Suunnittelutarveratkaisu

Viimeksi muokattu: 25.7.2023

Kun rakennetaan haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan pääsääntöisesti erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista.

Rakentaminen

 • ei saa aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta
 • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
 • ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksestä löytyvät määräykset koskien rakennuspaikkaa, rakennuspaikan vähimmäiskokoa ja rakentamisen määrää asemakaava-alueen ulkopuolella.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta.

Hakemus jätetään ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Mikäli Lupapisteen käyttö ei ole mahdollista, paperihakemuksen voi toimittaa Mäntsälän kunnan kirjaamoon.

 • Suunnittelutarveratkaisuhakemus tehdään sähköisesti Lupapisteessä.

  Selvitys hakijan omistusoikeudesta

  • lainhuutotodistus, päiväys alle 3 kk.
  • esisopimus

  Valtakirja

  • jos hakija on muu kuin omistaja

  Kiinteistörekisteriote

  • päiväys alle 3 kk

  Kiinteistörekisterin karttaote

  • päiväys alle 3 kk

  Osayleiskaavaote / asemakaavaote

  • jos kiinteistö/määräala on kaava-alueella

  Asemapiirros

  Todisteellinen tieto naapurin kuulemisesta

  • hakija kuulee naapurit joko lomakkeella tai sähköisesti Lupapisteen kautta.
  • pyydettäessä naapurit voidaan kuulla virkateitse.
  • naapurin allekirjoitus naapurin kuulemislomakkeeseen ja asemapiirrokseen.

  Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta

  • jos rakennuspaikka rajoittuu valtion tiehen.
 • Suunnittelutarveratkaisuista päättää pääsääntöisesti Mäntsälän kunnan kuntakehityslautakunta. Kuntakehityslautakunnan päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta. Rakennuslupa voidaan myöntää vasta valitusajan kuluttua edellyttäen, että muut rakennusluvan edellytykset ovat kunnossa. Suunnittelutarveratkaisupäätös on voimassa kaksi vuotta, jonka aikana tulee hakea rakennuslupaa. Suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamispäätökseen ei voi hakea jatkoaikaa.

  Suunnittelutarveratkaisun valmistelu ja käsittely maksaa 410 €/rakennuspaikka ja suunnittelutarveratkaisun päätös 110 €/päätös. Mikäli hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään maksu ainoastaan valmistelusta ja käsittelystä. Jos naapurin kuuleminen suoritetaan virkateitse, laskutetaan lisäksi 60 € / naapuri tai kuulutuskustannukset.

Karttapaketin suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten voi tilata Mäntsälän kunnan kuntakehityspalveluista suunnitteluavustajalta. Karttapaketti (hinta 90 €) sisältää osayleiskaava-/asemakaavaotteen, asemapiirroksen pohjakartan, ohjeen asemapiirroksen laatimiseksi, kiinteistörekisteriotteen, kiinteistörekisterin karttaotteen sekä lainhuutotodistuksen ja luettelon kuultavista naapureista.

Karttapakettia tilatessa tarvitaan seuraavat tiedot: haettava lupatyyppi (suunnittelutarveratkaisu), rakennuspaikan osoite, mahdollinen kiinteistötunnus sekä maksajan tiedot (nimi, osoite ja syntymäaika) laskutusta varten.

Juuso Muttilainen

kaavasuunnittelija

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Laura Lamberg

suunnitteluavustaja

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä