Asemakaavat

Asemakaavat ovat yksityiskohtaisia rakentamista ja muuta maankäyttöä sääteleviä suunnitelmia. Kunta laatii ensimmäisen asemakaavan ensisijaisesti vain omistamalleen maalle. Yksityisten omistamien alueiden kaavoitusta varten laaditaan maanomistajan ja kunnan välisiä sopimuksia.

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Palvelujen alueelliseen saatavuuteen ja liikenteen järjestämiseen kiinnitetään huomiota. Rakennettua ja luonnonympäristöä vaalitaan ja kunnioitetaan. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on myös löydyttävä riittävästi puistoja tai muita virkistykseen soveltuvia alueita. Kunnalla on velvollisuus pitää asemakaavat ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

Asemakaavalla säädellään ja ohjataan pääasiassa rakentamista. Rakentamisoikeutta syntyy vain kaavoittamalla. Asemakaavalla voidaan säädellä rakentamista hyvinkin tarkasti eikä asemakaava ei saa olla ristiriidassa ylempien kaavamuotojen kanssa.

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen.

Asemakaava esitetään siis kartalla, jossa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat, alueiden yleiset tai yksityiset käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä ja rakennusten sijoitusta koskevat periaatteet. Asemakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavan selostuksesta selviävät muun muassa kaavan perustelut.

Tarvittaessa asemakaavaan liitetään myös rakentamistapaohjeet, joiden avulla ohjeistetaan tarkemmin rakentamiseen liittyviä periaatteita.

Asemakaavoituksen yhteystiedot:

Vesa Gummerus

kuntakehitysjohtaja

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Maria Isotupa

Kaavoituspäällikkö

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Jouni Korhonen

Arkkitehti

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Mari Niinistö

kaavainsinööri

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Kir­kon­ky­län ase­ma­kaa­voi­tet­tu alue

Kaavaindeksi Kirkonkylä

Hyökännummen asemakaavoitettu alue

Kaavaindeksi Hyökännummi

Mäntsälän asemakaavayhdistelmä löytyy Mäntsälän karttapalvelusta.

Kartat ja paikkatiedot