Strategia vuosille 2022-2025

Viimeksi muokattu: 8.1.2024
Mäntsälän kunnan strategiassa vuosille 2022-2025 on linjattu Mäntsälän kunnan johtamisen ja toiminnan pitkän aikavälin visio ja tavoitteet.

Mäntsälän tulevaisuuteen suuntaavana visiona on olla kasvava ja kehittyvä, parhaan arjen paikkakunta

Kuntalain mukaan kuntien toiminnan perusta on kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisön elinvoimaisuuden edistäminen. Mäntsälän kunnan strategiassa vuosille 2022-2025 on linjattu Mäntsälän kunnan johtamisen ja toiminnan pitkän aikavälin visio ja tavoitteet.
Strategia auttaa suuntaamaan kaikkea tekemistä juuri Mäntsälän kannalta oikeisiin asioihin. Valtuusto hyväksyi uuden strategia kokouksessaan 13.12.21

Strategiaan kirjatut kolme kärkitavoitetta antavat suuntaa ja konkretiaa visioon tähtäävälle tekemiselle ja valinnoille. Kärkitavoitteet ovat:

Turvallinen ja sujuva arki

Tämä pitää sisällään sen, että lähipalvelut toteutetaan palvelulupauksen mukaisesti, kustannustehokkaasti ja asukaslähtöisinä. Kuntalaisten hyvinvointia vahvistetaan suunnitelmallisesti muun muassa lähiliikuntaan panostamalla, syrjäytymistä ehkäisemällä ja digiosallisuutta turvaamalla. Arjen turvallisuuteen ja kiusaamisen ehkäisemiseen panostetaan.

Osallistava yhteisöllisyys

Tähän päästään, kun päätöksenteko on avointa ja osallistavaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan muun muassa yhteiseen tekemiseen kannustamalla, kohtaamispaikkoja järjestämällä ja kuntakuvan viihtyisyyteen satsaamalla.

Vastuullinen ja kehittävä vire

Tämä kärkitavoite huomioi työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistamisen mm. Mäntsälän mallin, kaavoituksen ja työvoiman saatavuuden näkökulmista. Kunnan hankinnoissa ja investoinneissa noudatetaan vastuullisuutta ja toimintatapoja kehitetään ketterästi ja tuloksellisesti luotettavaan ajantasaiseen tietoon pohjaten.
Jokaiselle kärkitavoitteelle määritetään vielä tavoitearvot ja mittarit. Niiden avulla seurataan ja arvioidaan, kuinka valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään ja onko tekeminen ja suunta oikea.

Strategiamme visio - parhaan arjen paikkakunta - on kunnianhimoinen, mutta myös kaikkien strategiatyössä mukana olleiden tahojen tahtotilan hyvin kiteyttävä. Tavoitteisiin on aivan mahdollista päästä hyvällä yhteistyöllä, ja strategiamme tarjoaa selkeät askelmerkit ja suunnan käytännön tekemiselle", toteaa kunnanjohtaja Hannu Laurila.

valtuuston seminaari syksy 2021

Valtuuston seminaarissa pohdittiin kunnan yhteisiä arvoja.

Kuntastrategian valmistelun vaiheet

Kuntastrategia vaikuttaa jokaisen kuntalaisen elämään ja siksi sen eri valmisteluvaiheissa tarjottiin kuntalaisille useita vaikutusmahdollisuuksia.

Strategiatyötä tehtiin koko syksy

Mäntsälän kunnan strategiaa valmisteltiin koko syyskauden 2021 kestäneen laajapohjaisen työstön kautta. Prosessissa on kuultu ja osallistettu kuntalaisia, kunnan henkilöstöä, alueen yrittäjiä sekä päätöksentekijöitä. Päiväkoti-ikäiset ja koululaiset osallistuivat  hahmottelemalla piirroksin ja maalauksin tulevaisuuden Mäntsälää.

Strategiatyön aluksi hahmoteltiin ja kiteytettiin ne arvot, joita kaikessa toiminnassa pidetään tärkeimpinä. Esille nousivat etenkin turvallisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Kaikki nämä arvot näkyvä kunnan lopullisen strategian kärkitavoitteissa.

