Ohjeita rakentajalle

Viimeksi muokattu: 11.7.2022
 • Työsuojeluviranomainen ohjeistaa pientalotyömaiden rakennuttajia

  Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslainsäädännön toteutumista rakentamisessa. Työsuojelutarkastajien havaintojen mukaan pientalotyömaiden työturvallisuudessa on paljon puutteita. Työmaiden turvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomainen on laatinut pientalorakennuttajille tiiviin oppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.

  Suuri osa pientalorakennuttajista ei tiedä, että heillä on aina rakennuttajan vastuu työturvallisuudesta, vaikka he eivät itse tekisi mitään työmaalla. ”Monelle pientalorakennuttajalle oma työmaa on kerran elämässä -tapahtuma ja silloin ei ole välttämättä mielessä työturvallisuusvastuut. Vastuu on tullut monelle yllätyksenä esimerkiksi työtapaturman tutkinnan yhteydessä”, sanoo ylitarkastaja Mikko Koivisto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

  Rakennuttajan pitää nimetä rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattori ja yhteiselle rakennustyömaalleen päätoteuttaja. ”Kun nämä tahot ovat ammattitaitoisia ja osaavat tehtävänsä, voi pientalorakennuttaja keskittyä paremmin muihin asioihin rakennustyömaalla”, Koivisto sanoo.

  Lähde: Tyosuojelu.fi (22.6.2021)

 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtamassa ja Ympäristöministeriön tukemassa hankkeessa selvitettiin puunpolton savuhaittojen ehkäisemistä rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeen ja tontinluovutusehtojen keinoin. Hankkeessa laadittuun julkaisuun koottiin asemakaava-alueen uudisrakentamisen suunnittelua varten suositeltavia keinoja ja esimerkkejä, joilla voidaan ohjata savuhaittojen ehkäisemistä ja terveellistä asuinympäristöä varsinkin taajaan rakennetuilla pientaloalueilla.

  Haittoja voidaan ehkäistä vaikuttamalla polttoaineen laatuun sekä tulisijojen päästötasoon ja käyttötapoihin. Keinoja voisivat olla esimerkiksi, että suositellaan tulisijallisissa kiinteistöissä tuulettuvaa puuvarastoa, vähäpäästöisiä varaavia tulisijoja ja päästöttömiä sähkökiukaita tai taloautomatiikkaa riittävän paloilman turvaamiseksi. Voidaan myös ohjata sitä, miten rakennusten sijoittelussa tulisi ottaa huomioon alueen tuulettuvuus ja miten korkeuserot tulisi huomioida rakennusten sijoittelussa, jotta savu ei päätyisi tuloilman kautta sisätiloihin.

  Kaupunkien ilmanlaatua heikentävät pakokaasupäästöjen ja keväisten katupölyepisodien lisäksi etenkin puunpoltosta syntyvät päästöt. Pienhiukkaspäästöistä noin puolet aiheutuvat puun pienpoltosta. Puunpolton päästöjen merkittävimmät terveyshaitat kohdistuvat taajamien pientaloalueille. Pienhiukkasille altistutaan sekä ulkona että sisällä. Ilman pienhiukkaset vaikuttavat etenkin hengitys- ja sydänsairaiden sekä pienten lasten terveyteen.

  Kunnat voivat rakennusjärjestyksessä, rakentamistapaohjeissa ja tontinluovutusehdoissa kiinnittää tarvittaessa huomiota puun pienpolton ohjaukseen hyvän ulkoilman laadun turvaamiseksi. Kuntatason toimenpiteillä ja hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa pysyvästi ja ennalta puuenergian käytön päästöihin ja vähentää asukkaiden altistumista savuhaitoille.

  Suosituksissa esiteltyjä keinoja uudelle asuinalueelle pilotoidaan asuntomessuilla Keravalla 2024.

  Lisätietoja hankkeesta antaa:
  Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen 040 314 4727, tapio.reijonen@tuusula.fi

  Lähde: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (28.4.2022)