Usein kysyttyä

Viimeksi muokattu: 22.3.2022

Mikä on maksupäätös?

Kuukausimaksu lapsen varhaiskasvatuksesta määräytyy perheen koon, tulojen ja varatun hoitoajan mukaan. Maksupäätös on tiedoksianto lapsen hoitomaksun suuruudesta kalenterikuukaudessa, se ei ole lasku. Maksupäätös toimitetaan perheelle joko postitse tai sähköisesti (ks sähköinen asiointi) yleensä ennen laskua, mikäli perhe on toimittanut tulotietonsa riittävän ajoissa varhaiskasvatuspalveluihin.

Varhaiskasvatus laskutetaan pääsääntöisesti hoitokuukautta seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen. Laskussa laskutetaan vähintään ensimmäisessä kappaleessa mainituin perustein määritelty kuukausimaksu ja hyvitetään laskutettavassa kuukaudessa tapahtuneet mahdolliset hyvitettävät poissaolot, esim. perhepäivähoidossa olevan lapsen hoitajan äkilliset sairauspäivät ja etukäteen sovitut kesälomakauden poissaolot.

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan myös kuukausimaksua pienempänä, jos lapsen hoitosuhde on alkanut tai loppunut kesken kalenterikuukauden.

Miksi maksupäätös on syytä tarkistaa?

Lapsen kuukausimaksun suuruus riippuu perheen koosta, tuloista ja varatusta hoitoajasta. Jos jokin edellä mainituista on päätöksessä väärin, tulee laskukin varhaiskasvatuksesta virheellisenä. Perheen tulee ottaa yhteyttä välittömästi hoitoyksikön esimieheen tai laskuttajaan virheen korjaamiseksi. Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot otetaan huomioon ilmoituspäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Hoitoajan muutokset ilmoitetaan lapsen oman hoitoyksikön esimiehelle, päiväkodin johtajalle kirjallisesti sähköisellä Hoitoajan varaus- ja muutoslomakkeella.

Tulotiedot hoitomaksua varten toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin sähköisellä tuloselvityslomakkeella.

Milloin tehdään uusi maksupäätös?

Jos perheen koko, tulot tai varattu hoitoaika muuttuvat, muuttuu varhaiskasvatuksen maksukin. Hoitoajan muutoksista perheen tulee sopia hoitoyksikön esimiehen, päiväkodin johtajan kanssa. Päiväkodin johtaja tekee uuden sijoituspäätöksen, jonka perusteella varhaiskasvatuksen hallinnossa tehdään uusi maksupäätös.

Tulojen ja perhekoon muutokset perheen tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti suoraan varhaiskasvatuspalveluihin kunnantalolle.

Miksi yhdestä hoitopäivästä heinäkuussa joutuu maksamaan koko kuukauden hoitomaksun?

Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään maksu 11 kuukaudelta toimikaudessa, myös tilapäisiltä poissalopäiviltä. Kuukausimaksusta peritään puolet silloin kun lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairautensa vuoksi.

Heinäkuusta peritään hoitomaksu samoin kuin muista kalenterikuukausista, jos lapsen kohdalla eivät toteudu maksuttoman heinäkuun ehdot (vrt. Milloin heinäkuu maksuton).

Jos lapsen heinäkuun varhaiskasvatus ei ole maksuton, laskutetaan heinäkuulta:
puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on pois hoidosta koko heinäkuun
koko kuukausimaksu, jos lapsi on yhdenkin päivän hoidossa heinäkuun aikana

Milloin heinäkuu on maksuton?

Lapsen heinäkuun varhaiskasvatus on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana tai ennen sitä ja tieto mahdollisesta muussa kunnassa annetusta yksityisestä tai kunnallisesta hoidosta on ilmoitettu nykyisen hoitopaikan esimiehelle tai varhaiskasvatuksen laskuttajalle kirjallisesti.

Mahdollisista poikkeuksista kesäkuukausien maksuttomuuteen kerrotaan erikseen hoitoyksiköissä jaettavilla tiedotteilla ja varhaiskasvatuksen Ajankohtaista-sivulla.

Milloin lapsen sairausajan poissaolo hyvitetään hoitolaskussa?

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kalenterikuukaudelta peritään puolet voimassa olevasta kuukausimaksusta.

Sairausajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, päivien määrä voi kertyä yksittäisistä sairauspäivistä kalenterikuukauden aikana. Jos hoitohenkilökunta ei tiedä lapsen poissaolon johtuvan sairaudesta, poissaolo kirjautuu päiväkirjalle maksullisena ennalta ilmoittamattomana poissaolona. Jotta sairauspäivät vähentäisivät kuukausimaksua varhaiskasvatuksen laskussa, perheen tulee ilmoittaa lapsen sairastumisesta hoitopaikkaan heti sairauden alkaessa. Jo laskutettuun kuukauteen ei voi taannehtivasti muuttaa poissaolon syytä.

Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Miksi ehdot täyttävä yhtäjaksoinen sairausajan poissaolo ei aina vaikuta laskuun?

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu kotiin lähetettävällä laskulla kalenterikuukausittain. Jos lapsi on kuukausien vaihteessa sairaana, eikä kumpaankaan kalenterikuukauteen kerry sairausaikaa yli puolet keskimääräisistä varatuista päivistä, laskutetaan molemmista kalenterikuukausista täysi kuukausimaksu.