Asiakasmaksut

Viimeksi muokattu: 20.3.2024

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Maksulaskurilla voit arvioida tulojen mukaisen varhaiskasvatuksen määrän. Maksulaskuri voimassa 1.3.2023 – 31.7.2024

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7.

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperusteisesti keskimääräisten varattujen viikkotuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta. Maksu voi kokoaikaisessa hoidossa olla nuorimmasta lapsesta enintään 295 € kuukaudessa, lasta koskevaa 28 € pienempää maksua ei peritä (paitsi kesken kuukauden alkanut tai päättynyt varhaiskasvatus ja tilapäinen hoito). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.3.2023 alkaen seuraavat:

Perheen kokoNollamaksu
tulot €/kk tai alle
Maksu 28€/kk
tulot vähintään
Korkein maksu 295€/kk
jos tulot yli
23874 €/kk4136 €/kk6626 €/kk
34998 €/kk5260 €/kk7750 €/kk
45675 €/kk5937 €/kk8427 €/kk
56353 €/kk6615 €/kk9105 €/kk
67028 €/kk7290 €/kk9780 €/kk

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

varattu hoitoaika
keskimäärin viikossa
Kuukausimaksu prosentteina
tulojen ja perhekoon
mukaisesta enimmäismaksusta
Varattu viikoittainen hoitoaika
yhteensä kalenterikuukaudessa
1. vähintään 35 tuntia100%147 - 210 tuntia
2. yli 27 tuntia - alle 35 tuntia85%114 - 146 tuntia
3. yli 20 tuntia - enintään 27 tuntia70%85 - 113 tuntia
enintään 20 tuntia60%84 tuntia

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon palvelusopimuksessa varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana. Kuukauden tunnit saadaan jakamalla varatut viikkotunnit viidellä ja kertomalla tulos 21:llä.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin 10,70% osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Esimerkki: Perheessä isä, äiti ja kaksi lasta (1v ja 4v), perheen koko on 4. Perheen bruttotulot 6500 € (sis. 5% lomarahan).
Keskimääräinen varattu hoitoaika/lapsi/viikko: 30 tuntia
=> yllä olevasta taulukosta Yli 27 tuntia – alle 35 tuntia => 85 %
Varattu hoitoaika kuukaudessa: 30 : 5 x 21 = 126 tuntia
Kuukausiansiot: 6500 – 5675 € = 825 €
Kuukausimaksu: 825 x 10,7 % = 88,28
1. lapsi: 149,91 x 85 % = 75 €/kk
2. lapsi: 149,91 x 85 % x 40 % = 35 €/kk
3. lapsi ja seuraavat lapset: 149,91 x 85 % x 20 % = 18 €/k (ei laskuteta)
Kuukausimaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi. Maksua määriteltäessä otetaan perheen tulona huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Tuloina otetaan huomioon mm.

ansio-, kiinteistö-, tai vuokratulot, metsätulot sekä ammatinharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
joustava ja osittainen hoitoraha
elatusapu, elatustuki ja eläketulo (otetaan huomioon hoidossa olevan lapsen osalta)
työttömyyskorvaus ja -avustus, työmarkkinatuki
tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, sairausvakuutuksen mukainen päivä- ja äitiys/isyys/vanhempainraha
opintojen johdosta suoritettavat ansiosidonnaiset tulot
työllisyyskoulutuksesta annetun lain tarkoittama koulutustuki, jona maksetaan työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha lapsikorotuksineen
luontaisedut ja lomaraha

Tuloina ei oteta huomioon

lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea, työntekijän kilometri- ja työkalukorvauksia.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon

vanhemman tai huoltajan suorittamat elatusavut
rahana maksettu syytinki

Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan alkuperäisistä palkkalaskelmista ja muista päätöksistä. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan maksun määräämistä edeltäneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo. Palkkaan lisätään lomarahan osuus 5 %. Mikäli lomarahaa ei makseta, tulee siitä antaa työnantajan todistus.

Lapsella kaksi perhettä

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.

Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, tällöin maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa. Näiden maksujen yhteenlaskettu summa ei saa ylittää korkeinta maksua.

Yrittäjän ja viljelijän tulotietojen ilmoittaminen

Yksityiset elinkeinonharjoittajat toimittavat verotoimiston antaman verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot yksityisnostoista tai kirjanpitäjän täyttämän todistuksen tai tuloslaskelman ja taseen edellisestä tilikaudesta.
Yrityksestään palkkaa nostavat toimittavat tulotiedot 12 edelliseltä kuukaudelta ja tiedot osingoista.
Viljelijät antavat verotustodistuksen viimeksi vahvistetulta verovuodelta ja tiedot metsän pinta-alasta ja sijaintikunnasta.
Sähköinen tuloselvityslomake  löytyy kunnan kotisivuilta kohdasta lomakkeet. Ohjeet yrittäjän tulotietojen toimittamiseen ja metsätulojen selvittämiseen löytyvät Mäntsälän kunnan varhaiskasvatuksen kotisivuilta kohdasta varhaiskasvatuksen maksut.

Poikkeavat maksut

Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotuntimääristä esiopetuksen alkamispäivästä lähtien. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista hoitoa, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen, enintään 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on 60 % kokoaikaisen hoidon maksusta.
Lapsella on mahdollisuus osallistua lapsen vanhempien tai muiden huoltajien päätöksen mukaisesti osapäiväiseen tai osaviikkoiseen varhaiskasvatukseen. Kunta päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta-ajat. Kuukausimaksu määräytyy prosenttiperusteisesti kalenterikuukauden yhteenlaskettujen varattujen keskimääräisten viikkotuntien perusteella
Perhe voi muuttaa hoitomaksun perusteena olevaa varattua keskimääräistä viikoittaista hoitoaikaa hoitosuhteen aikana, kun jakso on vähintään kolmen kalenterikuukauden pituinen ja keskimääräisten viikkotuntien lukumäärä/viikko on sama.
Hoitoaikojen ilmoittaminen tehdään sähköisesti etukäteen. Ohjeita saa hoitoyksiköstä ja kotisivuiltamme.
Varhaiskasvatuksen laskussa laskutetaan kuukausittain vähintään maksupäätöksessä kerrottu kuukausimaksu
Mikäli toteutunut hoitoaika ylittyy kalenterikuukaudessa, laskutetaan maksu toteutuneen hoitoajan mukaan seuraavan korkeamman maksuluokan mukaisesti. Hoitopaikan käyttämisestä vähemmän kuin on varattu, ei hyvitetä.
Lapsen toteutuneeseen kalenterikuukauden hoitoaikaan lasketaan läsnäoloajan lisäksi mahdollinen sairaus- ja ennalta ilmoittamaton poissaolo.
Tilapäisestä hoidosta, enintään 10 päivää kalenterikuukaudessa, peritään yli viiden (5) tunnin hoidosta 20 €/päivä ja enintään viiden (5) tunnin hoidosta 12 €/päivä. Tällöin laskutetaan myös alle 28 euron hoitomaksu.