Perusopetuksen koulukuljetus

Viimeksi muokattu: 19.9.2023
Kunta voi järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen osoittamaansa lähikouluun. Tämän edellytys on, että koulukuljetuksen ehdot täyttyvät. Kuljetus järjestetään oppilaan kotiosoitteesta lähikouluun.

Kotiosoitteesta lähikouluun

Koulukuljetus järjestetään tai korvataan ainoastaan kodin ja koulun väliselle matkalle. Koulukuljetusten näkökulmasta oppilaalla on vain yksi asuinosoite, joka on merkitty väestörekisteriin. Kuljetuksen voi saada oppilaalle ainoastaan väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta kouluun.

 

Muuta koulumatkaedusta huomattavaa

Erityisen tuen päätös

Kunta voi erityisen tuen päätöksessä osoittaa oppilaalle ensisijaiseksi kouluksi myös muun kuin asuinosoitteeseen perustuvan lähikoulun. Käytännössä oppilaalle osoitetaan silloin paikka erityisluokalta, jota lähikoulussa ei ole tarjota. Tällöin katsotaan, että oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli kuljetusperusteet muutoin täyttyvät.

Toissijainen koulupaikka

Mäntsälän sisällä toissijaiseen kouluun otetulla oppilaalla ei ole koulukuljetusoikeutta. Kuljetusta toissijaiseen kouluun ei myönnetä myöskään asiantuntijalausunnon perusteella tai tapaturmasta syntyneen kuljetustarpeen yhteydessä.

Painotettu opetus

Painotettuun opetukseen valitun oppilaan kohdalla katsotaan oppilaaksioton perusteiden mukaisesti, että painotetun opetuksen koulu on kunnan osoittama lähikoulu. Tämän vuoksi painotettuun opetukseen Ehnroosin ja Riihenmäen kouluissa osallistuvilla oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli kuljetuksen ehdot muuten täyttyvät.

Koulunvaihto lukuvuoden aikana

Jos oppilaan asuinosoite tai koulu muuttuu, huoltajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi oppilaan koulun koulusihteerille. Koulusihteereiden yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivuilta. Mikäli oppilaan tarve koulukuljetukseen jatkuu hänen uudesta asuinpaikastaan, tulee huoltajan hakea myös koulukuljetusta uudelleen.

Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kunnan sisällä ja hänen on tarkoituksenmukaista käydä alkaneen lukuvuoden loppuun saakka vanhassa koulussa, voidaan koulumatkakustannukset korvata linja-auton alennuslipputaksan mukaisesti, tai oppilaalle voidaan antaa linja-autolippu Mäntsälän kunnan alueelle edellyttäen, että kuljetus on tarkoituksenmukaisesti tällä tavoin järjestettävissä. Erillistä kuljetusta ei tällaisessa tilanteessa järjestetä.

Peruskoulussa toisen kunnan alueella

Jos mäntsäläläinen esi- tai perusopetuksen oppilas opiskelee toisen kunnan alueella muussa kuin kotikunnan osoittamassa koulussa, kunta ei järjestä koulukuljetusta eikä vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Toiskuntalainen oppilas

Muussa kunnassa kuin Mäntsälässä asuvia oppilaita kuljetetaan vain, jos asiasta on tehty sopimus oppilaan kotikunnan kanssa.

Iltapäivätoimintapaikka ja koulukuljetus

Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opiskelevat oppilaat sekä erityisen tuen oppilaat voivat osallistua koulun iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan haetaan erikseen.

Pääsääntö on, että iltapäivätoiminnassa mukana olevat oppilaat saavat vain aamukuljetuksen. Iltapäivätoimintapaikkaan tai sieltä kotiin ei järjestetä kuljetusta eikä tämän matkan kuljetuksen kustannuksia korvata.

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan sekä kouluautolle ja koululle lukuvuoden alussa, mikäli lapsi menee iltapäivätoimintaan, eikä tarvitse paluukyytiä kotiin.

 

Osa-aikainen osallistuminen iltapäivätoimintaan

Jos koulukuljetukseen oikeutettu lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan säännöllisesti vain tiettyinä, lukuvuoden alussa ilmoitettuina päivinä (esimerkiksi maanantaista keskiviikkoon), kuljetus kotiin voidaan järjestää muille päiville (torstaina ja perjantaina).

