Kouluteiden turvallisuusluokittelu

Viimeksi muokattu: 12.9.2022
Kouluteiden turvallisuusluokittelua tarkastellaan koulukuljetuspäätöksen teossa silloin, kun esi- ja perusopetuksen oppilas ei matkan pituuden perusteella ole oikeutettu kuljetukseen. Turvallisuusluokittelu ei koske taajama-alueen tiestöä, yksityisteitä eikä sellaisia tieosuuksia, joilla on kevyen liikenteen väylä.

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on luokiteltu oppilaan vuosiluokalle vaaralliseksi, kunta on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osalle.

Oppilas voi kuitenkin kulkea myös vaaralliseksi katsottua tietä 100–200 metrin tien suuntaisen matkan esimerkiksi lähimmälle bussipysäkille tai noutopaikalle. Myös paikalliset tien ylitykset ovat mahdollisia.

Lisäksi kuljetuspäätöstä tehtäessä huomioidaan, onko vaihtoehtoista ja turvallisempaa reittiä olemassa sekä kuinka pitkän matkan oppilas kulkee kyseistä autotietä.

Vaarallisiksi luokitellut tiet ja tienosat huomioidaan kuljetuspäätöksissä ainoastaan siinä tapauksessa, että oppilas ei koulumatkan pituuden vuoksi ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen.

Teiden turvallisuusluokittelu

Yleisten kouluteiden turvallisuusluokittelun hyväksyy Mäntsälän sivistyslautakunta. Turvallisuusluokittelu julkaistaan taulukkona:

Mitkä tiet luokitellaan?

Teiden turvallisuusluokittelu ja koulutien turvallisuuden arviointi koskee koskee yleisiä teitä Mäntsälän kunnan alueella.

Teiden turvallisuusluokittelu ei koske taajama-alueita eikä tieosuuksia, joilla on kevyen liikenteen väylä.

Pääsääntöisesti turvallisuusluokittelu ei koske myöskään yksityisteitä, joiden kunnossapidosta vastaa tienhoitokunta. Mäntsälän kunnalta voi hakea avustusta yksityistien kunnossapitoon.

Poikkeuksellisessa tapauksessa yksityistien vaarallisuutta voidaan määräajaksi arvioida sivistyslautakunnan nimeämän turvallisuustyöryhmän toimesta.

 

Koululiitu-palvelu turvallisuusluokittelun perustana

Kouluteiden turvallisuusluokittelu pohjaa valtakunnalliseen Koululiitu-palveluun. Koululiitua käyttää noin 130 kuntaa Suomessa. Niistä valtaosa noudattaa Koululiidun turvallisuusluokittelua sellaisenaan kunnan teiden turvallisuusluokitteluna.

Koululiidun tiestön riskiluokitus on ammattilaisten ylläpitämä, valtakunnallisesti yhdenmukainen pohja teiden turvallisuuden arviointiin. Ohjelman riskiluokitusten muutostarpeita ja sen osatekijöiden painoarvotusta tarkastellaan säännöllisesti, myös tiestön katselmoinnin avulla. Tarkastelujen pohjalta tehdyt päivitykset viedään Koululiitu-palveluun kerran vuodessa, huhti- tai toukokuussa.

Viimeisin Koululiidun katselmointikäynti Mäntsälässä toteutettiin maaliskuussa 2022.

 

Koululiidun riskiluvut

Koululiidussa teiden vaarallisuuden riskiluku muodostuu monesta eri osatekijästä tien tilastollisen vaarallisuuden perusteella (eri tekijöiden laskennallinen merkitys lasten liikenneonnettomuuksissa), lasten kokeman vaarallisuuden (liikennepsykologien näkemys muuttujien keskinäisestä painoarvosta) sekä kuntien ja poliisin kokemusperäisestä tiedosta tieosuuden vaarallisuuden arvioinnissa.

Koululiidun riskiluvun laskennassa käytetään muuttujina seuraavia tekijöitä:

 • liikennemäärää
 • raskaan liikenteen määrää
 • nopeusrajoitusta
 • piennarleveyttä
 • tien päällystettä
 • näkemäprosenttia
 • tien verkollista asemaa
 • valaistusta
 • kevyen liikenteen järjestelyjä
 • tien toiminnallista luokkaa ja
 • tien kunnossapitoluokkaa.

Mäntsälän kunnan kouluteiden turvallisuusluokittelu voi olosuhteet huomioiden poiketa Koululiidun luokittelusta ylös tai alaspäin Sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti.