Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen hakeminen

Viimeksi muokattu: 11.7.2024
Huoltaja hakee perusopetuksen ja esiopetuksen oppilaalle koulukuljetusta. Koulukuljetusta haetaan mahdollisimman nopeasti, kun oppilas on saanut koulupaikan ja kuljetustarve on havaittu. Kuljetusta haetaan ensisijaisesti Wilman sähköisellä lomakkeella.

Koulukuljetuksen hakeminen 

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusta kouluvuodelle 2024-2025 tulee hakea mahdollisimman pian oppilaaksiottopäätöksen tultua lainvoimaiseksi, kuitenkin viimeistään 15.4.2024.

Koulukuljetusta voi hakea myös muina aikoina. Tällöin viive hakemuksen käsittelyssä on mahdollinen.

 

Wilma

Koulukuljetusta haetaan ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä, kohdasta Hakemukset ja päätökset löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

Kuva näyttää, mistä kohtaa Wilmassa löytyvät koululaisten hakemuslomakkeet

Mikäli koulukuljetuksen hakeminen Wilman sähköisellä lomakkeella ei ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta löytyvällä Esi- ja perusopetuksen koulukuljetushakemus -lomakkeella. Lomake on saatavilla useassa tiedostomuodossa.

Hakulomake toimitetaan postitse osoitteeseen Mäntsälän kunta, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai tuodaan kunnantalon palvelupiste Vinkkiin. Kuoreen tulee merkitä ”Koulukuljetushakemus”.

 

Mikäli oppilaalla on voimassa oleva päätös koulukuljetuksesta tuleville lukuvuosille, ei uutta hakemusta tarvita. Jos tästä on epävarmuutta, voi aiemman koulukuljetuspäätöksen voimassaolon tarkistaa oppilaan tiedoista oppilastietojärjestelmä Wilmasta.

Mikäli oppilaalle on myönnetty koulukuljetus asiantuntijalausunnon perusteella vain lukuvuodelle 2023–2024, tulee huoltajan toimittaa uusi asiantuntijalausunto koulukuljetusta varten lukuvuodelle 2024–2025. Asiantuntijalausunto toimitetaan kunnantalon Vinkkiin tai postitse osoitteella Mäntsälän kunta, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Tietosuojasyistä asiantuntijalausuntoa ei tule toimittaa sähköpostilla.

Ainoastaan pitkäkestoisissa, pysyväisluonteisissa tilanteissa kuljetusetu voidaan myöntää asiantuntijalausunnon perusteella useaksi vuodeksi.

Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää

Koulumatkan pituuteen perustuen

Oppilaan koulumatka mitataan lyhyintä käyttökelpoista reittiä pitkin, ja sen tulee olla yli 5 kilometriä.

Lisäksi koulukuljetus voidaan myöntää koulumatkan pituuden perusteella, jos vuosiluokan 1–2 oppilaan koulumatka ylittää 3 kilometriä ja vuosiluokan 3 oppilaan koulumatka ylittää 4 kilometriä.

Koulumatkan vaarallisuuteen perustuen

Mikäli oppilaan koulumatkan pituus ei ole riittävä koulukuljetukseen, tarkastellaan kouluteiden turvallisuusluokittelua. Luokittelu ei koske taajama-alueita eikä tieosuuksia, joilla on kevyen liikenteen väylä. Kunta voi järjestää koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osalle.

Kouluteiden turvallisuutta voi tarkastella myös Koululiituun pohjautuvasta online-kartasta sekä koulukohtaisista korteista.

Koulumatkan vaikeuteen perustuen

Jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea, koulukuljetusta voi anoa asiantuntijalausuntoon perustuen.

Koulumatka saattaa olla liian vaikea oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian raskas, jos oppilaalla on esimerkiksi terveydellinen este.

Koulukuljetushakemuksissa huomioitavaa

Tähän on koottu lisätietoa koulukuljetuksen hakemiseen.

 • Asiantuntijalausunto on toimitettava joka lukuvuosi, ellei lausunnossa ole erikseen mainittu, että se on useammalle lukuvuodelle tai että se on luonteeltaan pysyväislaatuinen. Kuljetuksesta päätetään asiantuntijan lausunnon edellyttämälle ajalle, ei automaattisesti koko lukuvuodelle.

  Asiantuntijan lausunnosta tulee selkeästi käydä ilmi

  • kuljetustarpeen syy ja perustelu
  • mille ajalle koulukuljetusta tarvitaan
  • millä kulkumuodolla asiantuntija edellyttää kuljetuksen tapahtuvan (linja-auto, kouluauto)
  • onko tarvetta ovelta ovelle -kuljetukseen ja tuleeko lapsi luovuttaa aikuiselle

  Puutteelliset perustelut voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen tai lisäselvityspyyntöihin.

