Perusopetukseen valmistava opetus

Viimeksi muokattu: 25.8.2022
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskellaan yleensä noin yhden kouluvuoden ajan. Tämä opetusmuoto on tarkoitettu suomen kieltä opiskeleville oppilaille. Opetukseen osallistuva voi olla esimerkiksi maahanmuuttajataustainen tai pitkään ulkomailla oleskellut suomalaissyntyinen lapsi tai nuori.

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille oppilaille, joiden suomen kielen taito ja muut valmiudet eivät vielä riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle riittävät valmiudet, jotta hän voi siirtyä oppilaaksi esi- tai perusopetukseen. Opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan suomen kielen taitojen kehittymiseen.

Opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavasta opetuksesta säädetään perusopetuslaissa.

Opetushallitus on antanut perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet vuonna 2015. Mäntsälän kunnan valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on päivitetty vuonna 2021.

Valmistavan opetuksen määrä

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille oppilaille vähintään 1 000 tuntia. Käytännössä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskellaan noin yhden lukuvuoden (9 kk) ajan.

Tarvittaessa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa voi opiskella opetussuunnitelmassa määriteltyä kauemminkin. Myös, mikäli oppilas saavuttaa riittävät tiedot ja taidot perusopetuksessa opiskeluun nopeasti, hän voi siirtyä perusopetukseen jo kesken valmistavan opetuksen vuotta.

 

Perusopetukseen valmistava opetus Mäntsälässä

Mäntsälässä perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään inklusiivisesti eli perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilas opiskelee samassa luokassa ikätasoisesti, mahdollisimman  samanikäisten oppilaiden kanssa. Oppitunneilla valmistavan luokan oppilaan oppimista tuetaan tarkoituksenmukaisin tavoin, muun muassa suomi toisena kielenä -opetuksella.

Kielitietoinen opetus tukee osaltaan kaikkea suomen kieltä opiskelevan oppilaan oppimista.

Kodin ja koulun välinen tiedonkulku voidaan tarvittaessa varmistaa esimerkiksi tulkin avulla.

 

Valmistavan opetuksen arviointi

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilas saa opinnoistaan osallistumistodistuksen.

Oppivelvollisuus

Suomessa lapset ja nuoret ovat oppivelvollisia. Lapsi on oppivelvollinen 7-vuotiaasta alkaen. Esi- ja perusopetuksen oppivelvollisuusikäisellä lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvittaessa perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Oppivelvollisuus suoritetaan yleensä opiskelemalla koulussa. Mäntsälässä on 12 perusopetuksen koulua ja lukio sekä ammatillista koulutusta.

Perusopetuksen jälkeen on mahdollista osallistua joko perusopetuksen lisäopetukseen (niin kutsuttu kymppiluokka), valmentaviin koulutuksiin (lukiokoulutukseen valmentava eli LUVA tai ammatilliseen koulutukseen valmentava eli VALMA) tai toisen asteen koulutukseen. Lisätietoa toisen asteen oppivelvollisuudesta

Suomalainen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä perustuu ajatukselle elinikäisestä oppimisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös aikuisena voi opiskella ja kouluttautua lisää.

Kuvassa vasemmalla on kuvattu Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ikävaiheittain varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Varhaiskasvatus tarkoittaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa päiväkodissa. Lapsen varsinainen koulutuspolku alkaa esiopetuksessa 6-7-vuotiaana, mitä seuraa 9-vuotinen perusopetus. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen voi osallistua esi- tai perusopetusikäinen lapsi ja nuori.

Perusopetuksen jälkeen nuori voi opiskella erilaisissa valmentavissa koulutuksissa, lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Ylin koulutusaste on korkeakoulutus: opiskelu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.