Menu

Ajankohtaista

Koronavirustietoa kuntalaisille

koronaohjeita

Ensisijainen ja ajantasaisin tieto sekä toimintaohjeet sairastumiseen liittyen on aina saatavilla Keusoten sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n sivuilta.

Koronarokotukset - Keusote

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) Ajankohtaista koronaviruksesta, tietoa ja neuvoja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) suositukset

THL, ajankohtaista koronaviruksesta

Työterveyslaitos TTL, Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn.

Kasvomaskien jakaminen vähävaraisille kuntalaisille

Kasvomaskien jako 1.11.2021 alkaen vain Palvelupiste Vinkissä, Heikinkuja 4,
Vinkin aukioloaikoina

ma 9-11 ja 12-17

ti-to 9-11 ja 12-15

pe 8.30-14.

Keusote ei jaa enää kasvomaskeja.

Tulevia tapahtumia

Tilanvarauskalenteri

Tilavarauskalenteri on avattu. Varauksia voi tehdä jo nyt 15.9.2021 jälkeiseen aikaan.

Tilavarauskalenteri>>

 Lisätietoja kunnan tiloista: https://www.mantsala.fi/tekniset-palvelut/tilavaraukset

Mäntsälässä viihdytään!

Aluevaalit

MÄNTSÄLÄ ALUEVAALIT 2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20.

ÄÄNESTYSALUEJAKO ÄÄNESTYSPAIKKA

1. Mäntsälä, eteläinen Hepolan koulu, Sälinkääntie 78
2. Mäntsälä, läntinen Mäntsälän lukio, Lukiontie 2
3. Mäntsälä, itäinen Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
4. Numminen Nummisten koulu, Ojankulmantie 24
5. Ohkola Ohkolan koulu, Ohkolantie 391
6. Arola Arolan vanha koulu, Arolan kylätie 143
7. Saari Saaren koulu, Vanha maantie 2
8. Sälinkää Sälinkään koulu, Kaanaantie 51
9. Sääksjärvi Sääksjärven koulu, Sääksjärventie 526
Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Mäntsälän kunnassa on Mäntsälän City-Market (osoite Sälinkääntie 2, 04600 Mäntsälä) sekä seuraavat muut kohteet (lyhyen aukiolon
ennakkoäänestyspaikat):

Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu ja Sälinkään koulu.

Aluevaalien osalta ennakkoäänestys on ajalla 12. – 18.1.2022. Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän City-Marketin ennakkoäänestyspaikassa ovat seuraavat:

ke - pe 12.-14.1.2022 klo 9-18
la - su 15. – 16.1.2022 klo 10 - 16
ma - ti 17. – 18.1.2022 klo 9 - 20

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet aukioloaikoineen ovat seuraavat:

Ennakkoäänestyspaikka ja katuosoite: Ennakkoäänestyspäivä ja -aika:

Hirvihaaran koulu, Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara, ke 12.1.2022 klo 15 - 19
Sälinkään koulu, Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää, to 13.1.2022 klo 15 - 19
Hyökännummen koulu, Nummelantie 11, 04500 Kellokoski, pe 14.1.2022 klo 15 – 19
Nummisten koulu, Ojankulmantie 24, 04660 Numminen, ma 17.1.2022 klo 15 - 19
Saaren koulu, Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus, ti 18.1.2022 klo 15 - 19

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 12.1. – 18.1.2022 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin. 1.6.2010 voimaantullut laki vaalilain muuttamisesta (431/2010) on laajentanut ennakkoäänestysmahdollisuutta niin, että omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta, kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan
palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040 314 5214.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan Terveyskeskuksessa, Kotokartanossa, Kivistöntien palvelutalossa, Mainiokoti Havukodossa, Iloisen Mielen Puiston tehostetun
palveluasumisen yksikössä ja Kellokosken sairaalan Ohkolan sairaalakiinteistössä.

ILMOITUSKORTTI

Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoitus mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty
äänioikeutetuksi. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero on 029 553 5530. Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA

Äänestäjä on aina velvollinen esittämään vaalilautakunnalle tai ennakko- ja kotiäänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim.
kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin. Mikäli äänestäjä käyttää
maskia, on henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä maski otettava kasvoilta noudattaen maskin käyttöön liittyviä ohjeita.

ULKOMAINONTA 

Aluekartta on tämän kuulutuksen liitteenä. Karttaan on merkitty se alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla. Karttaan on
myös merkitty vaalimainostelineiden sijainti. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022.
Aluevaaleissa 2022 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin neljään paikkaan:

1. Mäntymäentien varsi Paloaseman luona
2. Linja-autoaseman alue, Yhdystien varteen
3. Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
4. Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen ja elinvoiman palvelualueen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä, tiedustelut Jyrki
Mäklin puh. 040-314 6869. Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh 040 314 5214, sirkku.makela@mantsala.fi

KIRJEÄÄNESTYS

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Ulkosuomalaisella eli vakituisesti
ulkomailla asuvalla ei ole äänioikeutta aluevaaleissa. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa
äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu aluevaalien 2022 osalta on auennut 23.10.2021.
https://vaalit.fi/kirjeaanestys
Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 23.12.2021, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan
keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19.

 COVID-19 TILANTEEN VAIKUTUS ALUEVAALIEN ÄÄNESTYSTILANTEISIIN

Sekä ennakkoäänestys- että varsinaisen vaalipäivän osalta äänestyspaikoilla huomioidaan äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus ja noudatetaan voimassa olevia OM ja THL
ohjeita ja suosituksia. Äänestyspaikoilla on tarjolla käsidesiä ja maskeja niitä tarvitseville. Karanteenissa olevat voivat myös pyytää kotiäänestystä (ks. tarkemmin kohta
Kotiäänestys). Äänestäjien toivotaan mahdollisuuksien mukaan välttämään ruuhkien ja jonojen muodostumista, jotta turvavälit säilyvät. Tarkempaa ohjeistusta annetaan
lähempänä vaaleja huomioiden ajankohdan alueellinen koronatilanne. Äänestyspaikoilla noudatetaan vaalivirkailijoiden ohjeita.

ulkomainontaohje_tarkennettu.pdf

aluevaalit-vaalimainonta-kartta-2022.pdf


Aluevaaliehdokkaat (nimet ja äänestysnumerot) Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella

aluevaalit banneri uusi

Kuntavideo

Tonttilaskurivideo

Ehnroosin rakentaminen

Mäntsälänjoki

Facebook

Videoita Mäntsälästä

 

VirtuaaliMäntsälä

VirtuaaliMäntsälä

Takaisin ylös