Menu

Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus

Jotta potilasta ja asiakasta voidaan hoitaa ja palvella hyvin, on  henkilökunnalla oltava hoidon ja palvelun yhteydessä käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista ja asiakkaan tarvitsemista palveluista. Potilas- ja asiakastietojen käyttö ja luovutus organisaatioiden välillä edellyttää aina potilaan/asiakkaan ja hänen tietojaan käsittelevän henkilön välistä hoito-tai palvelusuhdetta. Potilas- ja asiakastietoja saa käyttää vain hoidon ja palvelun edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaikissa sekä potilaan terveyttä ja hoitoa koskevissa asioissa että asiakkaaseen liittyvissä palveluissa.

Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava on erityisasiantuntija, joka auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja tietosuojan tason. Tämän avulla voidaan rakentaa ja säilyttää hyvä luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua organisaation henkilöstölle, johdolle sekä asiakkaille.

Mustijoen perusturvan tietosuojavastaavana toimii:

Erja Heikkinen, kehittämispäällikkö
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
vaihde (019) 264 5000
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tarkastusoikeus
Henkilötietolaki 523/22.4.1999, § 26. Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan (rekisteri/tietosuojaselosteet). Silloin kun on kysymys 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto myös tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimintaperiaatteista.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Perittävän korvauksen tulee olla kohtuullinen eikä se saa ylittää tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia. Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake. Tarkastusoikeuden rajoituksista on säädetty lain 27 §:ssä.

Tiedon korjaaminen
Henkilötietolaki 523/22.4.1999 § 29. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
Rekisteritietojen korjausvaatimuslomake

Oikeus saada tietoa potilas- ja asiakastietojen käytöstä
Sähköisiin potilas- ja asiakasjärjestelmiin tallentuu automaattisesti tapahtumatietoa siitä, kuka on käyttänyt potilas- tai asiakastietoja. Asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada tietoa näiden tietojen käyttämisestä. Mikäli haluat tarkistaa potilas- tai asiakasrekisterin käytön pyyntö tulee lähettää kirjallisesti käyttäen oheista lomaketta: Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntölomake

Takaisin ylös