Menu

Yleistä opetussuunnitelmista

Mäntsälän perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu kuntatason yhteiseksi opetussuunnitelmaksi. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Mäntsälän kunnan strategia, muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja asiakirjat, perusopetusta ohjaava lainsäädäntö sekä Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Mäntsälän kunnan opetussuunnitelmassa on täsmennetty valtakunnallisia opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita sekä eri oppiaineiden keskeisiä sisältöjä ja määritelty paikallinen tuntijako.

Opetussuunnitelma toimii valtakunnallisten perusteiden ohella opettajaa ohjaavana ja tukea antavana työvälineenä. Kouluilla on kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta laaditut koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat, joissa määrätään mm. opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

OPS 2016 – Opetussuunnitelman uudistaminen Mäntsälän kunnassa

Opetussuunnitelmakysely 2019

Hyvä kuntalainen,

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on ollut valtakunnallisessa käytössä 1.8.2016 lukien. Samanaikaisesti otimme käyttöön yhdessä Teidän kanssanne laatimamme paikallisen opetussuunnitelman (https://peda.net/mantsala/ops2016). Osana kehittämistyötämme, toteutimme tammi-helmikuussa 2019 opetussuunnitelmaa koskevan kyselyn 3-.9. luokkien oppilaille ja huoltajille.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 631 oppilasta ja 666 huoltajaa. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Tulosten avulla arvioimme, miten keskeisimmät uuden opetussuunnitelman painotukset näkyvät koulujemme opetuksessa ja miten tärkeinä koulussa opetettavat laaja-alaiset taidot koetaan. Syyskaudella 2019 päivitämme paikallista opetussuunnitelmaa laadittujen arviointien pohjalta. Huomioitavaa on, että opetussuunnitelman arviointi ja päivittäminen on jatkuva prosessi.

Vastaukset ovat nähtävissä kysymyskohtaisesti graafisena ympyränä, jossa näkyy vastausten jakautuminen kysymyksen vastausasteikon mukaan.

Linkit oppilaiden ja huoltajien vastauksiin (kaikki koulut):

Oppilaskysely/tulokset

Huoltajakysely/tulokset

Kuvaa klikkammalla siirryt OPS sivulle  Kuvaa klikkaamalla siirryt opetushallituksen sivuille

Esite Mäntsälän perusopetuksen opetussuunnitelmasta 2016

Linkki esitteeseen

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma (1.8.2016 alkaen)

Opetussuunnitelman päivitykset:

Luku 3.1 Tuntijako 2021pdf

Päättöarvioinnin kriteerit 2021 pdf

Luku 8 Ohjaussuunnitelma pdf

Osaksi lukua 20 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus pdf

Muutokset A1-kieleen 2019, tuntijakoon 2019 ja 2020 sekä arviointilukuun pdf

Luokkien 1-2 A1-kieli 2019 pdf

Perusopetuksen arviointi 2020 pdf

Valmistava opetus 2021

Lisäopetuksen opetussuunnitelma 2018

Kulttuurikasvatussuunnitelma

OPS2016-linkit

Luokat 1-6 TVT-taitotasot 

Luokat 7-9 TVT-taitotasot

Yhteistyö kirjaston kanssa

Ohjaussuunnitelma

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt luokilla 7-9:

Fysiikka ja Kemia

Takaisin ylös