Perusopetuksen oppivelvollisuus

Viimeksi muokattu: 14.6.2023
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuutta suoritetaan yleensä koulussa tai oppilaitoksessa.

Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Perusopetuksen oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Oppivelvollisuus laajentui 1.8.2021 alkaen toiselle asteelle. Lisätietoa toisen asteen oppivelvollisuudesta

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikaisemmin ja kestää 11 vuotta (Perusopetuslaki 25 §).

Oppivelvollisuuden suorittaminen

Oppivelvollisuus suoritetaan useimmiten perusopetuksen koulua käymällä. Läsnäolo koulussa on tärkeää, mutta joskus voi olla tilanteita, että oppilas on poissa koulusta. Esimerkiksi sairastuneena ei oppilaan pidä tulla kouluun. Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta kouluun. Yhteystiedot oman koulun kotisivuilta

Lisätietoa poissaoloihin liittyen myös Oppilaan tuki ja hyvinvointi -osuudessa.

 

Koulun työpäiviin ajoittuvan loman hakeminen

Huoltaja voi tarvittaessa hakea perusopetuksen oppilaalle lomaa koulun työpäivien ajaksi. Lomaa haetaan oppilastietojärjestelmä Wilmassa.

Loman myöntämisestä päättävä viranhaltija riippuu haetun loman pituudesta:

  • loma 1–3 vuorokautta: luokanopettaja tai luokanohjaaja
  • loma 4 vuorokautta – kuukausi: koulun rehtori

Kuukautta pidempi poissaolo koulussa käsitellään oppivelvollisuuden keskeyttämisenä.

Kotiopetus

Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti perusopetukseen koulussa tai muulla tavoin saatava perusopetuksen oppimäärää  vastaavat tiedot ja taidot. Perusopetuksen oppimäärä määritellään perusopetusta koskevissa säädöksissä, muun muassa opetussuunnitelmassa.

Perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot voi hankkia perusopetukseen osallistumisen sijasta esimerkiksi opiskelemalla huoltajan valvonnassa kotona. Silloin lapsen asuinkunta valvoo oppivelvollisuuden edistymistä. Tätä oppivelvollisuuden suorittamistapaa kutsutaan usein kotiopetukseksi.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintasäännössä määritellään oppivelvollisuuden edistymistä valvovan opettajan nimittäminen.