Intoa ja merkitystä elämään liikunnasta

Viimeksi muokattu: 30.11.2022

Aiemmassa blogitekstissä sivusimme motivaatiota, ja sitä mikä merkitys motivaatiolla on käyttäytymiseemme. Tässä tekstissä syvennymme motivaatioon enemmän.  Lähdetään liikkeelle seuraavan esimerkin keinoin.

Liikunnan osalta ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toinen ryhmä koostuu ihmisistä, jotka nauttivat liikunnasta. Liikunta on tällöin itseisarvo ja itsessään tärkeää, hauskaa, palkitsevaa ja innostavaa. Toiseen ryhmään taas kuuluvat ne, jotka eivät saa nautintoa liikunnasta. He saattavat kokea, että liikuntaan liittyy pakon tuntemuksen kokemuksia tai suorituspaineita. Heille liikunta on välinearvo, eikä itsessään mielekästä tai merkityksellistä. Liikunta on tällöin väline, jonka avulla saavutetaan jokin tietty tavoite tai palkinto kuten esimerkiksi parempi kunto, hyvä terveys, vähempi stressi tai tyytyväisyyden kokemus omaan ulkonäköön. Olet varmaan yllättynyt, jos sanon, että on mahdollista siirtyä liikuntapakko -ryhmästä liikunnasta innostujien -ryhmään. Lue pidemmälle, niin kerron miten tämä on mahdollista.

Mitä on motivaatio?

Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Ulkoinen motivaatio ei lähde itsestä, vaan jokin tietty ulkoinen tekijä motivoi tiettyyn käyttäytymiseen. Liikunnan näkökulmasta ulkoinen motivaatio voi liittyä ulkonäön parantamiseen, tunteeseen että on pakko liikkua, itselle asetettuihin palkintoihin tai jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Pakko voi tulla itseltä itseasetettujen tavoitteiden johdosta, kaveriporukalta tai muulta taholta. Ulkoinen motivaatio ei ole yhtä voimakas käyttäytymisen mahdollistaja kuin sisäinen motivaatio. Ulkoinen motivaatio voi olla hyvä liikkeelle saaja, mutta pitkällä aikavälillä se ei välttämättä kestä. Sisäinen motivaatio taas lähtee itsestä ja on niin sanotusti sisäistä voimaa ja tahtoa toteuttaa tiettyä asiaa elämässään. Kun motivaatio on sisältä kumpuavaa ja omaehtoista, ilman ulkoisten tekijöiden merkitystä, on se usein myös kestävää.

Sisäinen motivaatio rakentuu kolmen psykologisen perustarpeen varaan: autonomia, kyvykkyys ja sosiaalisuus. Autonomialla tarkoitetaan mahdollisuuksia vaikuttaa ja päättää itse, kyvykkyys liittyy tunteeseen, että kokee pystyvänsä suoriutumaan edessä olevista koetuksista ja sosiaalisuus liittyy yhteyden kokemiseen toisiin ihmisiin. Sisäinen motivaatio siis rakentuu siitä, että voi itse valita miten toimii, toiminta on innostavaa ja merkityksellistä sekä sopivan haastavaa ja myös sosiaalisesti mielekästä.

Kuinka liikuntapakko muuttuu liikuntainnoksi – millainen liikunta tukee sisäisen motivaation syntymistä?

Mistä sitten koostuu innostava, sosiaalisesti mielekäs ja sopivan haastava liikkumisympäristö. Liikkumisympäristö tulisi luoda kannustavaksi, niin että se tarjoaa sopivaa haastetta juuri itselle, jotta onnistumisen kokemukset ovat mahdollisia. Tärkeä seikka on seurata omaa etenemistä oman kehityksen mukaan ja lisätä haastetta sopivin annoksin. Onnistumisia tulisi tarkastella omista lähtökohdista ilman toisiin ihmisiin vertailua.

Tärkeä on myös valita itselle mieluinen tapa liikkua. Jos omaa tapaa ei ole vielä löytynyt, on hyvä kokeilla erilaisia liikkumismuotoja, jotka tukevat omia kiinnostuksen kohteita ja innostuksen lähteitä. Valinnan vapaus, eli autonomia voi kuitenkin olla vaikeaa. Autonomian toteutuminen vaatii tiettyä itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuuden hallitseminen on kuitenkin hankalaa, jos ei tiedä, mihin oman toimintansa kohdentaa. Täten itsetuntemuksen vahvistaminen ja omien arvojen tunteminen on tärkeä seikka sisäisen motivaation valjastamisessa ja autonomian tukemisessa. Arvot ovat tärkeä pohja, jonka kautta rakennamme merkityksellistä ja oman näköistä elämää. Kun tietää omat arvonsa, oman toiminnan kohdentaminen selkiytyy. Liikuntamotivaation vahvistamiseksi olisi siis hyvä tarkastella omia arvoja ja sitä, miten liikunta tukisi näitä. Ulkoinen motivaatio voi olla erinomainen liikkeelle saaja, mutta jos liikunnalla ei itsessään ole suurta arvoa tai merkitystä itselle tulee liikunnasta harvoin pysyvämpi tapa. Arvoja tukevaa liikuntakäyttäytymistä voi tarkastella esimerkiksi seuraavin kysymyksin:

Millaisia asioita elämässään arvostaa?

Mikä on itselle mielekästä elämää?

Miten liikkuminen tai liikunnan harrastaminen tukisi itselle mielekästä elämää ja arkea?

Yhteisöllisyys on myös tärkeä seikka ottaa huomioon. Kannustava ja turvallinen ilmapiiri sekä se, että löytyy samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa on mukava viettää aikaa, on sisäistä motivaatiota tukeva ympäristö. Liikunta voikin parhaimmillaan olla laatuaikaa itselle tärkeiden ihmisten kanssa, jossa nautinto ja merkityksellisyys on läsnä.

Marraskuun liikuntakampanja

Kirjasto on oiva paikka lainata kirjallisuutta, jonka avulla pääsee tarkastelemaan arvojaan. Tiesitkö, että kirjastosta voi kirjojen lisäksi lainata myös erilaisia liikuntavälineitä? Haastankin meidät kaikki kuntalaiset kipin kopin reippailemaan kohti kirjastoa ja kirjojen lisäksi lainaamaan mukaan myös liikuntavälineen. Jaa halutessasi liikuntahetkesi kirjaston liikuntavälineen kanssa sosiaaliseen mediaan käyttäen seuraavia hashtageja:

#liikkuvaMäntsälä #liikutaanyhdessä #parastaarkea #marraskuu

Kaikkien, jotka marraskuun aikana ovat jakaneet kuvan käyttäen yllä olevia hashtageja, kesken arvotaan kävelysauvat. Kävely on loistavaa liikuntaa, mutta myös hyvää omaa aikaa omien arvojen pohdintaan. Huomaa myös valtakunnallinen Porraspäivät-kampanja 31.10.-6.11.2022. Lisää liikettä arkeen tauottamalla päivää liikunnallisin tauoin ja valitsemalla portaat aina kun voit. Täten toivotan kaikille oikein mielekästä ja liikunnantäyteistä marraskuuta.

Liikutaan yhdessä kohti parasta arkea!

Liikunnallisin terveisin,

Karoliina 😊