Yleiskaavat

Yleiskaava on maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, joka ohjaa kunnan kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Sen tehtävänä on määrittää tulevan kehityksen suuret linjat ja ratkaista yleisellä tasolla yhdyskuntarakenteen eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen, työpaikkojen ja viheralueiden yhteensovittaminen.

Kunnat vastaavat alueensa yleis- ja asemakaavoituksesta. Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon.

Yleiskaavat voivat näyttää hyvinkin erilaisilta. Niitä voidaan kohteesta riippuen tehdä osa-alueittain, vaiheittain ja eri mittakaavassa. Yleiskaava voi myös koskea vain tiettyä toimintoa, kuten virkistystä.

Yleiskaavassa on kiinnitettävä huomio muun muassa ekologiseen kestävyyteen, elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiin, asumisen tarpeisiin, palveluiden saatavuuteen, virkistysalueiden riittävyyteen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestämiseen. Yleiskaavan on pyrittävä vähentämään ympäristöhaittoja ja vaalimaan rakennettua ja luonnonympäristöä.

Mäntsälän kunnan yleiskaavatilanne

Mäntsälän kunnan yleiskaavatilanne kartalla.