Sitouttava kouluyhteisötyö

Viimeksi muokattu: 3.10.2022
Sitouttava kouluyhteisötyö eli SITKO-hanke on alueellinen yhdeksän kunnan kehittämishanke. Sen vastuukunta on Mäntsälä. Hankkeessa pyritään muun muassa tukemaan 5–9- luokkien oppilaita kouluun kiinnittymisessä ja ehkäisemään kouluakäymättömyyttä.

Mäntsälän kunta on mukana alueellisessa Sitouttavan kouluyhteistyön SITKO-kehittämishankkeessa, joka on osa laajempaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamaa valtakunnallista Sitouttavan kouluyhteistyön SKY-hanketta. Kehittämishanketta edistetään uudenlaisella toimintatavalla, jossa yhdistyy ministeriövetoisuus ja -rahoitus, yhteiskehittäminen sekä kehittävä arviointi.

Kehittämistyötä tehdään vuosien 2021–2023 aikana eri hankealueilla ympäri Suomen.  Alueelliseen yhdeksän kumppanikunnan hankealueeseemme Kuuma-kuntien alueella kuuluvat Mäntsälän lisäksi Järvenpään kaupunki, Keravan kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Tuusulan kunta, Pornaisten kunta, Kirkkonummen kunta, Nurmijärven kunta ja Sipoon kunta.

Hankkeessa on mukana on 35 pilottikoulua, sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja.  Hankeen kohderyhmän oppilaita alueella vajaa 20 000 ja kouluhenkilöstöä yli 1500.

Mäntsälässä jokaisen lapsen ja nuoren oikeus on saada mahdollisuus käydä koulua turvallisessa ympäristössä, jossa hänet kohdataan yksilönä ja, jossa hän saa olla osana hyvinvoivaa kouluyhteisöä. Hänellä on oikeus tarvitsemaansa oikea-aikaiseen monialaiseen tukeen kouluhyvinvoinnin edistämiseksi ja hän saa olla aktiivinen toimija omaan tuen suunnitteluun liittyen. Oppilasta ja huoltajaa arvostetaan oman elämänsä asioiden asiantuntijoina.

Janne Mäkinen, opetuspäällikkö

 

Kouluvalmentajat

Hankkeessa pilotoidaan kouluvalmentajatoimintaa lukuvuosina 2021–2022 ja 2022–2023. Kouluvalmentajat ovat opetusvelvollisuuteen sitomattomia luotettavia aikuisia, joilla on aikaa kohdata oppilaita sekä tukea heitä niin yhteisöllisesti, ryhmämuotoisesti kuin yksilöllisestikin. Kouluvalmentajat tukevat oppilaiden hyvinvointia ja kouluun kiinnittymistä sekä pyrkivät madaltamaan kouluun saapumiseen ja opiskeluun vaikuttavia esteitä. Kahdeksantoista kouluvalmentajan voimin pyritään myös luomaan turvallisempaa kouluympäristöä muun muassa ehkäisemällä kiusaamista.

Kouluvalmentajat Mäntsälässä

Osana SITKO-kehittämishanketta kuntaan on palkattu kaksi kouluvalmentajaa. He ovat kouluyhteisön turvallisia aikuisia. Kouluvalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaiden, huoltajien, opettajien, oppilashuollon henkilöstön sekä paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Kouluvalmentaja tukee oppilaiden kouluhyvinvointia ja -turvallisuutta, kiinnittymistä kouluyhteisöön sekä koulunkäynnin arkea, sillä jokainen koulupäivä on tärkeä.

Poissaolot

Perusopetuksen oppilaiden poissaolot ovat lisääntyneet huolestuttavasti muun muassa psyykkisten ja fyysisten pulmien vuoksi. Tästä syystä Sitko-hankkeessa on lähdetty kehittämään valtakunnallista sitouttavan kouluyhteistyön mallia. Tavoitteena on löytää toimivia malleja koulukäymättömyyden ehkäisemiseen ja tukea oppilaiden kiinnittymistä koulunkäyntiin.

SitKo-hankkeessa työskentely kohdentuu 5.–9. luokkien oppilaisiin. Kehittämistyön aikana pilotoidaan erilaisia interventiomalleja, kehitetään poissaolojen seurantaa, vahvistetaan yhteistyötä koulun ja huoltajien välillä sekä monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa lukuvuonna 2021–2022 pilotoidaan ja kehitetään kuntakohtaisia malleja ja toisen hankevuoden 2022–2023 aikana pilotoinneista kehitetään valtakunnallisia toimintamalleja. Mäntsälässä pilotoidaan kouluvalmentajatoimintaa sekä kehitetään kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa.