Menu

Ohjaus- ja valvontavastuut

Sivuja päivitetään.

Huoltajan valvontavastuu

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden. (9 §)
Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 9 §:ssä säädetyn velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, voidaan tuomita oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon. (22 §)
Oppivelvolliselle itselleen ei ole asetettu sanktioita oppivelvollisuuden laiminlyönnistä.

Hakeutumisvelvollisuus ja sen ohjaus- ja valvontavastuu:

Nuorella on hakeutumisvelvollisuus perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen jälkeiseen koulutukseen (10 §). Hakeutumisvelvollisuus on myös nuorilla, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa esim. opintojen keskeytymisen vuoksi.
Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutuksen järjestäjällä on hakeutumisvelvoitteen ohjaus- ja valvontavastuu kunnes oppivelvollinen aloittaa jatko-opiskelunsa (11 §).

Ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy kunnalle, jos nuori ei opiskele toisella asteella tai nivelvaiheen koulutuksessa
• elokuun loppupuolella vuosittain päätettävänä oppivelvollisuuden ”tarkistuspäivänä”
• kuukauden kuluttua opintojen päättymisestä, jos perusopetus tai nivelvaiheen koulutus päättyy muuna ajankohtana kuin kevätlukukauden lopussa

Ohjaus- ja valvontavastuu opintojen aikana (12 §)

Oppilaitoksen on seurattava oppivelvollisen opintojen edistymistä. Oppilaitos ilmoittaa huoltajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Oppilaitos selvittää, onko oppivelvollinen saanut riittävästi tukea opinnoissa edistymiseen. Tarvittaessa oppilaitos myös ohjaa oppivelvollisen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kuntoutuspalvelut).
Ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen on aloittanut opintonsa ja päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus päättyy.

Takaisin ylös