Rakennuslupa

Viimeksi muokattu: 29.3.2022

Mäntsälän kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii kuntakehityslautakunta.

Rakennustarkastaja päättää rakennusluvan myöntämisestä alle 600 m²:n asuinrakennukselle, talousrakennukselle, alle 1000 m²:n teollisuus-ja varastohallille, maatalouden tuotanto-ja varastorakennuksille ja edellä mainittujen rakennusten laajennuksille.

Muiden kuin edellä mainittujen rakennusten rakennusluvista päättää lautakunta.

Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein.

 • Rakennuslupahakemus tehdään sähköisesti osoitteessa Lupapiste.fi

  • rakennuspaikkakohtaisesti, asiallisesti täytettynä
  • jokaiselle toimenpiteelle avataan hakemuksessa oma toimenpide

  Pääsuunnittelijan tiedot täytetään Lupapisteeseen ja hakemuksen liitteeksi tarvittava selvitys pätevyydestä

  Pääpiirustukset:

  • asemapiirros joko 1:500 tai asemakaava-alueella 1:200
  • pohjapiirustukset
  • julkisivupiirustukset
  • leikkauspiirustukset

  Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

  • lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus

  Asemakaavaote asemakaava-alueella

  Yleiskaavaote asemakaava-alueen ulkopuolella, jos rakennuspaikka on osayleiskaava-alueella

  Kiinteistörekisteriote ja –karttaote

  Selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelystä, mikäli kiinteistöä ei voida liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon

  Lainvoimaiseksi todistettu suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupapäätös

  Rakennushankeilmoitukset RK9 (liitteenä vain paperihakemuksena toimitetuissa)

  • RK9 purettavista rakennuksista, lisäksi tulee tehdä purkujäteilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen (linkki)

  Naapurien kuuleminen

  • Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Jokaisen naapurikiinteistön omistajan tai haltijan on allekirjoituksellaan osoitettava tiedonsaanti rakennushankkeesta.

  Energiaselvityksen sisältämä energiatodistus

  Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista (perustamistapalausunto)

  • MRL 131 §:n mukaisesti rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä, korkeusasemista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvitys tulee tehdä aina omakotitalohankkeista ja kokoluokaltaan sitä vastaavista ja suuremmista hankkeista. Tarvittaessa rakennuspaikasta on tehtävä pohjatutkimus.

  Valtakirja

  • Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja

  Ote yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta

  • Jos luvan hakijana on osakeyhtiö, on hakemukseen liitettävä osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa.

  Kaupparekisteriote

  • Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.

  Ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojapiirustukset

 • Rakennuslupapäätöksessä yleensä edellytetään hankkeelle hyväksytettäväksi tarvittavat vastuulliset työnjohtajat

  • Rakennustyön vastaava työnjohtaja
  • Kiinteistön vesi-ja viemärilaitteiston rakentamisen työnjohtaja (KVV-työnjohtaja)
  • IImanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IV-työnjohtaja)
  • Muu erityisalan työnjohtaja, esim. purkutyön johtaja

  Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä tarvittavien erityissuunnitelmien toimittamisesta. Suunnittelijoiden pätevyydestä säädetään MRL 120e §. Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmiten

  • Rakennesuunnitelmat
  • Vesi- ja viemärisuunnitelmat
  • Ilmanvaihtosuunnitelmat

  Rakennuslupapäätöksessä on määrätty rakennustyön aikaisista katselmuksista (MRL 150 §). Näitä voivat olla esimerkiksi:

  • Aloitusilmoitus
  • Aloituskokous
   • Aloituskokous pidetään omakotitalon ja sitä suurempien rakennushankkeiden yhteydessä. Aloituskokous pidetään rakennuspaikalla ja siinä ovat läsnä ainakin rakennushankkeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija ja rakennustarkastaja.
  • Sijainnin merkitseminen
   • merkitseminen tilataan asemakaava-alueella paikkatietoinsinööriltä.
  • Sijaintikatselmus
   • katselmus tilataan asemakaava-alueella paikkatietoinsinööriltä.
  • Pohjakatselmus
  • Rakennekatselmus
   • Rakennekatselmus toimitetaan, kun kantavat rakenteet ja niihin liittyvät paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty.
  • Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)
   • Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on käyttöön hyväksytty. Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen osan tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.
  • Loppukatselmus (MRL 153 §)
   • Loppukatselmus pidetään, kun rakennustyö on kaikilta osiltaan valmis ja lupaehtojen mukaiset toimet on suoritettu. Loppukatselmusta on aina haettava luvan voimassaoloaikana.

  Lisäksi edellytetään tarkastusasiakirjan pitämistä (MRL 150 f §) ja rakennuksille, joita käytetään asumiseen ja työntekoon tulee laatia käyttö- ja huolto-ohje (MRL 117i §).