Oppilaaksi

Viimeksi muokattu: 5.12.2023
Perusopetukseen osallistuvat pääsääntöisesti 7–16-vuotiaat lapset ja nuoret. Asuinkunnan velvollisuus on osoittaa lapselle lähikoulu. Lähikoulu ei aina tarkoita lyhyimmän matkan päästä kodista sijaitsevaa koulua. Kaikki perusopetusikäiset lapset ovat oppivelvollisia. Huoltaja vastaa oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Oppilaaksioton perusteet

Mäntsälän sivistyslautakunta päättää oppilaaksioton perusteista. Oppilaaksiotolla tarkoitetaan sitä, kun lapsi saa paikan koulusta ja hänet otetaan koulun oppilaaksi.

Oppilaaksioton perusteissa määritellään, millä periaatteilla lapsia sijoitetaan eri kouluihin.

Oppilasalueen määräytyminen vuosiluokilla 1–9

Mäntsälään on määritelty kaksi oppilaaksiottoaluetta, Keski- ja Pohjois-Mäntsälä sekä Etelä-Mäntsälä.

Koulumatkan perusteella lähikoulu osoitetaan kummakin oppilaaksiottoalueen oppilaille siten, että kaikki oppilasalueen oppilaat huomioiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lähikouluksi pyritään osoittamaan koulu, johon ei muodostu koulukuljetustarvetta.

Lähikoulun määrittelyssä otetaan huomioon oppilaan ja hänen perheensä väestörekisteritietoihin merkitty, voimassa oleva osoite. Huoltajien asuessa eri osoitteissa lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaan.

Lähikoulun osoittamisessa huomioidaan lisäksi luokkakoko siten, että se muodostuu kunnan eri kouluissa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi käytettävissä olevien resurssien näkökulmasta.

1. ja 7. vuosiluokan oppilaiden lähikoulun osoittamisen valmistelevat rehtorit yhdessä opetuspäällikön johdolla. Päätöksenteko tapahtuu Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintasäännön mukaisesti.

Yläkoulujen painotetun opetuksen tiede- ja kulttuuri sekä yrittäjyysluokkiin oppilaat valitaan erillisen hakumenettelyn kautta. Lisätietoja painotetun opetuksen erikoisluokista kunnan ja koulujen kotisivuilla.

Jos huoltaja haluaa vaihtaa koulun

Huoltajilla on mahdollisuus hakea lastaan oppilaaksi toiseen kouluun. Myös silloin puhutaan hakemisesta toissijaiseen oppilaspaikkaan (toissijainen oppilaaksiotto, katso yllä). Sähköisen toissijaisen koulupaikan hakulomakkeen käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Hakulomake on saatavilla Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta myös muissa tiedostomuodoissa.

Lisäksi paperisia lomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä palvelupisteen aukioloaikoina. Lomakkeet palautetaan niissä ilmoitetuilla tavoilla. Tulosteet ja paperilomakkeet toimitetaan postitse tai tuomalla kunnantalon palvelupiste Vinkkiin.

Päätöksenteko toissijaisessa oppilaaksiotossa

Päätöksenteko tapahtuu sivistys- ja hyvinvointipalveluiden voimassa olevan toimintasäännön mukaisesti. Päätöksentekijä on koulun rehtori.

Oppilaaksioton perusteissa määritellään, että koulun rehtori voi toissijaisen haun kautta ottaa oppilaita koulussaan mahdollisesti vapaaksi jääneille paikoille.

Toissijaisessa oppilaaksiotossa luokan koko ei saa ylittää alakoulussa 1.–2. vuosiluokan oppilailla 22 oppilasta, vuosiluokkien 3.–6. oppilailla 24 oppilasta ja yläkoulussa 21 oppilasta eikä toissijainen oppilaaksiotto saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Päätöstä tehdessään rehtori ottaa huomioon myös ryhmään sijoittuvien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon.

Toissijainen oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä kuljetuskorvaukseen.

Toissijaisessa haussa oppilaaksioton ensisijaisuuskriteerit ovat

  • Oppilas asuu Mäntsälässä.
  • Oppilas muuttaa todistettavasti oppilaaksiottoalueelle lukuvuoden aikana.
  • Oppilaan vanhempi sisarus opiskelee asianomaisessa koulussa (poislukien painotetun opetuksen erikoisluokat). Sisarusperustetta ei huomioida, jos luokilla 1–6 opiskeleva oppilas hakee paikkaa yhtenäiskouluun, jossa isompi sisarus opiskelee luokilla 7–9 tai jos luokilla 7–9 opiskeleva oppilas hakee paikkaa yhtenäiskouluun, jossa nuorempi sisarus opiskelee luokilla 1–6.
  • Mikäli on useita em. ehdot täyttäviä hakijoita, valitaan koulumatkan etäisyyden perusteella lähinnä koulua asuvat oppilaat.