Hankkeet ja projektit

Viimeksi muokattu: 6.6.2022
Projektit ja hankkeet joissa olemme mukana vuonna 2022.

Liikkuva Mäntsälä-hanke

Hanke perustuu kunnan kuntastrategiaan ja toteuttaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita, joissa kaikenikäisten liikkumisen lisääminen on yksi kärkitavoitteista. Ensimmäisen hankevuoden painopisteenä on 1) varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintamallien kehittäminen liikkumista edistäviksi ja 2) tiedon lisääminen liikkumisen tärkeydestä ja kunnan liikuntamahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen.

Toimintatavat, joilla hanke lähestyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintamallien kehittämistä liikkumista edistäviksi pitävät sisällään:

  • henkilökunnan osaamisen lisääminen koulutusten avulla
  • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman (entinen nimi: Ilo kasvaa liikkuen) jatkaminen niin, että varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköt ottavat enemmän ohjelman sisältöjä käyttöön, jotta lasten liike ja liikkuminen olisi yhä luonnollisempi osa yksikköjen arkea
  • liikkeen ja liikkumisen merkityksestä ja tärkeydestä sisältöjä vanhempainiltoihin ja vanhempaintapaamisiin, jotta myös perheen roolia lapsen liikunnallisen elämäntavan kehittymisessä tuettaisiin
  • liikkumiskampanjoiden avulla perheen roolin tukeminen ja innostaminen liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseen
  • varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköiden toimintamallien kehittäminen ja rakenteiden purkaminen istumista vähentäväksi

Karoliina Aitalaakso
hankekoordinaattori
karoliina.aitalaakso@mantsala.fi
040-3146097

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoite on yksinkertainen: Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmasta lisää Liikkuva varhaiskasvatus sivuilta.

Mäntsälän varhaiskasvatus on mukana ohjelmassa ja ohjelmaa hyödynnetään Liikkuva Mäntsälä-hankkeessa.

Karuselli-hanke

Varhaiskasvatus on kiinteä osa suomalaisten lapsiperheiden arkea. Varhaiskasvatuksen perustehtävä on lasten oppimisesta, kasvatuksesta ja perushoidosta huolehtiminen yhteistyössä vanhempien kanssa.

Karuselli-hankkeen tavoitteena on lisätä vanhempien ja päiväkotien välistä vuoropuhelua ja löytää uusia keinoja tarttua päiväkoti-ikäisten lasten ja lasten perheissä ilmeneviin hyvinvointihaasteisiin. Tavoitteisiin pyritään varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien yhteistyötä kehittämällä sekä vanhempien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin Vanhempainliiton sivuilla.

 

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus-hanke

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -KUUMA-kuntien yhteishanke

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja jatkuu joulukuun 2022 loppuun saakka. Projekti on KUUMA-kuntien yhteinen ja sitä koordinoi Järvenpään kaupunki, jonka lisäksi mukana ovat Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppimisen tuen ja inkluusion kehittämishanke, joka on osa Oikeus oppia -kokonaisuutta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, HUSin, alueen muiden lapsiperhepalveluiden sekä koulutuksia järjestävien tahojen kanssa. Varsinaisena kohderyhmänä on mukana olevien kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Päätavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen tuen järjestämistä inklusiivisuutta kohti, jotta jokainen lapsi saa tukea riittävästi ja oikea-aikaisesti, mm. erilaisin joustavin järjestelyin mahdollisimman usein lapsen omassa ryhmässä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä luoden kuntarajat ylittäviä yhteisiä toimintamalleja siirtymävaiheiden tukemiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan henkilöstön koulutustarpeita koskien lapsen yksilöllistä tukemista osana lapsiryhmää. Lisäksi kartoitetaan kunnissa jo olemassa olevaa tietotaitoa, osaamista sekä toimintamalleja. Kartoitusten perusteella suunnitellaan lisä- ja täydennyskoulutuksia, jotta lapsen hyvinvointia ja yksilöllistä oppimista tukevat pedagogiset käytänteet vahvistuvat. Koulutuksia tullaan järjestämään keväällä ja syksyllä 2022.

Leena Korhonen
Hankekoordinaattori
Matkapuhelin: 040 315 2961 leena.korhonen@jarvenpaa.fi

Sini Viitala
Hanketyöntekijä
Matkapuhelin: 040 315 3896 sini.viitala@jarvenpaa.fi

Varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on osa hallituksen Oikeus Oppia- kehittämisohjelmaa 2020-2022. Ohjelmassa edistetään oppimista, tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä oppimiseroja sekä vahvistaa oppimisen tukea.

Tutustu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan tarkemmin Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä ja luoda sille yhtenäistä rakennetta ja suuntaa. Tutustu hankkeeseen tarkemmin opetushallituksen sivuilla.

Yhteyshenkilö varhaiskasvatuksessamme on varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina Korhonen.