Kodin ja koulun yhteistyö

Viimeksi muokattu: 1.4.2022
Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on kasvatuksen ja opetuksen tukeminen yhdessä. Koulun tulee olla yhteistyön rakentamisessa aloitteellinen.

Kodin ja koulun välisen yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä huolehditaan, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Huoltajan vastuu

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Koulu tukee kodin kasvatustehtävää sekä vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista.

Kannustavat sekä oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Yhteistyössä hyödynnetään useita viestintäkanavia: Wilmaa, sähköpostia ja koulun kotisivuja. Lisäksi järjestetään koulukohtaisia vanhempainiltoja.

Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Myös vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle. Huoltajat ovat aina tervetulleita osallistumaan koulun arkeen.

 

Huoltajatapaamiset oppimiskeskusteluissa

Mäntsälän opetussuunnitelman mukaisesti koulut ja huoltajat tapaavat säännöllisesti oppimiskeskusteluissa. Nämä  oppimiskeskustelut painottuvat oppilaan henkilökohtaisiin koulunkäynnin tavoitteiteisiin sekä oppimisen edistymisen seurantaan ja sen tukemiseen. Mäntsälän opetussuunnitelmassa määritellään oppimisen ja osaamisen tavoitteet määritellään oppiaineperusteisesti jokaiselle vuosiluokalle erikseen.

Mäntsälän opetussuunnitelman arviointiluvussa (2020) määrätään, että kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla 1–9 käydään oppimista tukeva ja sitä ohjaava oppimiskeskustelu lokakuun ja toukokuun välisenä aikana. Ensimmäisen vuosiluokan aikana huoltajat tapaavat oppilaan luokanopettajan kuitenkin kaksi kertaa kouluvuoden aikana.

Oppimiskeskustelu on osa arvioinnista tiedottamista ja arvioinnissa tehtävää yhteistyötä huoltajien kanssa. Se on aina myös mahdollista käydä  oppimisen tuen asiakirjojen päivittämisen yhteydessä.

Vuosiluokilla 1–7 luokanopettaja tai luokanohjaaja käy oppimiskeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Vuosiluokilla 8–9 luokanohjaajat ja/tai oppilaanohjaajat käyvät oppimiskeskustelun yhdessä oppilaan kanssa. Huoltajille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua tähän keskusteluun. Keskustelun tarkoituksena on ohjata yleisesti koulutyötä.

Oppimiskeskustelussa voi olla mukana myös muuta koulun opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä.

Arvioinnin vuosikello

Mäntsälän opetussuunnitelmassa määritellään kotien ja koulun välisestä yhteistyöstä niin kutsutulla arvioinnin vuosikellolla. Arvioinnin vuosikellossa kerrotaan arvioinnista tiedottamisen ja koulujen yhteisten käytänteiden ajankohdat.

Arvioinnin yhteisiä käytänteitä ovat muun muassa vuosiluokan tavoitteista, arvioinnin yleisistä periaatteista ja arviointikäytänteistä tiedottaminen, oppimiskeskustelujen käyminen sekä väli- ja lukuvuositodistuksen antaminen. Mäntsälässä välitodistus annetaan ainoastaan vuosiluokilla 6–9.

Lisäksi kukin koulu tarkentaa lukuvuosisuunnitelmassaan arvioinnista tiedottamisen käytänteitä.

Koulujen vanhempainyhdistykset

Koulujen vanhempainyhdistykset ovat osa koulun ja kotien yhteistyötä. Vanhempainyhdistyksen toiminta tukee koulujen työtä. Vanhempainyhdistykset päättävät, millaisia asioita ne hoitavat. Tyypillisesti vanhempainyhdistys voi esimerkiksi kerätä varoja välineisiin ja retkiin, tehdä aloitteita koulun puolesta ynnä muuta sellaista.