Naapureiden kuuleminen

Viimeksi muokattu: 6.5.2022

”Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireillä olosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.”

MRL 133 §

Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen.

MRL 65 §

Naapureilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä tarkoitetaan tien, joen tai kapean salmen toisella puolella olevaa kiinteistöä. Esimerkiksi jos naapurina on metsäalue, jolla ei ole rakennuksia tai pelto, on alueen omistajaa/haltijaa kuultava naapurina. Samoin kapean vesistön tai tien takana olevaa naapuria on kuultava, mikäli etäisyys naapurikiinteistöön on alle 200 metriä.