  Tietosuojasyistä asiantuntijalausunnon toimittamista sähköisesti ei suositella. Asiantuntijalausunto tulee postittaa osoitteella Koulukuljetushakemukset, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

 • Oppilaan on mahdollista hakea koulukuljetusta ainoastaan talviajalle. Talviajan kuljetus järjestetään 1.10.–31.3. eli lokakuun alusta maaliskuun loppuun.

  Talviajan kuljetuksessa olevan oppilaan huoltaja vastaa koulumatkoista muina aikoina.

 • Koulukuljetuksen tarve voi olla tilapäinen ja lyhytaikainen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi tapaturman johdosta.

  Lyhytaikaisen koulukuljetustarpeen kohdalla ei noudateta tavanomaista koulukuljetuksen hakemismenettelyä, vaan huoltajan tulee olla yhteydessä oppilaan kouluun ja esittää lääkärin lausunto koulukuljetuksen tilapäisestä tarpeesta (todistukseen kirjattavat asiat yllä kohdassa Asiantuntijan lausunto).

  Kuljetusjärjestelyt tehdään ensisijaisesti koululta, paitsi keskusta-alueen koulujen osalta koulusihteeri on yhteydessä kuljetussihteeriin.

  Kuitenkaan kuljetusta toissijaiseen kouluun ei järjestetä edes tapaturmasta syntyneen kuljetustarpeen vuoksi.

  Lisätietoa koulutapaturmista

 • Koulukuljetushakemukset ja kuljetustiedot tallentuvat Primus-oppilasrekisteriin, johon kerätään kunnalle määriteltyjen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi tarvittavat tiedot oppilaasta ja huoltajasta. Tietoja käsitellään erityistä huolellisuutta noudattaen.

  Tietosuojasyistä koulukuljetushakemuksia tai asiantuntijalausuntoja ei tule lähettää kuntaan sähköpostitse, vaan sähköisesti Wilman kautta, postitse tai tuomalla hakemus palvelupiste Vinkkiin kunnantalolle.

  Kuljetusten ja kuljetusten turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot luovutetaan liikennöitsijälle, joita koskevat tietosuojaan liittyvät lait ja asetukset sekä vaitiolovelvollisuus.

  Primuksen tietosuojaseloste on luettavissa Mäntsälän kunnan kotisivuilla.

Koulukuljetuksen myöntäminen

Koulukuljetus myönnetään Mäntsälän sivistyslautakunnan hyväksymän koulukuljetussäännön mukaisesti. Koulukuljetussääntöön voi tutustua linkistä tämän sivun vasemmassa yläkulmassa.

Koulukuljetussäännössä täsmennetään valtakunnallisesti koulukuljetuksista päätettyä, esimerkiksi perusopetuslain määräyksiä. Mäntsälän kunnan koulukuljetussääntö on voimassa ainoastaan Mäntsälän kunnan alueen koulukuljetuksissa.

Koulukuljetushakemusten käsittely ja päätöksenteko

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päätös koulukuljetuksesta tehdään perusopetuslain 32 §:n ja Sivistyslautakunnan voimassa olevien periaatepäätösten mukaisesti (Koulukuljetussääntö, yllä).

Päätöksen koulukuljetuksesta tekee Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintasäännössä nimetty viranhaltija, tällä hetkellä opetuksen asiantuntija.

 

Viimeistään 15.4.2024 jätetyistä koulukuljetushakemuksista lukuvuodelle 2024-2025 tehdään päätös 10.5.2024 mennessä. Muulloin tavoitteena koulukuljetuspäätösten käsittelyssä on päätöksenteko noin kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Erityisesti loma-aikoina on syytä varautua odottamaan päätöstä pidempään. Heinäkuussa koulukuljetushakemuksia ei käsitellä lainkaan.

Koulukuljetuspäätös tehdään useampaa lukuvuotta koskevaksi aina, kun se on mahdollista. Kuljetus voidaan tilanteesta riippuen myöntää myös erimittaisille ajanjaksoille: lukuvuodeksi, useaksi lukuvuodeksi tai vain osaksi lukuvuotta, kuten esimerkiksi talviajan kuljetus.

 

Päätöksen tiedoksianto

Koulukuljetuspäätökset julkaistaan Wilmassa tai, mikäli lupaa sähköiseen tiedoksiantoon ei ole hakemuksessa annettu, päätös lähetetään postitse.

Mahdollisesta kielteisestä päätöksestä tiedotetaan huoltajaa aina myös postitse.

 

Lisätietoa

Koulukuljetuksista tulee ensisijaisesti olla yhteydessä tilanteen mukaisesti joko kouluun tai kuljetuksen liikennöitsijään.

Lisätietoja oppilaan koulukuljetuspäätöksestä antaa opetuksen asiantuntija ja kuljetusjärjestelyjen osalta kuljetussihteeri.