Opiskeluhuollon järjestäminen

Viimeksi muokattu: 5.9.2023
Opis­ke­lu­huol­losta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Opis­ke­lu­huol­to järjestetään monialaisessa yhteistyössä.

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan, opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan tai opiskelijan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Koulu- ja opiskelijayhteisön tai oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa ja oppilaitoksessa opiskeluhuolto on kaikkien yhteisössä työskentelevien tehtävä. Ensisijainen vastuu koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista on koulun ja oppilaitoksen henkilökunnalla. Opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluhuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan ja opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.

 • Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään oppilaitosyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan oppilaitosympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

  Oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä opiskeluhuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa.

 • Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle ja opiskelijalle annettavia koulu- tai oppilaitosterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Koulu- tai oppilaitosterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

  Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina oppilaan tai opiskelijan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan ja tarvittaessa huoltajan suostumus edellytetään myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavaan asiantuntijaryhmän työskentelyyn.

 • Opiskeluhuollon psykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Työtehtävät jakautuvat asiakas- ja konsultaatiotyöhön sekä asiantuntijatehtäviin muun muassa oppilaitosten opiskeluhuoltoryhmissä. Mäntsälän opiskeluhuollon psykologeihin voi olla yhteydessä lapsen tai nuorten oppimiseen ja tunne-elämään liittyvissä asioissa.

 • Opiskeluhuollon kuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen ja luotettava aikuinen, joka kuuntelee, auttaa ja ohjaa erilaisissa elämään liittyvissä asioissa. Opiskeluhuollon kuraattorilta saa tukea, jos lapsella tai nuorella on pulmia esim. koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia.

  Huoltajat voivat keskustella opiskeluhuollon kuraattorin kanssa kotitilanteestaan tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä huoltajien ja koulun kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä nuorisopalveluiden, sosiaalihuollon, perheneuvolan, Nuorisoaseman ja terveydenhuollon kanssa. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

  Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkeyttää omia ajatuksia. Opiskeluhuollon kuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeanlaisen tuen saamiseksi.