Kuntalaiskyselyyn tuli liki 800 vastausta

Verkossa ja kunnan toimipaikoissa vastattavissa olevaan kyselyyn tuli ilahduttavan paljon, liki 800 vastausta. Kysyimme kunnan strategiatyön pohjaksi, mitä asioita kuntalaiset arvostavat ja mitä toivovat kunnan erityisesti kehittävän.

Mäntsälän asukkaiden korkeimmalle arvostamien arvojen suhteen kärkeen nousivat seuraavat:

Turvallisuus – 469 mainintaa, tasa-arvo – 428 mainintaa ja asukaslähtöisyys – 245 mainintaa. Kärkeen nousivat myös vastuullisuus (192) ja luonnonläheisyys (189).

Kysyttäessä Mäntsälän tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ylivoimaiseksi ykköseksi sijoittui lähiluonto, 461 mainintaa. Seuraaviksi mainittiin vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet (259), hyvät liikenneyhteydet (241), toimivat ja laadukkaat palvelut (240) sekä laadukas asuminen (238).

Eniten kunnan tulisi vastaajien mielestä panostaa jatkossa toimiviin ja laadukkaisiin palveluihin (395 mainintaa), vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin (347) sekä hyviin liikenneyhteyksiin (317).

Kuntastrategiassa määritellään tavoitetila ja päämäärät, joihin halutaan pyrkiä tämän valtuustokauden aikana. Strategiatyöstön lähtökohtana oli yhdessä määritelty kunnan arvopohja sekä visio tavoitetilasta. Näistä käsin lähdettiin työstämään tarkempia kehittämisen suuntia ja ja painopistealueita. 

lasten kuntavisio vanessa 3a numminen

Vanessan visio tulevaisuuden Mäntsälästä.

Koululaiset osallistuvat koulutyön lomassa

Mäntsälän kunnan kouluissa perusopetuksen oppilailla oli oppituntien puitteissa mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja kehittämisideansa oman kotikunnan tulevaisuuden hahmotteluun.

Vuosiluokkien 7-9 oppilaat osallistuivat kuntalaisille suunnattuun verkkokyselyyn. Vuosiluokkien 1 – 6 oppilaat pääsivät esittämään visioitaan, toiveitaan ja ideoitaan teemalla ”Kuvita tulevaisuuden Mäntsälä”. Oman visionsa sai tehdä piirtäen, maalaten tai jollakin muulla, yhdessä opettajan kanssa valitulla tavalla.

Lukuvuonna 2021-2022 Mäntsälän perusopetuksen koulujen toimintakulttuurin kehittämisen painopisteperiaatteena on ollut osallisuus ja demokraattinen toiminta. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016, luku 4) Oman kotikunnan strategian työstäminen sopi tähän aiheeksi erinomaisen hyvin.

Lasten ja nuorten tulevaisuuden kuntavisioita esittelevät työt olivat esillä kunnantalolla järjestettävässä näyttelyssä, joka sai ilahduttavan paljon yleisöä.

Kunta osana laajempaa toimintakehystä

Kunnan strategiaa tehtäessä huomioitiin myös kuntaan eri tahoilta kohdistuvat odotukset, vaatimukset, laajempi toimintakehys sekä globaalit haasteet.

Mäntsälän kunta toimii monilla eri sektoreilla laajoissa yhteistyöverkostoissa, jotka ajavat tiettyjä, yhdessä määriteltyjä tavoitteita. Myös sote-uudistus vaatii uutta orientaatiota. Väestö ikääntyy, globaali kehitys koskettaa myös paikallistasolla, ilmastonmuutos vaatii meidän kaikkien toimia. Nämä kaikki asiat on huomioitu Mäntsälän strategiassa vuosille 2022-2025.

Mäntsälän kunnanvaltuusto ohjasi strategian kokonaisvalmistelua ja kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät uuden strategian joulukuussa 2021.