Oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen

Viimeksi muokattu: 10.1.2023
Oppilas- ja opiskelijahuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Oppilas- ja opiskelijahuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä.

Oppilas- ja opiskelijahuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan, opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan tai opiskelijan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Koulu- ja opiskelijayhteisön tai oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa ja oppilaitoksessa oppilas- ja opiskelijahuolto on kaikkien yhteisössä työskentelevien ja oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista on koulun ja oppilaitoksen henkilökunnalla. Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan ja opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.

 • Yhteisöllisessä oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään oppilaitosyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan oppilaitosympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

  Oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilas- ja opiskelijahuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa.

 • Yksilökohtaisella oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan oppilaalle ja opiskelijalle annettavia koulu- tai oppilaitosterveydenhuollon palveluja, oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevaa monialaista oppilas- tai opiskelijahuoltoa. Koulu- tai oppilaitosterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilas- ja opiskelijahuoltoa.

  Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto perustuu aina oppilaan tai opiskelija sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen.

 • Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Työtehtävät jakautuvat asiakas- ja konsultaatiotyöhön sekä asiantuntijatehtäviin muun muassa oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmissä. Mäntsälän kunnan oppilas- ja opiskeluhuollon psykologeihin voi olla yhteydessä lapsen tai nuorten oppimiseen ja tunne-elämään liittyvissä asioissa.

 • Opiskeluhuollon kuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen ja luotettava aikuinen, joka kuuntelee, auttaa ja ohjaa erilaisissa elämään liittyvissä asioissa. Opiskeluhuollon kuraattorilta saa tukea, jos lapsella tai nuorella on pulmia esim. koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia.

  Huoltajat voivat keskustella opiskeluhuollon kuraattorin kanssa kotitilanteestaan tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä huoltajien ja koulun kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä nuorisopalveluiden, sosiaalihuollon, perheneuvolan, Nuorisoaseman ja terveydenhuollon kanssa. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

  Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkeyttää omia ajatuksia. Opiskeluhuollon kuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeanlaisen tuen saamiseksi.