Varhaiserityiskasvatus

Viimeksi muokattu: 26.1.2024

Osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista tarvitsee tukea omassa kasvussaan ja kehityksessään.

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluiden järjestelmää ja sen tehtävä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille tarvitaan tukea. Varhaiskasvatuksen tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu.

Tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa, tarvittaessa tehdään monialaista yhteistyötä.

Varhaiskasvatuksen tukitoimet järjestetään lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikassa, osana lapsen päivittäistä arkea. Varhaiskasvatuksen tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Mäntsälässä toimii neljä konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (kveo). Kveot suunnittelevat ja vastaavat lasten tuen järjestelyistä ja toteutumisesta sekä tiedonsiirrosta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteistyössä perheiden, henkilöstön sekä eri asiantuntijatahojen kanssa. Kveot toimivat varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoina ja kehittävät sekä koordinoivat varhaiserityiskasvatuksen palveluja kunnassa.

Erityislisä kotihoidon tueksi

Varhaiskasvatuksen hoitovaihtoehtoja täydentää erityislisä kotihoidon tueksi. Tämä parantaa huoltajien valinnan mahdollisuuksia sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi kotihoitona.

Erityislisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista kotihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten huoltajille, joilla on erityistarpeita varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Erityislisän myöntämisen edellytyksenä on perheelle myönnetty KELA:n alle 16-vuotiaan lapsen vammaistuki.

Erityistarve voi olla

Lapsen vaikea-asteinen vamma tai sairaus.

Vakavan sairauden jälkitila, jolloin lapsi tarvitsee erityistä ja jatkuvaa valvontaa.

Lapsen perussairaudesta johtuva infektioherkkyys, joka on lisäuhka lapsen terveydelle.

Lapsella tulee olla lääkärin tai muun hoitavan tahon suositus lapsen hoitamiseksi kotona.

Kriteerinä lisän saamiselle on, että lapsi hoidetaan omassa kodissa ja ensisijaisesti toinen lapsen huoltajista jää itse hoitamaan lasta.

Hakeminen

Hakulomakkeita saa Mäntsälän kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluista tai palveluspiste Vinkistä. Hakemukset palautetaan sivistys- ja hyvinvointipalveluihin.

Lisän maksaminen

Erityislisää haetaan 1 (yksi) kuukausi ennen maksatuksen toivottua alkamista. Lisän suuruus on noin 300-450 euroa kuukaudessa, riippuen lapsen iästä ja hoidon tarpeesta. Sisarkorotus on yhteensä 50 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatus arvioi erityislisän tarpeen kuultuaan perhettä ja muita asiantuntijoita. Tarve tarkistetaan tapauskohtaisesti joko 6 tai 12 kuukauden välein.

Erityislisä maksetaan jälkikäteen saajan pankkitilille kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Lisä on huoltajille verollista tuloa. Erityislisän maksatuksessa noudatetaan kotihoidon tuen maksatusperusteita. Lisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Perheen muilla lapsilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluihin.