Tasavallan presidentin vaali

7.12.2023 Vaalit Vaalit

MÄNTSÄLÄ

TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2024

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9-20.

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Mäntsälän kunnassa on Mäntsälän City-Market (osoite Sälinkääntie 2, 04600 Mäntsälä) sekä seuraavat muut kohteet (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat): Hirvihaaran koulu, Hyökännummen koulu, Nummisten koulu, Saaren koulu ja Sälinkään koulu.

Presidentinvaalin osalta ennakkoäänestys on ajalla 17. – 23.1.2024.

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 17.1. – 23.2024 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai viikonloppuna.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta, kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan Palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040-314 5214.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan seuraavissa kohteissa:

 • Terveyskeskus
 • Kotokartano
 • Kivistöntien palvelutalo
 • Mainiokoti Havukoto
 • Attendo Onni
 • Hoivamme Mäntsälä
 • Kellokosken sairaalan Ohkolan yksikkö

ILMOITUSKORTTI

Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoitus mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Äänioikeusilmoitukseen kannattaa tutustua, siinä on paljon ohjeita ja tietoa äänestämisestä. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero on 029 553 6370.

Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Tarvittaessa äänioikeuden todistamista varten poliisilaitokselta voi hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passivalokuvaa.

Mikäli äänestäjä käyttää maskia, on henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä maski otettava kasvoilta noudattaen maskin käyttöön liittyviä ohjeita.

ULKOMAINONTA

Presidentinvaalissa 2024 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin neljään paikkaan:

 • Mäntsälän rautatieasema
 • Linja-autoaseman alue, Yhdystien varsi
 • Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
 • Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

Tarkempi kartta ja muut vaalimainontaan liittyvät ohjeet löytyvät kunnan kotisivuilta (www.mantsala.fi). Karttaan on merkitty vaalimainostelineiden sijainti sekä alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla tai hallinnoimilla alueilla.

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 10.1.2024.

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen ja elinvoiman palvelualueen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä, tiedustelut Petri Heikkilä puh. 040-314 6062. Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh 040-314 5214, sirkku.makela@mantsala.fi

 

KIRJEÄÄNESTYS

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu presidentinvaalin 2024 osalta löytyy https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 21.12.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 26.1.2024 ennen kello 19.

MAHDOLLINEN TOINEN VAALIKIERROS

Mikäli 28.1.2024 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024 klo 9-20. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysajanjakso on 31.1.-6.2.2024.

Ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä laitosäänestyspaikat ovat toisen vaalin osalta samat kuin ensimmäisen vaalin. Päivittäiset kellonajat on lueteltu alla.

Kotiäänestyksen osalta ensimmäiseen vaaliin ilmoittautuneet huomioidaan automaattisesti. Toiseen vaaliin on mahdollista ilmoittautua myös erikseen viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16.

Lue myös