Hankinnat

Viimeksi muokattu: 17.1.2023
Mäntsälän kunnan hankintoja hoidetaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön, kuntastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti.

Mäntsälän kunnan hankintoja hoidetaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön, kuntastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Seuraavien linkkien kautta voit tutustua kuntastrategiaan (.pdf) ja hankintaohjeeseen.

Hankintalainsäädännöllä tarkoitetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), jota kutsutaan yleisesti hankintalaiksi, sekä Lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016), jota kutsutaan yleisesti erityisalojen hankintalaiksi.

Hankinnat jakaantuvat seuraaviin luokkiin:
· EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat
· Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat
· Pienhankinnat

Pienhankinnalla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvojen alle jääviä hankintoja ja erityisalojen hankintalain mukaisten hankintayksiköiden osalta EU-kynnysarvon alle jääviä hankintoja. Pienhankintoihin ei suoraan sovelleta hankintalakia, mutta niissä on noudatettava kunnan hankintaohjeistusta. Kynnysarvot on määritelty hankintalainsäädännössä ja niihin voit tutustua Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa.

Julkisissa hankinnoissa tulee ensisijaisesti noudattaa tasapuolisuutta, syrjimättömyyttä, avoimuutta ja suhteellisuutta.

Yrittäjille maksutonta neuvontaa Uudellamaalla: https://www.yrittajat.fi/jasenpalvelut/hankintaneuvonta/

Yhteystiedot

Mäntsälän kunnan hankintatoimintaa toteutetaan hajautetusti palvelualueilla. Hallintopalveluiden hankintayksikön pääasialliset tehtäväkokonaisuudet ovat hankintatoimen asiantuntija-, suunnittelu- ja seurantatehtävät.

 • Hankintasuunnitelma antaa ennakkotietoa Mäntsälän kunnan tulevista julkisista hankinnoista ja lisää hankintatoiminnan avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Suunnitelman avulla yritysten on helpompaa varautua kunnan tuleviin kilpailutuksiin. Suunnitelman käyttö tehostaa myös kunnan omaa toimintaa, kun kaikki palvelu- ja tulosalueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista.

  Hankintasuunnitelmassa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista. Päivitetty hankintasuunnitelma julkaistaan tarpeen mukaan. Seuraavan linkin kautta voit tutustua hankintasuunnitelmaan(.pdf).

  Seuraa ajantasaista tilannetta ja julkaistuja Mäntsälän kunnan kilpailutuksia:

  www.tarjouspalvelu.fi 

  Lisätietoja saa tarvittaessa suunnitelmassa mainitulta hankinnan valmistelijalta.

 • Tarjouskilpailut

  Kunnan tarjouskilpailut toteutetaan sähköisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä. Tarjouskilpailuihin voi osallistua vain sähköisesti. Tarjouskilpailut julkaistaan sekä www.tarjouspalvelu.fi ja pienhankintapalvelu.fi -portaaleissa. Rekisteröitymällä tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaaliin, voit käyttää samaa tunnusta sekä tarjouspalveluun että pienhankintapalveluun.

  Tarjouspalvelu-toimittajaportaali on yrityksille maksuton palvelu, josta löytyvät kaikki hankintayksiköiden julkaisemat tarjouspyynnöt. Valitse portaalista hankintayksiköksi Mäntsälän kunta ja löydät kunnan voimassa olevat tarjouspyynnöt.

  Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava HILMA, löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi. HILMAssa ilmoitetaan hankintalain mukaisesti kaikki kunnan kynnysarvot ylittävät hankinnat. Tarjouskilpailuun osallistutaan kuitenkin aina sähköisessä järjestelmässä.