Painotettu opetus

Viimeksi muokattu: 30.3.2022
Painotettu opetus tarkoittaa sitä, että oppilas opiskelee jotakin asiaa syvällisemmin ja laajemmin kuin mitä perusopetuksen opetussuunnitelmassa on oppiaineille määritelty. Painotettu opetus voi olla myös useiden oppiaineiden tavoitteita yhdistävää tai soveltavaa opetusta.

Painotettu opetus Mäntsälässä

Mäntsälässä on kaksi painotetun opetuksen linjaa: tiede ja kulttuuri (TIKU) sekä yrittäjyys. Opetusta järjestetään Ehnroosin ja Riihenmäen kouluissa yläluokkien ajan, vuosiluokilla 7–9. Molemmissa kouluissa painotettu opetus alkaa seitsemänneltä vuosiluokalta.

Koulujen toimintatavat painotetun opetuksen järjestämisessä eroavat hieman toisistaan. Kummassakin koulussa painotetun opetuksen järjestämiseen käytetään tunteja valinnaisten aineiden tuntikiintiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaan muun valinnaisuuden mahdollisuudet supistuvat, kun valinnaisten aineiden tunteja käytetään painotusopetukseen.

Painotetun opetuksen järjestäminen on mahdollista toteuttaa myös osin jonkin oppiaineen oppitunneilla. Silloin painotettu opetus on syventää tai soveltaa tämän oppiaineen peruskouluopintoja.

Oppimisen arviointi

Painotetun opetuksen arviointi noudattaa pääosin samoja periaatteita kuin muu perusopetuksen arviointi. Poikkeuksena on päättöarviointi perusopetuksen päättyessä. Siinä painotetussa opetuksessa opiskelleilla jonkin oppiaineen muita laajempi osaaminen arvioidaan kaikille oppilaille yhteisen oppimäärän tavoitteiden ja päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti.

Tarkempia tietoja oppilaan opiskelusta ja osaamisista on aina mahdollista antaa todistuksen liitteellä, mikäli koulu näin päättää.

Oppilasvalinta

Painotetun opetuksen luokkiin on oppilasvalinta. Molempiin painotetun opetuksen luokkiin valitaan oppilaat hakumenettelyn perusteella, soveltuvuuskokeilla.

Kaikki Mäntsälän koulujen 6. luokkien oppilaat voivat osallistua painotetun opetuksen valintakokeisiin. Valintakokeet järjestetään kummallekin painotuslinjalle erikseen, tyypillisesti 6. luokan syyslukukauden loppupuolella.

Kummankin luokan oppilaaksiottoprosessia ja valintakriteereitä kuvataan tarkemmin Ehnroosin ja Riihenmäen koulujen omilla kotisivuilla sekä sivistyslautakunnan lukuvuosittain hyväksymässä koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Lisätietoa Ehnroosin koulun tiede- ja kulttuuri-luokista (TIKU) sekä painotettuun opetukseen hakeutumisesta koulun kotisivuilta.

Ehnroosin koulun TIKU

TIKU- eli tiedekulttuuri-luokat on tarkoitettu matemaattis-luonnontieteellisistä aineista innostuneille nuorille. TIKU-luokilla opiskellaan luonnontieteitä, luonnontieteiden kulttuuria ja kieliä. Opiskelussa painotetaan sisältöjä, joista on hyötyä erityisesti jatko-opintoja lukiossa suunnitteleville oppilaille.

TIKU-luokan oppilaita kannustetaan varainhankintaan, jonka kasvatuksellinen tarkoitus on opettaa oppilaita pohtimaan toimintatapojaan sekä yhteiskunnassa että omassa arjessa. Tavoitteena on järjestää leirikoulu yhdeksännen luokan keväällä.

Soveltuvuuskokeen perusteella tiede- ja kulttuuriluokalle valitaan 22 oppilasta.

Lisätietoa Riihenmäen koulun yrittäjyysluokista sekä painotettuun opetukseen hakeutumisesta koulun kotisivuilta.

Riihenmäen koulun yrittäjyys

Yrittäjyysluokalle voivat hakea kaikki yrittäjyydestä sekä ryhmätyöskentelystä ja projektioppimisesta kiinnostuneet oppilaat. Yrittäjyysluokalla opiskellaan valinnaisena aineena yrittäjyyttä.

Yrittäjyysluokalla opitaan monipuolisia jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteellisuutta ja vastuullisuutta. Näitä taitoja kehitetään monipuolisesti.

Soveltuvuuskokeen perusteella luokalle valitaan 21 oppilasta.