Menu

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan itsenäisyys toiminnassa ja elämänhallinnassa.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä esim. sairauden, vamman tai ikääntymisen tuomien muutosten tai ympäristöllisten esteiden vuoksi. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omatoimisuuteen. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin kotona, koulussa tai työssä. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia, kykyjä ja taitoja, joita asiakas tarvitsee arkielämässään; itsestä huolehtimisessa, asioimisessa ja kotielämässä, koulunkäynnissä ja opiskelussa, työssä, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, vapaa-ajan viettämisessä, leikkimisessä ja levossa. (www.toimintaterapeuttiliitto.fi)

Mustijoen perusturvassa, Mäntsälä – Pornainen alueella on kolme toimintaterapeuttia; aikuisten  palveluista vastaava toimintaterapeutti,kuntotuksesta vastaava toimintaterapeutti ja lasten palveluista vastaava toimintaterapeutti.

Toimintaterapiapalvelut painottuvat toimintamahdollisuuksien arviointiin, neuvontaan ja ohjaukseen. Toimintaterapiapalveluja annetaan vastaanotolla, vuodeosastolla, asiakkaan lähiympäristössä esim. kotona tai päiväkodissa. Työhön kuuluu oleellisesti omaisten ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa tehtävä moniammatillinen yhteistyö.

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esim.
-    päivittäisten toimintojen arviointi ja ohjaus
-    käden toimintojen arviointi ja kuntoutus
-    apuvälineiden tarpeen arviointi, hankinta ja käytön opetus
-    asunnonmuutostöiden tarpeen arviointi ja suunnittelu
-    ohjaus, neuvonta ja konsultaatio

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä, pääasiassa sairaalan lähetteellä jatkokuntoutukseen. Suositus voi tulla myös muulta sosiaali- tai terveydenhuollon henkilökunnalta. Asiakas itse tai hänen omaisensa voivat ottaa myös suoraan yhteyttä neuvontaa ja ohjausta varten.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapian tavoitteena on vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja näin tukea lapsen osallistumista arkipäivän tilanteisiin iänmukaisesti. Lasten toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten arviointi-, ohjaus- ja neuvontakäynteihin. Terapiajaksot ostetaan toistaiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lapset jotka ohjautuvat toimintaterapeutin tutkimuksiin heillä voi olla pulmaa esim.
-    kädentaidoissa
-    kokonaismotoriikassa
-    näönvaraisessa hahmotuksessa
-    itsestä huolehtimisessa esim. pukeminen
-    leikkitaidoissa
-    tarkkaavaisuuden suuntaamisessa ja toiminnanohjaustaidoissa
-    aistitiedon käsittelyssä

Lasten toimintaterapiaan tullaan kirjallisella lähetteellä. Lähettävänä tahona voi olla hyvinvointineuvolan terveydenhoitajat ja lääkärit, kiertävät erityislastentarhaopettajat, fysioterapeutit, puheterapeutit, lapsipsykologi sekä perheneuvolan psykologit. Toimintaterapeutti ottaa yhteyttä perheeseen tutkimusajankohdan osalta.
Käynnit ovat maksuttomia.

Aikuisten toimintaterapia

Puhelinaika ma ja to klo 12-13 puh. 040 314 5662
Mäntsälän terveysasema
Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä
käynti alapihan kautta

Lasten toimintaterapia

Puhelinaika ma-ke klo 12-13 puh. 040 314 5935
Mäntsälän terveysasema
Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä
käynti alapihan kautta

Takaisin ylös