Whistleblowing-ilmoituskanava

Viimeksi muokattu: 29.11.2023
Whistleblower-direktiivi velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan sisäisen ilmoituskanavan ja niihin liittyvät menettelyt. 

Whistleblower -eli ilmoittajansuojadirektiivi velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan sisäisen ilmoituskanavan ja niihin liittyvät menettelyt.

Ilmoituskanava ei ole yleinen palautekanava vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu.

Organisaatiossa työ- tai virkasuhteessa työskenteleville henkilöille on annettava mahdollisuus tehdä ilmoitus sisäisen ilmoituskanavan kautta.  Mäntsälän kunta mahdollistaa myös kuntalaisille ja sidosryhmille ilmoittamisen ilmoituskanavan kautta.

Ilmoittajan henkilöllisyys ei paljastu ilmoituksen myötä ja asia käsitellään aina luottamuksellisesti. Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus tehdään ensisijaisesti organisaation ilmoituskanavaan ja että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa (soveltamisaloja on 11, mm. julkiset hankinnat ja ympäristönsuojelu).  Soveltamisala on määritelty Lain (1171/2022)external link (finlex.fi) 2 §:ssä

Linkki ilmoituskanavaan

 

 • Whistleblowing –väärinkäytösten ilmoituskanava

  • Perustuu EU:n ilmoittajansuojeludirektiiviin EU 2019/1937 ja kansalliseen lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilön suojelusta (linkki lakiin)​.
  • Lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista rikkomista erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. ​
  • Laki velvoittaa tietyt työnantajat perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösten ilmoittamista varten (koskee yli 50 henkilön organisaatioita) 1.4.2023 alkaen.​

   

  Ilmoitettavat tiedot

  • Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus tehdään ensisijaisesti organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan ja että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.  Soveltamisala on määritelty lain 2 §:ssä. Soveltamisaloja on useita, muun muassa julkiset hankinnat ja ympäristönsuojelu.​
  • Lakia sovelletaan tekoihin, jotka on säädetty rangaistavaksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus taikka jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. ​
  • Ilmoituskanavaa ei siten ole tarkoitettu yleiseksi ”palautekanavaksi” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten.

   

  Ilmoittajan suojelu ja ilmoitusten käsittely​

  • Ilmoittajan työnantaja tai muu organisaatio ei saa kohdistaa ilmoittajaan tai muuhun lain 5 §:ssä tarkoitettuun henkilöön vastatoimia rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisesta tai julkistamisesta. Menettely, jonka tarkoituksena on rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen estäminen, on niin ikään kiellettyä. Työnantajan vastatoimia voisivat olla esimerkiksi palvelussuhteen ehtojen heikentäminen, palvelussuhteen päättäminen, henkilön lomauttaminen tai epäedullinen kohtelu tai muut kielteiset seuraukset.
  • Ilmoitukset vastaanotetaan Awanicin tuotteen kautta (wpro) erillisessä järjestelmässä. Kunnassa on nimetty kolme ilmoitusten käsittelijää, jotka ovat Annukka Huisko-Moilanen, Henna Tulkki ja Marko Kopakkala. Heillä on vaitiolovelvollisuus käsiteltäviin ilmoituksiin. Ilmoituksia ei oteta anonyyminä vastaan vaan ne tulee järjestelmään näkyviin, mutta kuuluvat vahvan ilmoittajansuojan piiriin.​
  • Ilmoitusten käsittelijät välittävät edelleen ilmoituksen sisällön selvittämistä varten tarpeellisille tahoille ilmoituksen sisällöstä riippuen. Ilmoituksen käsittely kirjataan järjestelmään ja käsittelystä annetaan tieto myös ilmoituksen jättäjälle järjestelmässä.

   

Muuta palautetta kunnalle voi antaa kotisivuillamme palautelomakkeen kautta tai suoraan palvelupiste Vinkkiin, puh. 040 314 5273. Alla olevan linkin kautta löydät myös tietoa mm. Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun käytöstä.

Osallistu ja vaikuta – Mäntsälän kunta (mantsala.fi)

 

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Esa Siikaluoma

Talousjohtaja Riitta Samola