Osallistu ja vaikuta

Viimeksi muokattu: 4.9.2023
Tietoa eri kansalaisvaikuttamisen keinoista kunnassa ja muualla yhteiskunnassa.

Vaalit ja päätöksenteko kunnassa

Kunnan asukkaat valitsevat kuntavaaleissa edustajansa päättämään Mäntsälää koskevista asioista. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleilla valittu valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Valtuusto valitsee edelleen muiden toimielinten jäsenet.

Äänestysoikeuden lisäksi täysi-ikäinen asukas voidaan asettaa ehdokkaaksi valtuustoon, ja hänet voidaan valita luottamustehtäviin.

Vaikuta asioihin jo valmisteluvaiheessa

Voit olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin tai siitä päättäviin luottamushenkilöihin jo asioiden valmisteluvaiheessa.
Linkki kunnan yhteystiedot -sivulle.

Kunnan toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kunnanvaltuusto, -hallitus ja lautakunnat sekä kunnan johto huolehtivat, että  asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Päätöksentekoelimet, lisätietoa:

Kunnanvaltuusto 
Kunnanhallitus 
Lautakunnat ja jaostot 

Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto nostavat keskusteluun ja päätöksentekoon omia näkökulmiaan.
Lisätietoja Mäntsälän vaikuttamistoimielimistä.

Eri toimielinten esityslistat julkaistaan ennen kokouksia. Kunta tiedottaa vireillä olevista asioista, suunnitelmista ja tehdyistä ratkaisuista omissa kanavissaan, muun muassa kunnan kotisivuilla.

Kunnan kuulutukset löydät Dynasty-verkkopalvelusta

 • Kuntalaisaloite verkkopalvelun sivuille

  Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla saat äänesi kuuluviin ja voit vaikuttaa oman kotikuntasi toimintaan ja päätöksentekoon. Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

  Aloitteen voit tehdä joko kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta tai toimittamalla aloitteen Mäntsälän kunnan palvelupiste Vinkkiin sähköpostilla, kirjeitse tai tuomalla aloitteen perille henkilökohtaisesti. Kunnassa aloite kirjataan ja siirretään käsittelyyn oikealle palvelualueelle. Aloitteen tekijänä sinä saat tiedon aloitteen johdosta mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi valtuustolle tehdään kerran vuodessa selvitys vuoden aikana tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

  Hyvä aloite on selkeä, helposti luettava ja se sisältää esitetyn asian kannalta keskeiset tiedot ja perustelut. Yhdessä aloitteessa kannattaa keskittyä vain yhteen asiaan. Muista, että aloite ei ole kysymys.

  Lisätietoa kuntien toimintaa sääntelevästä lainsäädännöstä: Kuntalaki Finlex-verkkosivuilla

 • Ota kantaa -verkkopalvelun sivuille

  Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Palvelussa voit seurata ja osallistua erilaisiin keskusteluihin ja kyselyihin, jotka löytyvät eri aiheisiin liittyvien hankkeiden altaa. Voit ottaa niihin kantaa rekisteröitymällä palveluun sähköpostiosoitteellasi.

  Oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämässä Nuorten ideat -verkkopalvelussa voit tehdä ehdotuksia ja osallistua keskusteluun sinulle tärkeistä asioista.

 • Kunnan verkkosivujen palautepalveluun

  Voit antaa kunnan tuottamista eri palveluista palautetta verkkosivujemme Ruusuja vai risuja -palautepalvelun kautta. Valitse lomakkeen alasvetovalikosta, mitä palvelualuetta tai aihetta palautteesi koskee.  Voit lähettää kysymyksiä, kertoa kehitysideoita, vinkata epäkohdista tai virheistä sekä antaa kiitosta toiminnoistamme.

  Palautelomakkeen kautta ei voi hoitaa kunnan laskuihin liittyviä asioita tai perua varattuja aikoja. Lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnuksia. Merkitse lomakkeeseen myös sähköpostiosoite, jos haluat palautteeseen vastauksen.

   

Kansalaisvaikuttamisen ABC

Edustuksellinen demokratia

Edustuksellisessa demokratiassa  kansalaiset voivat äänestää päättäjiksi niitä henkilöitä, joiden katsovat parhaiten edustavan omaa arvomaailmaa ja joiden olettavat hoitavan parhaiten yhteisiä asioita.

Kunnissa keskeisiä vallankäyttäjiä ovat kunnanvaltuusto ja sen valitsema kunnanhallitus. Kyse on edustuksellisesta demokratiasta. Kokouksissa tehtäviin päätöksiin tarvitaan äänten enemmistö. Edustuksellinen demokratia rakentuu Suomessa poliittisten puolueiden varaan. Poliittiset puolueet asettavat ehdokkaat vaaleihin ja julkistavat vaaliohjelman, jossa linjataan tulevien vuosien yhteiskuntapolitiikan suunta kuntatasolla tai valtakunnallisesti. Myös puolueiden ulkopuoliset valitsijayhdistykset voivat asettaa ehdokkaita, mutta tämä on harvinaista.

Kansalais- ja järjestötoiminta

Kansalais- ja järjestötoiminnassa toimitaan jonkin yhdessä tärkeänä pitämänsä asian puolesta. Monen yhdistyksen tehtävänä on vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen sekä poliittisiin päätöksentekijöihin, jotta yhdistyksen jäsenille tärkeä yhteiskunnallinen kysymys saa parhaan mahdollisen ratkaisun. Kansalais- ja järjestötoiminta valmentaa kansalaisia aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Tutustu erilaisiin järjestötoiminnan muotoihin Järjestöhakemisto -verkkopalvelussa. 

Suora ja osallistuva demokratia

Moni kansalainen haluaa vaikuttaa myös vaalien välillä, jolloin on syntynyt erilaisia suoran ja osallistuvan vaikuttamisen keinoja täydentämään edustuksellista demokratiaa. Ne edustavat välitöntä demokratiaa, vaikuttamista ilman välikäsiä tai väliportaita.

Suomessa on käytössä seuraavat institutionaaliset suoran demokratian muodot:

 • valtakunnallinen kansanäänestys
 • kunnallinen kansanäänestys
 • kuntalaisaloite
 • kansalaisaloite
 • eurooppalainen kansalaisaloite.

Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteella ehdotetaan uutta lakia tai muutosta olemassaolevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista.

Kansalaisaloite verkkopalveluun.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla tavalliset ihmiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään lakiehdotuksia heille tärkeistä aiheista. Se on mahdollisuus vaikuttaa suoraan EU:n toimiin ja politiikkaan.

Lisätietoja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

Osallistuvan demokratian käsitteellä tarkoitetaan mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa asioihin suoraan.
Osallistuvan demokratian keinoja ovat muun muassa:

 • yhteydenotto päättäjiin ja viranhaltijoihin
 • mielipidekirjoitus lehdessä
 • kampanja sosiaalisessa mediassa
 • julkilausuma tai kannanotto paikallismediassa
 • mielenosoitus
 • boikotti
 • työtaistelu eli lakko.

Lue lisää kansalaisvaikuttamisesta eduskunnan tietopaketista. 

Löydä omat vaikuttamisen kanavasi ja lisätietoa aiheesta demokratia.fi -sivustolta.

osallistu ja vaikuta