Laajentunut oppivelvollisuus

Viimeksi muokattu: 12.10.2023

Oppivelvollisuus laajeni toisen asteen koulutukseen vuonna 2021. Toisen asteen koulutuksia ovat lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus. Laajentunut oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että vuoden 2021 alusta alkaen peruskoulusta valmistuvilla on ollut velvollisuus hakeutua opiskelemaan perusopetuksen jälkeen ja 1.8.2021 alkaen heillä on ollut velvollisuus opiskella jossakin perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.

Oppivelvollisuuden laajentamisessa toisen asteen opintoihin on tavoitteena se, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa perusopetuksen lisäksi toisen asteen koulutuksen.

Vuoden 2021 jälkeen uudistuksen piiriin tulee aina yksi ikäluokka kerrallaan.

 

Tavoitteena nuorten perusosaamisen turvaaminen

Työelämässä osaamisen vaatimukset ovat jatkuvasti nousseet. Uuden oppivelvollisuuslain tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen sekä sivistys.

Lakiuudistuksella pyritään edistämään opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen sekä omien kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti kehittymiseen. Tällä on iso merkitys nuoren hyvinvoinnin ja työllisyyskehityksen näkökulmasta.

Oppivelvollisuuslaki

Oppivelvollisuuslaki uudistui vuodenvaihteessa 2021. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran keväällä 2021 perusopetuksensa päättäneisiin oppivelvollisiin.

Uuden oppivelvollisuuslain myötä nuoret ovat oppivelvollisia aiempaa kauemmin. Sen mukaisesti oppivelvollisuus päättyy vasta, kun nuori täyttää 18 vuotta tai hän sitä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon eli valmistuu ylioppilaaksi tai suorittaa ammatillisen tutkinnon.

Maksuttomuus

Laajentunut oppivelvollisuus tarkoittaa lisäksi opintojen maksuttomuuden laajentumista toiselle asteelle. Opintoetuudet toisella asteella poikkeavat kuitenkin eräiltä osin perusopetuksen opintoetuuksista.

Oppivelvollisuuden maksuttomuus koskee ainoastaan niitä nuoria, jotka ovat olleet perusopetuksessa oppivelvollisina 1.1.2021 ja tämän jälkeen.

 • Perusteita oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiselle ovat:

  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
  3. tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille)
  4. elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen.

  Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä voi hakea sekä perusopetuksen aikana että perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa. Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai oppivelvollisen asuinkunta, jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa. (Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö)

   

 • Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä haetaan siltä opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, jonka oppilaana tai opiskelijana oppivelvollinen hakemuksen jättämishetkellä on. Sillä ei ole merkitystä, että oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen tosiasiassa kohdistuu muihin kuin kyseisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opintoihin. Jos oppivelvollinen ei ole minkään opetuksen tai koulutuksen järjestäjän oppilaana tai opiskelijana, keskeyttämistä haetaan oppivelvollisen asuinkunnalta. Katso myös kysymys ”Mitkä ovat syyt, joilla oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää?”

  Hakemuksen jättämiselle ei ole säädetty määräaikaa, mutta käytännössä hakemus kannattaa jättää silloin, kun keskeyttämisen myöntämiseen liittyvät perusteet ovat selvillä. Lisäksi tulee varata riittävästi aikaa hakemuksen käsittelylle.

  Pääsääntöisesti oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen myönnetään aikaisintaan hakemuksen jättämisajankohdasta lukien, vaikka olosuhde olisikin alkanut jo ennen hakemuksen jättöajankohtaa. Jos keskeyttäminen myönnetään pitkäaikaisen sairauden perusteella, voidaan keskeyttäminen myöntää kuitenkin takautuvasti siitä ajankohdasta lukien, kun sairaus on estänyt oppivelvollisuuden suorittamisen, jos sairauden alkaessa ei ole voitu arvioida sen kestoa ja mahdollista tarvetta hakea oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä. Keskeyttämisajanjaksolla on merkitystä maksuttomuuden pidentämisen kannalta. (Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö)

  Mäntsälässä yli kuukauden pituista oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan alla olevalla lomakkeella.