Oppilaan tuki ja tuen kolme tasoa

Viimeksi muokattu: 30.1.2024
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas voi saada ainoastaan yhden tasoista tukea kerrallaan.

Tukimuodot

Perusopetuslaissa säädettyjä oppimisen tuen muotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan kuin se on tarpeen sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin oppilaan ja kunkin opetusryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Koulut kiinnittävät huomiota oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja niiden varhaiseen tunnistamiseen.

Oppilaan oikeus saada tukea

Perusopetuslain 30§:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti.

Kun oppimisen tuen tarve ilmenee, tarkastellaan ensimmäiseksi koulun toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta asianomaiselle oppilaalle.

Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko toimintatapoja, opetusjärjestelyjä tai oppimisympäristöjä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivaa opetusta ja pedagogisia ratkaisuja. Tässä arvioinnissa ja oppimisen tuen suunnittelussa hyödynnetään myös mahdollisten muiden arviointien tuloksia sekä otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.

Tuen antaminen

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti hänen omassa opetusryhmässään ja koulussaan erilaisin, tilanteeseen sopivin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.

Lisäksi erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.

Tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisen ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä näistä aiheutuvia pitkäaikaisvaikutuksia lapselle ja nuorelle.