Purkulupa

Viimeksi muokattu: 29.3.2022

”Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. (2.2.2007/112)

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.”

Rakennusjärjestyksessä on rakennuksen purkamisesta ohjeita luvuissa 2.4, 2.5 ja 7.5.

Purkulupahakemukset jätetään Lupapisteen kautta.

Purkuluvan käsittely

Kulttuurihistoriallisten rakennusten osalta purkupäätöksen tekee Kuntakehityslautakunta ja muilta osin purkulupapäätökset tehdään viranomaispäätöksinä.

 • Purkulupahakemus tehdään sähköisesti osoitteessa Lupapiste.fi

  • rakennuspaikkakohtaisesti, asiallisesti täytettynä
  • jokaiselle purettavalle rakennukselle avataan hakemuksessa oma toimenpide

  Pääpiirustukset

  • asemapiirros, sijaintipiirros tai kartta, joko 1:500 tai asemakaava-alueella 1:200, jossa merkittynä purettava rakennus

  Selvitys rakennuksen kulttuuri- ja historiallisista arvoista

  Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta (omistaja on aina hakija)

  • lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus

  Naapurien kuuleminen siltä osin, kun hankkeella on vaikutusta naapureille

  • Jokaisen naapurikiinteistön omistajan tai haltijan on allekirjoituksellaan osoitettava tiedonsaanti rakennushankkeesta.

  Asemakaavaote asemakaava-alueella

  Purkujätteen käsittelysuunnitelma

  Valtakirja tai valtuutus Lupapisteessä

  • Mikäli hakemuksen hoitaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja tai valtuutus

  Ote yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta

  • Jos luvan hakijana on osakeyhtiö, on hakemukseen liitettävä osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa.

  Kaupparekisteriote

  • Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.
 • Purkulupapäätöksessä voidaan edellyttää hankkeelle hyväksytettäväksi tarvittava vastuullinen purkutyön johtaja.

  Purkulupapäätöksessä on määrätty purkutyön aikaisista katselmuksista (MRL 150 §). Näitä voivat olla esimerkiksi:

  • Aloitusilmoitus
  • Loppukatselmus (MRL 153 §
   • Loppukatselmus pidetään, kun purkutyö on kaikilta osiltaan valmis ja lupaehtojen mukaiset toimet on suoritettu. Loppukatselmusta on aina haettava luvan voimassaoloaikana.

  Lisäksi edellytetään tarkastusasiakirjan pitämistä (MRL 150 f §).