Opetussuunnitelma

13.3.2022
Perusopetuslaki ja -asetus määräävät muun muassa perusopetuksen järjestämisestä, oppiaineista ja yhteistyöstä. Opetussuunnitelma kertoo tarkemmin, mitä perusopetuksessa on tavoitteena, miten koulussa tulisi opiskella, opettaa ja olla.

Koulupäivän sisältöä, sen opetusta ja tapahtumia sekä vuorovaikutusta, määritellään perusopetuslailla ja -asetuksella sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteilla. Näiden koko Suomen alueella voimassa olevien säädösten tarkoituksena on yhdenmukaistaa, tasa-arvoistaa ja tasavertaistaa peruskoulujen opetusta valtakunnallisesti.

Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, johon paikalliset, kuntien omat opetussuunnitelmat, perustuvat. Tästä asiakirjasta puhutaan myös lyhenteellä OPS2016.

Opetushallitus ylläpitää erityistä ePerusteet-palvelua, josta löytyvät ajantasaiset, voimassa olevat valtakunnalliset opetussuunnitelmat Suomen kaikille kouluasteille.

Mäntsälän opetussuunnitelma

Yllä mainittuja säädöksiä tarkentaa ja täsmentää Mäntsälän kunnan oma opetussuunnitelma, jota Mäntsälän peruskoulut noudattavat. Mäntsälän opetussuunnitelma on valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ohella opettajaa ohjaava, opettajan työtä määrittelevä ja sitä tukeva työkalu.

Suuri osa voimassa olevaa Mäntsälän perusopetuksen opetussuunnitelmaa on hyväksytty Sivistyslautakunnassa 3.5.2016 40§.

Opetussuunnitelma on ollut voimassa 1.8.2016 alkaen. Se tuli voimaan porrastetusti, mikä tarkoittaa sitä, että opetussuunnitelmaa noudatettiin ensin alaluokilla 1–6, ja sitten mukaan tulivat yläluokat, joka vuosi yksi vuosiluokka kerrallaan. Kaikki perusopetuksen vuosiluokat ovat noudattaneet OPS2016-opetussuunnitelmaa syyslukukauden 2019 alusta lähtien.

Opetussuunnitelmakokonaisuus kuvattuna kärjellään olevassa kolmiossa siten, että kaikki sen osat ovat omat kerroksensa. Kuvion ylempi osa määrää siitä, mistä seuraavaksi alempi voi kertoa.

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmakokonaisuutta on havainnollistettu viereisessä kuvassa. Opetussuunnitelmakokonaisuus on hierarkinen. Tämä tarkoittaa sitä, että se rakentuu periaatteelle, jossa yläpalkki (eli kuviossa ylempi siivu) määrää aina siitä, mitä alempi dokumentti (eli kuviossa alempi siivu) voi sisältää.

Opetussuunnitelma päivittyy

Vuoden 2016 jälkeen OPS2016:teen on tullut useita muutososia.

Opetussuunnitelma on uudistunut valtakunnallisen lainsäädännön muuttuessa ja Opetushallituksen antamien uusien peruste-määräysten myötä. Nämä ovat tuoneet vastaavat muutostarpeet aina myös Mäntsälän opetussuunnitelmaan.

Mäntsälän opetussuunnitelma voi muuttua myös kunnassa havaitun päivitystarpeen vuoksi. On tärkeää, että opetussuunnitelma on ajantasainen ja että se kykenee vastaamaan jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin ja haasteisiin.

Mäntsälän sivistyslautakunta onkin vuoden 2016 jälkeen hyväksynyt useita muutospäätöksiä kunnan opetussuunnitelmaan. Tämän vuoksi paikallinen opetussuunnitelma koostuu tällä hetkellä useista dokumenteista. Mäntsälän opetussuunnitelman voimassa oleviin osiin pääsee tutustumaan tästä:

Opetussuunnitelman perusteissa alaluokkien 1–3 todistusarviointi on määrätty kunnan päätökseksi. Näiden vuosiluokkien osalta lukuvuositodistuksen arviointi voidaan antaa joko sanallisena tai numeroarviona.

Vuoden 2020 arviointiuudistuksen jälkeen on käyty keskustelua siitä, millaiset todistusmerkinnät edistäisivät parhaiten alaluokkien oppilaiden arviointitiedon välittymistä koteihin.

Kannanottojen keräämiseksi Opetuspalvelut avaa viikoille 17–18 eli ma 25.4. – pe 6.5. sähköiset kyselyt vuosiluokkien 1–5 huoltajille ja oppilaille sekä alakoulujen opettajille. Kannanotot kerätään oppilastietojärjestelmä wilmassa. Kyselyistä myös tiedotetaan tarkemmin myöhemmin wilmassa.

Tällä hetkellä Mäntsälässä alaluokkien lukuvuosiarviointi annetaan sanallisena viisiportaisella asteikolla.

Lisäksi lautakunnan päätöksellä 1–3 vuosiluokkien oppilaille annetaan lukuvuositodistukseen liite, jossa on tarkemmin avattu oppilaan osaamista äidinkielessä, matematiikassa ja 3. vuosiluokalla A1 englannissa (vieras kieli).

 

Koulujen lukuvuosisuunnitelmat

Opetussuunnitelman yksityiskohtaisin osa on koulun lukuvuosisuunnitelma. Jokainen Mäntsälän peruskoulu tekee lukuvuosittain oman lukuvuosisuunnitelmansa. Mäntsälän sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat.

Koulut kertovat lukuvuosisuunnitelmassa, kuinka ne aikovat kouluvuoden aikana toteuttaa opetussuunnitelmaa toiminnassaan. Lukuvuosisuunnitelmassa määritellään tarkemmin opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, kouluissa tehtävästä kehittämistyöstä sekä muista tarpeellisista perusopetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Arviointi

Koulut myös arvioivat toimintaansa ja opetussuunnitelman toteutumista vuosittain. Tämä arviointi tarkoittaa sen tarkastelua, kuinka lukuvuosisuunnitelmassa suunniteltu toiminta on toteutunut.

Sivistyslautakunta hyväksyy myös lukuvuoden arvioinnin. Tämä tapahtuu uusien lukuvuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä aina edellisen kouluvuoden osalta.