Menu

Rakennuslupa

RAKENNUSLUVAN KÄSITTELY

Mäntsälän kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii kuntakehityslautakunta.

Rakennustarkastaja päättää rakennusluvan myöntämisestä alle 600 m²:n asuinrakennukselle, talousrakennukselle, alle 1000 m²:n teollisuus-ja varastohallille, maatalouden tuotanto-ja varastorakennuksille ja edellä mainittujen rakennusten laajennuksille.

Muiden kuin edellä mainittujen rakennusten rakennusluvista päättää lautakunta.

Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein.

Rakennuslupahakemuksen liitteet

 • Rakennuslupahakemus tehdään sähköisesti osoitteessa Lupapiste.fi
  -rakennuspaikkakohtaisesti, asiallisesti täytettynä 
  -jokaiselle toimenpiteelle avataan hakemuksessa oma toimenpide
 • Pääsuunnittelijan tiedot täytetään Lupapisteeseen ja hakemuksen liitteeksi tarvittava selvitys pätevyydestä
 • Pääpiirustukset: 
  - asemapiirros joko 1:500 tai asemakaava-alueella 1:200
  - pohjapiirustukset
  - julkisivupiirustukset
  - leikkauspiirustukset
 • Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
  - lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus
 • Asemakaavaote asemakaava-alueella
 • Yleiskaavaote asemakaava-alueen ulkopuolella, jos rakennuspaikka on osayleiskaava-alueella
 • Kiinteistörekisteriote ja –karttaote
 • Selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelystä, mikäli kiinteistöä ei voida liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon
 • Lainvoimaiseksi todistettu suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupapäätös
 • Rakennushankeilmoitukset RK9 (liitteenä vain paperihakemuksena toimitetuissa)
  - RK9 purettavista rakennuksista, lisäksi tulee tehdä purkujäteilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (linkki)
 • Naapurien kuuleminen
  - Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Jokaisen naapurikiinteistön omistajan tai haltijan on allekirjoituksellaan osoitettava tiedonsaanti rakennushankkeesta.
 • Energiaselvityksen sisältämä energiatodistus
 • Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista (perustamistapalausunto)
  - MRL 131 §:n mukaisesti rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä, korkeusasemista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvitys tulee tehdä aina omakotitalohankkeista ja kokoluokaltaan sitä vastaavista ja suuremmista hankkeista. Tarvittaessa rakennuspaikasta on tehtävä pohjatutkimus.
 • Valtakirja
  - Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja
 • Ote yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
  - Jos luvan hakijana on osakeyhtiö, on hakemukseen liitettävä osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa.
 • Kaupparekisteriote
  - Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.
 • Ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojapiirustukset       

Rakennuslupapäätös

Rakennuslupapäätöksessä yleensä edellytetään hankkeelle hyväksytettäväksi tarvittavat vastuulliset työnjohtajat

 • Rakennustyön vastaava työnjohtaja
 • Kiinteistön vesi-ja viemärilaitteiston rakentamisen työnjohtaja (KVV-työnjohtaja)
 • IImanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IV-työnjohtaja)
 • Muu erityisalan työnjohtaja, esim. purkutyön johtaja

Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä tarvittavien erityissuunnitelmien toimittamisesta. Suunnittelijoiden pätevyydestä säädetään MRL 120e §. Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmiten

 • Rakennesuunnitelmat
 • Vesi- ja viemärisuunnitelmat
 • Ilmanvaihtosuunnitelmat

Rakennuslupapäätöksessä on määrätty rakennustyön aikaisista katselmuksista (MRL 150 §). Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • Aloitusilmoitus
 • Aloituskokous
  - Aloituskokous pidetään omakotitalon ja sitä suurempien rakennushankkeiden yhteydessä. Aloituskokous pidetään rakennuspaikalla ja siinä ovat läsnä ainakin rakennushankkeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija ja rakennustarkastaja. 
 • Sijainnin merkitseminen
  - merkitseminen tilataan asemakaava-alueella paikkatietoinsinööriltä.
 • Sijaintikatselmus
  - katselmus tilataan asemakaava-alueella paikkatietoinsinööriltä.
 • Pohjakatselmus
 • Rakennekatselmus
  - Rakennekatselmus toimitetaan, kun kantavat rakenteet ja niihin liittyvät paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty.  
 • Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)
  - Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöön hyväksytty. Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen osan tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.
 • Loppukatselmus (MRL 153 §)
  - Loppukatselmus pidetään, kun rakennustyö on kaikilta osiltaan valmis ja lupaehtojen mukaiset toimet on suoritettu. Loppukatselmusta on aina haettava luvan voimassaoloaikana.

Lisäksi edellytetään tarkastusasiakirjan pitämistä (MRL 150 f §) ja rakennuksille, joita käytetään asumiseen ja työntekoon tulee laatia käyttö- ja huolto-ohje (MRL 117i §).

Takaisin ylös