Maisematyölupa

Viimeksi muokattu: 29.3.2022

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista ja täyttämistä sekä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa

  • asemakaava-alueella
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Maisematyölupaa vaativa toimenpide ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmella kaupunki- tai maisemakuvaa (MRL 140 §).

Maisematyölupamenettelyä koskevat soveltuvin osin samat säännökset kuin rakennuslupaa käsiteltäessä (MRL 130 § ja MRA 103 §). Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot. Luvan ratkaisee hankkeen laajuudesta ja merkittävyydestä riippuen johtava rakennustarkastaja tai kuntakehityslautakunta. Puistometsien puunkaadosta päättää kunnan puutarhuri. Lupapäätökseen voidaan ottaa tarpeellisia määräyksiä koskien mm. toimenpiteen suorittamista ja siitä mahdollisesti aiheutuvia haittoja.