Menu

Kehitysvammapalvelut

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta määrää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityishuolto-ohjelma

Osa kehitysvammaisen henkilön tarvitsemista palveluista järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltona. Erityishuoltona järjestettävistä palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 34§).

Erityishuolto-ohjelmaan ei kirjata palveluita, jotka henkilö saa muun lainsäädännön nojalla. Erityishuolto-ohjelma on suunnitelma niistä palveluista, joihin asiakas on erityishuoltona oikeutettu. Erityishuolto-ohjelmaan kirjattavia palveluita ovat asiakkaan yksilöllisesti tilanteesta riippuen mm. työtoiminta, päivätoiminta, asumispalvelut, koululaisten aamu- tai iltapäivätoiminta ja tilapäishoito.

 Kehitysvammaisia koskevan erityishuoltolain mukaisiin palveluihin kuuluvat mm.:

  • asumispalvelut (perhehoito, asumisyksiköt, laitoshoito)
  • tilapäishoito (perhehoito, tilapäishoitoyksiköt)
  • työ- ja päivätoiminta

 

 

Takaisin ylös