Menu

Tietosuoja ja salassapito

Jotta potilasta tai asiakasta voidaan hoitaa ja palvella hyvin, on henkilökunnalla oltava hoidon ja palvelun yhteydessä käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista ja asiakkaan tarvitsemista palveluista. Potilas- ja asiakastietojen käyttö ja luovutus organisaatioiden välillä edellyttää aina potilaan/asiakkaan ja hänen tietojaan käsittelevän henkilön välistä hoito-tai palvelusuhdetta. Potilas- ja asiakastietoja saa käyttää vain hoidon ja palvelun edellyttämässä laajuudessa.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee jokaista, joka työssään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation palveluksessa tai sen tehtäviä suorittaessaan on saanut tehtävänsä perusteella tietoja asiakkaasta tai tämän terveydentilasta. Salassapitovelvollisuus koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi myös muita organisaatiossa toimivia työntekijöitä. Vaitiolovelvollisia ovat lisäksi henkilöt, jotka toimeksiantosopimuksen perusteella antavat sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja organisaation lukuun. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu edelleen toiminnan tai tehtävän päättymisen jälkeen.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on erityisasiantuntija, joka auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja tietosuojan tason. Tämän avulla voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua organisaation henkilöstölle, johdolle, sekä asiakkaille.

Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojavastaava

Puh. 040 314 5955 tai 040 314 5990
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä

Vaihde (019) 264 5000
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mantsala.fi

Linkkejä

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999

Henkilötietolaki 523/1999

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007

Takaisin ylös