Opettajien ja huoltajien kyselyiden perusteella perusopetuksen todistuksiin ei muutoksia

8.11.2022 koululaiset Kasvatus ja opetus

Huhtikuussa 2022 Mäntsälän opetuspalvelut järjesti 2 sähköistä kyselyä vuosiluokkien 1–3 todistusmerkinnöistä, sillä asia on ollut keskustelussa alkuopettajien toiveesta. Johtopäätöksenä on, ettei muutoksia nykyisiin todistuspohjiin esitetä.

Vuodesta 2020 alkaen Mäntsälässä on vuosiluokilla 1–3 ollut käytössä 5-portainen sanallinen asteikko, jonka mukaan ensimmäisinä kouluvuosina todistuksiin on kirjoitettu oppilaan osaamiskuvaus eri oppiaineiden kohdalle seuraavasti: olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti / hyvin / tyydyttävästi / välttävästi tai tavoitteita ei ole saavutettu.

Valtakunnallisesti perusopetuksen todistuksista määrätään Opetussuunnitelman perusteissa. Vuosiluokkien 1–3 todistusten muoto  – numerotodistus tai sanallinen todistus – on kuitenkin jätetty paikallisella tasolla päätettäväksi.

Opetuspalveluiden 4.–14.4.2022 järjestämässä kyselyssä sekä huoltajien että opettajien kyselyssä suosituimmaksi lukuvuositodistusten arviointiasteikoksi nousi tällä hetkellä Mäntsälässä käytössä oleva 5-portainen sanallinen arviointiasteikko.

Opettajakyselyn tulokset

Opettajakyselyyn vastasi yhteensä 34 Mäntsälän alaluokilla työskentelevää opettajaa vuosiluokilta 1-5 (N=104 eli opettajien vastausprosentti oli 33%). Kyselyssä 24 opettajaa kannatti nykyistä 5-portaista sanallista arviointiasteikkoa, hyväksytty-hylätty-asteikkoa puolsi 6 opettajaa ja numeroarviointia 1. vuosiluokasta alkaen 4 opettajaa.

Opettajien mielipiteet jakaantuivat sanallisen todistusliitteen kohdalla: 16 opettajaa piti sitä tärkeänä ja 16 ilmoitti, ettei pidä sanallista liitettä tärkeänä, 2 ei osannut sanoa.

Englannin kielen sanallisen arvion aikaistamista 1. luokalle vastusti 31 opettajaa, 2 ei osannut sanoa ja 1 kannatti.

 

Huoltajakyselyn tulokset

Huoltajien kyselyyn vastasi yhteensä 176 huoltajaa. Huoltajien kyselyssä sanallinen 5-portainen asteikko oli suosituin (88 vastaajaa), mutta numeroarviointia (4–10) toivoi lähes yhtä monta vastaajaa (85). 3 huoltajaa kannatti hyväksytty-hylätty-asteikkoa todistuksiin.

Ylivoimainen enemmistö huoltajista, 149 vastaajaa, piti alaluokkien todistuksen sanallista liitettä tärkeänä, lisäksi 83 huoltajaa toivoi englannin kielen (A1-kieli) sanallisen arvioinnin laajentamista 1. vuosiluokasta alkaen. Tällä hetkellä oppilas saa englannin kielen sanallisen arvion vuosiluokalla 3.

 

Sanalliset vastaukset ja valtakunnallinen 6. luokkien arviointiuudistus

Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa laajemmin näkemyksiään todistusarvioinnista alaluokilla tai yleensä perusopetuksen arvioinnista. Vastauksissaan huoltajat toivoivat erityisesti välitodistuksia ja lisää arviointipalautetta opettajilta. Opettajien sanallisissa vastauksissa esitettiin erilaisia hybriditodistusmalleja sekä selkeyttä arviointiasteikkoihin, arviointiin ja arviointikriteereihin.

Opettajien toiveita on kuultu, sillä Opetushallitus julkaisee kouluvuoden 2022–2023 aikana uudet arviointikriteerit 6. vuosiluokalle. Uudistettu kriteeristö sisältää arviointikriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9 sekä nykyisten arvosanan 8 kriteereiden täsmennyksiä.

Uudet 6. vuosiluokan arviointikriteerit otetaan käyttöön lukuvuoden 2023–2024 alusta ja niiden mukaiset 6. vuosiluokan lukuvuositodistukset annetaan ensimmäisen kerran kevätlukukauden päätteeksi vuonna 2024.

Read also