Menu

Rakennuslupa

RAKENNUSLUVAN KÄSITTELY

Rakennustarkastuksen ruuhkasta johtuen lupien käsittelyajat saattavat venyä jopa 2-3 kuukautta ja siksi mm. talopakettien toimitusaikoja ei ole syytä lyödä lukkoon ennen lupapäätöksiä.

Mäntsälän kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii kuntakehityslautakunta.

Rakennustarkastaja päättää rakennusluvan myöntämisestä alle 600 m²:n asuinrakennukselle, talousrakennukselle, alle 1000 m²:n teollisuus-ja varastohallille, maatalouden tuotanto-ja varastorakennuksille ja edellä mainittujen rakennusten laajennuksille.

Muiden kuin edellä mainittujen rakennusten rakennusluvista päättää lautakunta.

Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein.

Rakennuslupahakemuksen liitteet

 • rakennuslupahakemus 
  rakennuspaikkakohtaisesti, asiallisesti täytettynä ja allekirjoitettuna, pätevän pääsuunnittelijan allekirjoitus lupahakemuksen kohtaan 8 ja selvitys pätevyydestä liitteeksi
 • pääpiirustukset kahtena (2) erillisenä  sarjana taitettuna, seläkkein ja sidottuna
  - asemapiirros joko 1:500 tai asemakaava-alueella 1:200
  - pohjapiirustukset
  - julkisivupiirustukset
  - leikkauspiirustukset
  Määräykset ja ohjeet pääpiirustuksissa esitettävistä asioista löytyy Ympäristöministeriön asetuksesta rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 12.3.2015/216.
 • selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
  - lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus
   
 • asemakaavaote asemakaava-alueella
 • kiinteistörekisteriote ja –karttaote
 • selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelystä, mikäli kiinteistöä ei voida liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon
 • lainvoimaiseksi todistettu suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupapäätös
 • rakennushankeilmoitukset RK9
  -RK9 purettavista rakennuksista, lisäksi tulee tehdä purkujäteilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (linkki)
 • naapurien kuuleminen
  - Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Jokaisen naapurikiinteistön omistajan tai haltijan on allekirjoituksellaan osoitettava tiedonsaanti rakennushankkeesta.
 • energiaselvityksen sisältämä energiatodistus
 • selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista
  - Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n mukaisesti rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä, korkeusasemista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvitys tulee tehdä aina omakotitalohankkeista ja kokoluokaltaan sitä vastaavista ja suuremmista hankkeista. Tarvittaessa rakennuspaikasta on tehtävä pohjatutkimus.
 • valtakirja
  - Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja
 • ote yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
  - Jos luvan hakijana on osakeyhtiö, on hakemukseen liitettävä osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa.
 • kaupparekisteriote
  - Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.
 • ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojapiirustukset       

Rakennuslupapäätös

Rakennuslupapäätöksessä yleensä edellytetään hankkeelle hyväksytettäväksi tarvittavat vastuulliset työnjohtajat

 • vastaava työnjohtaja
 • kiinteistön vesi-ja viemärilaitteiston rakentamisen työnjohtaja (KVV-työnjohtaja)
 • ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IV-työnjohtaja)
 • muu erityisalan työnjohtaja, esim. purkutyön johtaja

Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä tarvittavien erityissuunnitelmien toimittamisesta. Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmiten

 • rakennesuunnitelmat
 • vesi- ja viemärisuunnitelmat
 • ilmanvaihtosuunnitelmat

Suunnitelmien sisällöstä ja suunnittelijoiden pätevyydestä säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa 120 e § 

Rakennuslupapäätöksessä on määrätty rakennustyön aikaisista katselmuksista. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • aloituskokous
  - Aloituskokous pidetään omakotitalon ja sitä suurempien rakennushankkeiden yhteydessä. Aloituskokous pidetään rakennuspaikalla ja siinä ovat läsnä ainakin rakennushankkeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija ja rakennustarkastaja. 
 • sijainnin merkitseminen
  - merkitseminen tilataan asemakaava-alueella paikkatietoinsinööriltä.
 • sijaintikatselmus
  - katselmus tilataan asemakaava-alueella paikkatietoinsinööriltä.
 • rakennekatselmus
  - Rakennekatselmus toimitetaan, kun kantavat rakenteet ja niihin liittyvät paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty.  
 • käyttöönottokatselmus
  - Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöön hyväksytty. Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen osan tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.
 • loppukatselmus
  - Loppukatselmus pidetään, kun rakennustyö on kaikilta osiltaan valmis ja lupaehtojen mukaiset toimet on suoritettu. Loppukatselmusta on aina haettava luvan voimassaoloaikana.
 • Lisäksi rakennuslupapäätöksessä on saatettu edellyttää tarkastusasiakirjan pitämistä ja rakennuksen käyttö-ja huolto-ohjeen laadintaa.

  

Takaisin ylös