Menu

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaiseen apuun on vammaispalvelulaissa (8§) määritelty subjektiivinen oikeus vaikeavammaisella henkilöllä. Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Henkilökohtaisen avun järjestämiselle on edellytyksenä, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan. Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Hoivan, hoidon ja valvonnan tarpeisiin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla. Henkilökohtaista apua ei järjestetä, jos henkilön avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtainen apu toimii pääsääntöisesti työnantajamallilla, jolloin vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana sillä viikko- tai kuukausituntimäärällä, mikä hänelle on vammaispalvelupäätöksen mukaan myönnetty. Vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen avustajan ja toimii avustajan työantajana.

Henkilökohtaista apua haetaan kirjallisella hakemuksella.

Takaisin ylös