Kouluturvallisuuden kehittäminen

Viimeksi muokattu: 30.3.2022
Kouluturvallisuuden edistämis- ja kehittämistyö nojaa Mäntsälässä erityiseen turvallisuuskansiomalliin. Tämä malli on kolmitasoinen. Kouluturvallisuuden kehittämistyötä johtaa koulussa rehtori, ja kuntatasoisesti kaikkien koulujen osalta opetuspäällikkö. Myös koulun järjestyssäännöt edistävät turvallisuutta.

Turvallisuustyön tavoitteet

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi Mäntsälän kunnan koulujen jatkuvan kehittämisen sisältöalueista. Tavoitteena on turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö. Keskeisenä tavoitteena on edistää positiivisen turvallisuusasenteen muodostumista ja turvallisuustietoisuuden vahvistumista sekä oppilailla että henkilöstöllä. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään yhdessä työtä.

 

Kouluturvallisuuden kehittäminen

Turvallisuusorganisaatio

Mäntsälän kouluissa on sovittu yhteisesti rakenteista, joissa kouluturvallisuutta kehitetään.

Rehtori toimii koulun turvallisuusjohtajana. Mäntsälän kunnan kouluilla on koulun henkilökunnasta nimetty turvallisuusvastaava. Koululla toimii koulun koosta riippuen myös turvallisuusryhmä, johon kuuluvat turvallisuusjohtaja eli rehtori, turvallisuusvastaava sekä henkilöstön jäsen tai jäseniä.

Koulun turvallisuusryhmän tehtävänä on tukea ja edistää koulun turvallisuustoiminnan suunnittelua, harjoittelua, arviointia ja kehittämistä.

 

Turvallisuuskansiot

Jokaisella koulun opetus- ja kasvatushenkilöstön jäsenellä on käytössään oma turvallisuuskansio. Opetuspalveluiden turvallisuuskansiomallia on rakennettu yhteistyössä Opetushallituksen, poliisin, pelastuslaitoksen, sote-toimijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Turvallisuuskansio on jatkuvasti kehittyvä suunnitelma-asiakirja, jota täydennetään vuosittain.

Turvallisuuskansioiden rakenne on kolmitasoinen:
– opetustoimen johdon turvallisuuskansio
– yksikön johdon turvallisuuskansio (rehtori)
– henkilöstön turvallisuuskansio

 

Turvallisuuskansioiden sisältö

Turvallisuuskansio on sisällöltään ohjeistava. Se kannustaa posiviiviseen turvallisuuskulttuuriin.

Turvallisuuskansio ohjeistaa tarkemmin muun muassa poissaoloista, kurinpitotoimista, väkivaltatilanteiden hallinnasta sekä kiusaamisen ja rikosoikeudellisen vastuun näkökulmista. Kansio pitää sisällään myös sellaisia ohjeistuksia, jotka liittyvät mahdollisiin ennakoimattomiin tilanteisiin koulussa tehdyn riskien arvioinnin pohjalta.

Kansiot toimivat kouluyksiköissä myös perehdytys- ja koulutusmateriaalina esimerkiksi pelastusturvallisuuteen, ensiapuun tai järjestyksen ylläpitoon liittyvissä asioissa. Niitä käytetään sisäisen koulutuksen tukena.

Oppilaitosturvallisuuden edistäminen ja turvallisuusjohtaminen Mäntsälän kunnan perusopetuksessa on kaikkien koulussa toimivien tehtävä.

Koulun järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt edistävät koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöissä annetaan kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä muun muassa koulutyön käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä koulussa.

Järjestyssäännöt tulee tehdä osallistavasti eli oppilaiden tulee voida osallistua niiden valmisteluun, mikä myös sitouttaa oppilaita sääntöihin ja tekee ne heille tutuiksi. Myös opettajien, muun henkilökunnan ja huoltajien tulee voida osallistua järjestyssääntöjen laatimiseen.

Kaikkien oppilaiden, koulun henkilökunnan ja huoltajien on tärkeä tietää järjestyssäännöt. Niitä tuleekin käsitellä säännöllisesti muun muassa uuden lukuvuoden alkaessa.

Lisäksi luokat ja opetusryhmät voivat sopia tarkemmin luokka- ja ryhmäkohtaisista säännöistä.

Mäntsälässä koulun järjestyssäännöt ovat myös osa koulujen lukuvuosisuunnitelmaa, jonka Sivistyslautakunta hyväksyy vuosittain.