Mäntsälän kunnanjohtajan talousarvio ja suunnitelma vuosille 2024-2027

30.10.2023 Talous

Talouden näkymät heikkenevät vuoteen 2023 verrattuna, mutta kunta tekee edelleen ylijäämäisen tuloksen.

Talousarvio ja suunnitelma vuosille 2024-2027

Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä Mäntsälän kunnan toimintakate vuonna 2023 on -57,6 milj. euroa ja vuosikate 10,1 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on 1,06 milj. euroa. Talouden näkymät heikkenevät vuoteen 2023 verrattuna, mutta kunta tekee edelleen ylijäämäisen tuloksen.

Suhteessa tilinpäätösennusteeseen kunnanjohtajan talousarvioesityksessä Mäntsälän kunnan käyttötalouden toimintatulot tulevat laskemaan 13,1 prosenttia. Suurin selittävä tekijä on varhaiskasvatuksen maksutuottojen alentuminen lakimuutosten vuoksi sekä maanmyyntivoittojen odotettavissa oleva merkittävä lasku. Rakennustoiminnan pysähtyminen vaikuttaa myös Mäntsälässä ja talousarviossa on varattu vain 0,5 milj. euroa maanmyyntivoittoihin.

Toimintakulut kasvavat 3,7 prosenttia muutettuun talousarvioon verrattuna. Merkittävin kasvu kohdistuu henkilöstökuluihin, joihin on tulossa vielä ensi vuonna tuntuvat sopimuskorotukset. Muissa toimintakuluissa vuokrakustannukset kasvavat merkittävästi. Muun muassa näiden muutosten vuoksi toimintakate heikkenee vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna 7,3 prosenttia.

Kunnanjohtajan esityksessä kunnallisveroprosenttia lasketaan 0,06 %-yksikköä, eli Mäntsälän tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,30. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehdä muutoksia. Hallituksen esityksessä maapohjan kiinteistövero eriytetään yleisestä kiinteistöverosta. Kunnanjohtajan esityksessä maapohjan kiinteistöveroksi on esitetty 1,40 % eli samaa kuin kunnan nykyinen yleinen kiinteistöveroprosentti.

Talousarvio- ja suunnitelma perustuu n. 0,3-1 % väestönkasvulle. Talousarviossa vuoden 2024 väestömääräksi arvioidaan 21 063 henkeä.

Kaikkiin kuntatalouden ennusteisiin liittyy epävarmuutta. Kuntatalouden kustannuksiin kohdistuu kovia paineita, koska julkisen sektorin palvelut ovat työvoimavaltaisia, joten kunta-alalle sovittu virka- ja työehtosopimus ja sen kustannusvaikutukset näkyvät sekä henkilöstökustannuksissa että palvelun ostoissa. Kustannuspaineita aiheuttaa myös korkeana pysyttelevä inflaatio. Vuoden 2025 alusta tulee voimaan TE-palvelu-uudistus, jonka vaikutuksia ei pystytä täysimääräisesti arvioimaan vielä suunnitelmavuosien kehitykseen.

Konserniyhtiöistä Nivos Oy:n osalta vuodelle 2024 on varattu talousarvioon vain puolet Nivos Oy:ltä perittävästä 1,6 milj. euron pääomalainakoroista. Pääomalainasta perittävää korkoa ei tulla perimään täysimääräisenä Nivos Oy:n taloudellisesta tilanteesta johtuen.

Käyttötalous, muutos muutettuun talousarvioon 2023

  • Toimintakate -57,6 milj. euroa.
  • Toimintakatteen muutos -7,3%.
  • Verorahoitus 68,6 milj. euroa.
  • Valtionosuudet pienenevät 1,8 %.
  • Verotulot pienenevät 3,1 %.
  • Vuosikate 10,1 milj. euroa.
  • Tilikauden yli-/alijäämä 1,0 milj. euroa.

Investoinnit

  • Investointimenot 9,1 milj. euroa.
  • Maanhankinta 1,3 milj. euroa, talonrakennus 1,4 miljoonaa euroa, kuntatekniikka 5,9 miljoonaa euroa, irtain 0,5 miljoonaa euroa.
  • Suurin yksittäinen investointikohde vuonna 2024 on Hirvihaaran kevyen liikenteen väylä ja Vanha Porvoontien sillat.

Lainakanta

lainakanta pienenee arviolta 4,7 milj. euroa tilinpäätösennusteen 89,7 milj. eurosta 85,0 milj. euroon. Lainakanta on 4035 euroa asukasta kohden.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Hannu Laurila hannu.laurila@mantsala.fi, puh. 040 314 5200

Talousjohtaja Riitta Samola riitta.samola@mantsala.fi, puh. 040 314 5205