Hankinnat

Viimeksi muokattu: 31.5.2024
Mäntsälän kunnan hankintoja hoidetaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön, kuntastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti.

Mäntsälän kunnan hankintoja hoidetaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön, kuntastrategiassa määriteltyjen tavoitteiden ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Seuraavien linkkien kautta voit tutustua kuntastrategiaan (.pdf) ja hankintaohjeeseen.

Hankintalainsäädännöllä tarkoitetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), jota kutsutaan yleisesti hankintalaiksi, sekä Lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016), jota kutsutaan yleisesti erityisalojen hankintalaiksi.

Hankinnat jakaantuvat seuraaviin luokkiin:
· EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat
· Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat
· Pienhankinnat

Pienhankinnalla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvojen alle jääviä hankintoja ja erityisalojen hankintalain mukaisten hankintayksiköiden osalta EU-kynnysarvon alle jääviä hankintoja. Pienhankintoihin ei suoraan sovelleta hankintalakia, mutta niissä on noudatettava kunnan hankintaohjeistusta. Kynnysarvot on määritelty hankintalainsäädännössä ja niihin voit tutustua Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa.

Julkisissa hankinnoissa tulee ensisijaisesti noudattaa tasapuolisuutta, syrjimättömyyttä, avoimuutta ja suhteellisuutta.

Yrittäjille maksutonta neuvontaa Uudellamaalla: https://www.yrittajat.fi/jasenpalvelut/hankintaneuvonta/

Yhteystiedot

Mäntsälän kunnan hankintatoimintaa toteutetaan hajautetusti palvelualueilla. Hallintopalveluiden hankintayksikön pääasialliset tehtäväkokonaisuudet ovat hankintatoimen asiantuntija-, suunnittelu- ja seurantatehtävät.

 • Hankintasuunnitelma antaa ennakkotietoa Mäntsälän kunnan tulevista julkisista hankinnoista ja lisää hankintatoiminnan avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Suunnitelman avulla yritysten on helpompaa varautua kunnan tuleviin kilpailutuksiin. Suunnitelman käyttö tehostaa myös kunnan omaa toimintaa, kun kaikki palvelu- ja tulosalueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista.

  Hankintasuunnitelmassa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista. Päivitetty hankintasuunnitelma julkaistaan tarpeen mukaan. Seuraa ajantasaista tilannetta ja julkaistuja Mäntsälän kunnan kilpailutuksia: www.tarjouspalvelu.fi

  Lisätietoja saa tarvittaessa suunnitelmassa mainitulta hankinnan valmistelijalta.

  Seuraavan linkin kautta voit tutustua hankintasuunnitelmaan (.pdf):

 • Tarjouskilpailut

  Kunnan tarjouskilpailut toteutetaan sähköisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä. Tarjouskilpailuihin voi osallistua vain sähköisesti www.tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

  Tarjouspalvelu-toimittajaportaali on yrityksille maksuton palvelu, josta löytyvät kaikki hankintayksiköiden julkaisemat tarjouspyynnöt. Valitse portaalista hankintayksiköksi Mäntsälän kunta ja löydät kunnan voimassa olevat tarjouspyynnöt.

  Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava HILMA, löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi. HILMAssa ilmoitetaan hankintalain mukaisesti kaikki kunnan kynnysarvot ylittävät hankinnat. Tarjouskilpailuun osallistutaan kuitenkin aina sähköisessä järjestelmässä.

   

 • Henkilökuljetusten kilpailutus – suunnittelu etenee

  Mäntsälän kunnan kilpailuttamat kuljetuspalvelusopimukset (koulukuljetukset, avoimet ostovuorot) päättyvät kesäkuussa 2025. Kunta suunnittelee uutta kilpailutusta tulevan syksyn aikana. Suunniteltu sopimuskausi on kestoltaan vähintään nelivuotinen ja hankintasopimus tullaan jakamaan osiin. Tarjouspyyntö hankintaan on tarkoitus julkaista syyskuussa 2024.

  Henkilökuljetukset – päivitys hankinnan etenemisestä 31.5.24 (.pdf)