 

Muut huomiot lapsen kulkemisessa iltapäivätoimintaan

Huoltaja vastaa oppilaan kotiin kuljetuksesta niinä päivinä, kun lapsi ei poikkeuksellisesti menekään iltapäivätoimintaan.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsilleen kulkemisen iltapäivätoimintapaikkaan.

Huomioitavaa koulukuljetuksista

 • Kuljetusavustus tarkoittaa sitä, että perustellussa, poikkeuksellisessa tapauksessa voidaan huoltajan järjestämästä kuljetuksesta maksaa korvaus Kelan kilometrikorvauksen perushinnan mukaan, jos koulukuljetuksen ehdot muutoin täyttyvät, eikä kuljetuksen järjestäminen muulla tavoin ole mahdollista. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun lapsen kuljettaminen autossa edellyttää henkilökohtaisia apuvälineitä.

 • Eräiden oppiaineiden opetusta (esimerkiksi katsomusaineet) järjestään vain muutamilla kouluilla tai tietyn oppiaineen opetusta (käsityö, musiikki jne.) voidaan järjestää toisella koululla säännöllisesti tai väliaikaisesti esimerkiksi peruskorjauksesta johtuen. Mäntsälän kunta voi järjestää tämän tyyppisten opetuspaikkajärjestelyjen edellyttämät kuljetukset, vaikka oppilaalle ei olisi myönnetty koulukuljetusetuutta.

  Etenkin keskustan alueella oppilaat siirtyvät toiseen kouluun lähtökohtaisesti kävellen. Kulkumuodon valinnan päättää koulu, ja siinä huomioidaan oppilaiden ikätaso, matkan pituus, turvallisuus sekä siirtymiseen kuluva aika, jotta oppilas ehtii myöhästymättä opetukseen ja seuraavalle oppitunnille. Koulupäivän aikana tapahtuviin kuljetuksiin ei tehdä erikseen kuljetushakemusta.

 • Koulukuljetusten aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan koulun alkua kuljetuksen jälkeen aamulla tai vaihtoehtoisesti koulukuljetusta koulusta kotiin.

  Kuljetuksen odotusajalla koulu voi järjestää ohjattua toimintaa. Tätä toimintaa järjestetään niille kuljetusoppilaille, jotka odottavat kuljetusta koulun päättymisen jälkeen seuraavin ehdoin: mikäli odotusaika on viimeistä oppituntia seuraavaa välituntia pidempi, on oppilailla osallistumismahdollisuus niin kutsuttuun ohjattuun toimintaan koulun tiloissa.

  Ohjattu toiminta toteutetaan esimerkiksi koulun järjestämänä läksykerhona, ohjattuina pihaleikkeinä tai muuna koulun järjestämänä ohjattuna toimintana.

  Ohjatusta toiminnasta vastaa koulun kuljetusvastaava.

 • Turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että koulukuljetuksessa noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita.

  Mikäli lapsi kulkee koulumatkan omin lihasvoimin, on tärkeä kulkea koulumatka lyhyintä käyttökelpoista reittiä pitkin, poikkeamatta muualle. Silloin myös koulun vakuutukset ovat voimassa (ks. myös vakuutukset).

  Koulumatkalla tulee käyttäytyä asiallisesti. Koulun opettajalla tai rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (PoL 29§).

   

 • Oppilaan on mahdollista saada koulukuljetus ainoastaan talviajalle. Talviajan kuljetus järjestetään 1.10.–31.3. väliselle ajalle eli lokakuun alusta maaliskuun loppuun.

  Talviajan kuljetuksessa olevan oppilaan huoltaja vastaa koulumatkoista muina aikoina.

 • Kunta vastaa oppilaille koulussa tai koulumatkalla tapahtuvista tapaturmista. Vastuu koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Koulumatkalla vakuutus on voimassa kuljettaessa lyhyintä mahdollista reittiä asuinosoitteen ja koulun välillä. Kunta korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut.

  Liikennevahingoissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, esimerkiksi auto tai mopo, hoitokulut tulee ohjata ensisijaisesti lakisääteisen liikennevakuutuksen korvattaviksi.

 • Koulukuljetusten näkökulmasta oppilaalla on yksi kotiosoite, joka on merkitty väestörekisteriin. Kunta järjestää koulukuljetuksen ainoastaan väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta.