Toimenpidelupa

Viimeksi muokattu: 29.3.2022

”Toimenpidelupa tarvitaan toimenpiteisiin, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta ja jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.”

”Toimenpidelupa tarvitaan rakennelmien ja laitosten rakentamiseen, pystyttämiseen ja sijoittamiseen, rakennuksen ulkoasua tai julkisivua muuttavaan toimenpiteeseen, asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin ja asuinhuoneiston yhdistämiseen tai jakamiseen, teknisen järjestelmän vaihtamiseen, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmä asentamiseen tai muuttamiseen, lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen sekä määräajan paikallaan pysytettävää rakennelmaa tai laitosta varten.”

Toimenpidelupa tarvitaan kaikkeen kaupunkikuvaa muuttavaan rakentamiseen Kirkonkylän ydinkeskustassa rakennusjärjestyksen liitekartan 7 mukaisesti.

Rakennusjärjestyksessä on lueteltu tarkemmin toimenpiteet, jotka vaativat toimenpidelupaa sekä vähäiset toimenpiteet, jotka on lähtökohtaisesti vapautettu toimenpideluvan hakemisesta. Toimenpiteen vähäisyyden arviointi kuuluu viranomaisille. Toimenpidelupa voi edellyttää naapurin kuulemista hakemuksen yhteydessä.

Toimenpidelupahakemukset jätetään Lupapisteen kautta.

Toimenpideluvan käsittely

Toimenpidelupapäätökset tehdään viranomaispäätöksinä.

 • Toimenpidelupahakemus tehdään sähköisesti osoitteessa Lupapiste.fi

  • rakennuspaikkakohtaisesti, asiallisesti täytettynä
  • jokaiselle toimenpiteelle avataan hakemuksessa oma toimenpide

  Pääsuunnittelijan tiedot täytetään Lupapisteeseen ja hakemuksen liitteeksi tarvittava selvitys pätevyydes

  Pääpiirustukset ja muut selvitykset toimenpiteen laadun mukaan esimerkiksi:

  • asemapiirros joko 1:500 tai asemakaava-alueella 1:200
  • pohjapiirustukset
  • julkisivupiirustukset
  • leikkauspiirustukset
  • selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelystä, mikäli kysymyksessä on jätevesijärjestelmän uusiminen

  Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta (omistaja on aina hakija)

  • lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus

  Asemakaavaote asemakaava-alueella tai yleiskaavaote asemakaava-alueen ulkopuolella, jos rakennuspaikka on osayleiskaava-alueella

  Kiinteistörekisteriote ja –karttaote

  Naapurien kuuleminen siltä osin, kun hankkeella on vaikutusta naapureille

  • Jokaisen naapurikiinteistön omistajan tai haltijan on allekirjoituksellaan osoitettava tiedonsaanti rakennushankkeesta.

  Valtakirja tai valtuutus Lupapisteessä

  • Mikäli hakemuksen hoitaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja tai valtuutus

  Ote yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta

  •  Jos luvan hakijana on osakeyhtiö, on hakemukseen liitettävä osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa.

  Kaupparekisteriote

  • Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.
 • Toimenpidelupapäätöksessä voidaan edellyttää hankkeelle hyväksytettäväksi tarvittava vastuullinen työnjohtaja hankkeen laadun mukaisesti

  • Rakennustyön vastaava työnjohtaja tai
  • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisen työnjohtaja (KVV-työnjohtaja) tai
  • IImanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IV-työnjohtaja) tai
  • Muu erityisalan työnjohtaja, esim. purkutyön johtaja

  Toimenpidelupapäätöksessä on määrätty rakennustyön aikaisista katselmuksista (MRL 150 §). Näitä voivat olla esimerkiksi:

  • Aloitusilmoitus
  • Loppukatselmus (MRL 153 §)
   • Loppukatselmus pidetään, kun rakennustyö on kaikilta osiltaan valmis ja lupaehtojen mukaiset toimet on suoritettu. Loppukatselmusta on aina haettava luvan voimassaoloaikana.

  Lisäksi edellytetään tarkastusasiakirjan pitämistä (MRL 150 f §) ja rakennuksille, joita käytetään asumiseen ja työntekoon, tulee käyttö- ja huolto-ohje päivittää (MRL 117i §).