Menu

Laitoshoidon asiakasmaksut

Lyhytaikainen laitoshoito (sisältyy maksukattoon)

Hoidosta ja ylläpidosta peritään kultakin hoitopäivältä (ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän)

48,90€

Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään hoidosta ja ylläpidosta kultakin hoitopäivältä

22,50€

Lyhytaikainen laitoshoito psykiatrian toimintayksikössä

22,50€
Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoito 16,90€

Kuntoutushoidon maksut

Laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta peritään hoitopäivältä

(Lääk. kuntoutuksesta annettu asetus 1015/1991 § 3, mom 2, kohta 6)

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä 7 (seitsemältä) hoitopäivältä kalenterivuodessa.

16,90€

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu.

Maksu on enintään 85% nettotuloista, kuitenkin siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 108 euroa.

Nettotuloissa otetaan huomioon myös vammaisetuudet.

Veteraanilisä otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena.

Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 7 (seitsemän).

Jos puolisoista suurituloisempi on laitoshoidossa, maksu on 42,5% puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.

Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 108 euroa kuukaudessa.

Jos molemmat tässä momentissa tarkoitetut puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa,

maksu määräytyy kuitenkin asiakasmaksulain 7 c § 1 momentin mukaisesti.

(Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 734/1992)

Päivä- tai yöhoito (sisältyy käyttäjän maksukattoon)

Kun hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito).

Ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli 7 (seitsemän)

22,50€

 

Maksukatto 2016

Takaisin ylös