Näin osallistut kaavoitukseen

Viimeksi muokattu: 22.5.2023
 • Kuka voi tehdä aloitteen?

  Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä kuntakehityspalvelut, kuntakehityslautakunta tai muu kunnan lautakunta tai viranomainen, kunnanhallitus tai valtuusto. Aloitteen voi tehdä myös maanomistaja, -haltija tai kunnan asukas.

  Kunnanvaltuuston hyväksymien maapoliittisten periaatteiden mukaan kunta kaavoittaa ensisijaisesti raakamaana hankkimiaan alueita. Asemakaavamuutoksia voidaan tehdä myös maankäyttösopimuksilla. Lue lisää maapoliittisista periaatteista…

  Miten aloite tehdään?

  Hakemuksen kaavamuutoksesta voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

  Mitä kaavan laatiminen maksaa hakijalle?

  Jos hanke on pääosin yksityisin edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kaavan laatimisesta ja kuuluttamisesta peritään hakijalta maksu.

  Milloin kaavahanke käynnistyy eli tulee vireille?

  Kaavahankkeen vireille tulosta ilmoitetaan joko kaavakohtaisesti tai kaavoituskatsauksessa.

  Merkittävimmät kaavahankkeet tulevat vireille kaavoituskatsauksella eli niiden vireille tulosta ilmoitetaan kyseisessä katsauksessa. Kaavahanke voi käynnistyä myös hakemuksesta. Päätöksen muutokseen ryhtymisestä tekee kunnanhallitus kuntakehityslautakunnan esityksestä.

  Miten vireille tulosta tiedotetaan?

  Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että vireille tulosta ilmoitetaan osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä sopivana, asiasta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Tällöin kuitenkin ilmoitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Yleensä tarvitaan muitakin tiedottamisen tapoja, joita ovat esimerkiksi henkilökohtainen kirje, keskustelu- ja tiedotustilaisuus, lehtiartikkeli tai ilmoituksen julkaiseminen kunnan kotisivulla. Merkitykseltään vähäisessä kaavassa, jossa osallisia on vain muutama, kirjeen lähettämistä voidaan pitää sopivana tapana tiedottaa.

 • Mikä on OAS eli osallistumis- ja arviointisuunnitelma?

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS tehdään jokaisesta kaavasta. Sen avulla osallisia pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa informoimaan kyseisen kaavan lähtökohdista, vaikutuksista ja osallistumismenettelystä.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, mahdolliset vaihtoehdot sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Arvioitaviksi tulevat esimerkiksi yhdyskuntarakenteelliset, yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristövaikutukset. Lisäksi kerrotaan, miten kaavan valmistelu etenee, kuka ja kuinka siihen voi osallistua sekä päätöksentekovaiheet ja aikataulu.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkentaa ja muuttaa suunnittelun edetessä.

  Ketkä ovat osallisia?

  Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät ja ylipäänsä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

  Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osalliseksi voi myös ilmoittautua kaavahankkeen kuluessa ottamalla yhteyttä kaavan laatijaan. Kaavasta tiedotetaan osallisille niin, että he voivat osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

  Miten osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan?

  Jos osallisjoukko on laaja, hanke merkittävä tai sen arvellaan herättävän mielenkiintoa, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallispäivälehdissä. Pienemmissä kaavahankkeissa suunnitelma postitetaan tiedossa oleville osallisille.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kunnantalolla kuntakehityspalvelujen ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Se voi olla esillä myös esimerkiksi kirjastossa. Taloyhtiöissä suunnitelma postitetaan isännöitsijälle.

  Mielipiteiden esittäminen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

  Osallisille varataan mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kun erilaiset näkemykset tulevat esiin ajoissa ja niistä voidaan keskustella, vältetään ikävät yllätykset ja viivytykset myöhemmin. Työn alkaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on vielä helppo tarkistaa.

 • Mikä on kaavaehdotus ja mitä asiakirjoja se sisältää?

  Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan luonnoksesta saadut mielipiteet.

  Kaavaehdotuksen asiakirjoja ovat kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostus. Kaavaselostuksessa kerrotaan, miten kaavaprosessi eteni, miten kaavasta aiheutuvia erilaisia vaikutuksia arvioitiin sekä millainen kaava syntyi.

  Kaavaehdotuksen käsittely

  Ehdotus ja valmisteluun liittyvät asiakirjat ja valmistelun aikana esitetyt mielipiteet esitellään kuntakehityslautakunnalle, joka esittää kunnanhallitukselle joko ehdotuksen hyväksymistä tai palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotus voidaan hyväksyä esitellyssä muodossa tai muutettuna. Kunnanhallituksen puoltavan päätöksen jälkeen kaava asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi (vähäiset kaavat 14 vrk).

  Kuntakehityslautakunnan ja kunnanhallituksen työskentelyä voi seurata verkkosivuilla.
  Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

  Miten ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville tiedotetaan?

  Kuulutus kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen julkaistaan paikallislehdessä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.

  Kaavaehdotus on nähtävänä kunnantalolla (30 / 14 vrk). Kaavaehdotukseen voi tutustua myös kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla. Kaavakartan näyttäminen verkkosivuilla ei kuitenkaan korvaa MRA 27 §:n mukaista nähtävilläoloa vaan täydentää sitä.

  Muistutuksen tekeminen

  Muistutuksen tekeminen kaavaehdotuksesta on mahdollista nähtävilläolon aikana (30 tai 14 päivää). Muistutukset osoitetaan kirjallisina kunnanhallitukselle ja toimitetaan annettuun määräaikaan mennessä kunnanvirastoon.

  Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

  Kaavaehdotuksen viimeistely

  Kunta pyytää kaavaehdotuksesta lain edellyttämät ja muut tarvittavat asiantuntijalausunnot.

  Jos muistutuksia ei ole jätetty eikä lausunnoissa ole huomautuksia, etenee kaavaehdotus kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

  Jos muistutuksia tai huomautuksia on jätetty, kaavan valmistelija laatii lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Tämän jälkeen kuntakehityslautakunta käsittelee kaavaehdotuksen uudestaan. Jos tehdyt muutokset ovat oleellisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville.

 • Kuka hyväksyy kaavan?

  Kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus hyväksyy kaavat sekä kaavamuutokset.

  Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen työskentelyä voi seurata verkkosivuilla.
  Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

  Kuinka kaavan hyväksymisestä tiedotetaan?

  Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä. Kuulutukset ovat nähtävillä myös kunnanviraston virallisella ilmoitustaululla sekä kuntakehityspalvelujen verkkosivuilla.

  Päätöksestä ilmoitetaan aina Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä niille viranomaisille, kuntalaisille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan ollessa julkisesti nähtävillä.

  Rakennuskielto on voimassa alueella, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.