Menu

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.(ToTuL ja asetus 30.12.1997/1412)

Toimeentulotuen perusteet

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloaan omalla ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti jättämällä hakemus sosiaalitoimistoon etuuskäsittelyyn tai varaamalla aika sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle. Uudet asiakkaat otetaan pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle ennen ensimmäisen päätöksen tekemistä.

Hakemuslomakkeita saa sosiaalitoimistosta, kunnantalon neuvontapiste Vinkistä tai tulostamalla kunnan kotisivuilta.

On tärkeää, että hakemus on huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu ja että kaikki tarvittavat liitteet ja tositteet ovat mukana (ks. ohje). Hakemuksen käsittely viivästyy, jos kaikkia tarvittavia tositteita ei ole hakemuksen liitteenä.

Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Jos henkilö tai perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä kunnassa, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jonka alueella oleskelusta henkilön tai perheen menot johtuvat. (ToTuL 14 §)

Toimeentulotukihakemuksen käsittely ja päätös

Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaaranna. Päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. (ToTuL 14a §) Toimeentulotukihakemuksen kiireellisyyden arvioi viranhaltija.

Toimeentulotukipäätös tehdään kirjallisesti ja päätös postitetaan asiakkaalle.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä muutosvaatimuksen perusturvalautakunnalle. Ohje muutosvaatimuksen tekemiseksi on päätöslomakkeessa.

Toimeentulotuki maksetaan pääsääntöisesti hakijan pankkitilille. Maksatus on mahdollista kohdistaa myös suoraan esimerkiksi asumiskuluihin tai viranhaltija voi myöntää maksusitoumuksen.

Toimeentulotuki voidaan periä takaisin, jos tukea on myönnetty esimerkiksi odotettavissa olevaa etuutta vastaan (ToTuL 23 §) tai tukea on myönnetty väärin perustein (ToTuL 20§).

Yhteystiedot

Aikuissosiaalityö
Etuuskäsittelijät
Lomakkeet

Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen

Takaisin ylös