Menu

Sosiaalimiehen tiedotteet

Tietoa henkilötietojen käsittelyssä

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistetietojen lisäksi myös asian hoitamiseen tarvittavia tietoja. Tietoja säilytetään rekisterissä. Siellä on tiedot, jotka on itse antanut pyydettäessä tai kysyttäessä, ne tiedot mitä on selvitetty viran puitteissa sekä lausunnot ja päätökset. Sosiaali- ja terveystoimen alueella rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä, erillisiä ja käyttäjäturvattuja.

Henkilötiedoilla on oikeellisuusvaatimus. Omat tietonsa saa tarkistaa kerran vuodessa ja saa niistä kopioita maksutta sekä tarvittaessa saa tehdä aloitteen tietojen muuttamiseksi. Tavallisesti tietojen tarkastaminen hoituu tapaamisen yhteydessä. Tiedot tulee antaa asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja varata mahdollisuus tarkentavien kysymysten tekoon.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta, jos sen katsotaan vaarantavan vakavasti asiaa, henkilön omaa tai jonkun muun henkilön etua. Tällöin asiakas saa pyytämästään toimesta päätöksen, johon kirjataan epäämisen perustelut. Perusteluihin tyytymätön vie asiansa ensin tietosuojavaltuutetulle, joka antaa oman ratkaisu-ehdotuksensa. Siihen tyytymätön vie sitten asiansa hallinto-oikeuteen.

Aina tietoja kysyttäessä työntekijän tulee selvittää myös mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Asiakkaan nähtävillä tulee olla luettelo rekistereistä ja niiden pitäjistä, jotta hän saa valvottua henkilötietoihin liittyviä oikeuksiaan. Tietosuojavaltuutettu valvoo rekisterien lainmukaisuutta ja antaa ratkaisuehdotuksia epäselvissä kysymyksissä. Hän pitää myös rekisteritiedostoa. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saa osoitteesta www.tietosuoja.fi ja tarvittaessa lainsäädännöstä osoitteesta www.finlex.fi

Tietoa sosiaalisesta luototuksesta

Sosiaalinen luotto on ollut pari vuotta käytössä kokeilukunnissa ja se havaittiin innovatiiviseksi toiminnaksi. Nyt hanke on edennyt lainsäädäntöön niin, että kunnat itse päättävät alkavatko sosiaalisen luototustoiminnan, vai ei. Mäntsälässä ei toistaiseksi luototusta myönnetä. Lain mukaan kuntien velvollisuus on järjestää kuntalaisille perusteltujen tarpeiden mukaisia palveluja, joten ennen pitkää sosiaalinen luototus tulee sosiaalityötä tukevaksi toimeksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kyseessä on kunnan myöntämä korollinen laina kuntalaisille, joilla luottotietojen menettämisin vuoksi ei ole mahdollisuutta saada kohtuuhintaista lainaa pankista. Ennen luototustoiminnan aloittamista täytyy päättää mitä selvityksiä hakemukseen tarvitaan ja millä perusteella maksujärjestelyihin tarvittaessa ryhdytään kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi.

Lainaa saa kodin hankintoihin ja pieniin korjauksiin tai terveydellisiin hankkeisiin. Se on toiminut myös eräänlaisena viimesijaisena velkajärjestelynä henkilöille, joilla on erilaisia velkoja ulosotossa, mutta hän ei yllä velkajärjestelyn piiriin. Näin on hoitunut myös sakkojen maksu, joten vältyttiin muuntorangaistukselta. Helsingissä kokeillaan sosiaalista luototusta viimesijaista opintolainan myöntämistä, kun Opintotukikeskuksen takauksesta huolimatta pankki ei opintolainaa myönnä.

Lainan saamisen ehtona on maksuvara. Se lasketaan tuloista vähentämällä kaikki menot ja maksut. Ihmisillä on erilaisia elinkustannuksia. Ennakkosäästämisellä voi osoittaa oman maksuvaraansa ja luotettavuutensa käyttämällä välitystiliä maksuosuuksien kokoamiseen. Joihinkin hankkeisiin tämä on jo riittävä menettely ja auttaa kulujen hallinnassa. Jotkut tarvitsevat välitystiliä koko lainan takaisinmaksun ajan.

Tietoa poliisin toimista huumerikoksissa

Uutena rikoksena on kesäkuun 02 alusta tullut huumeiden käyttörikos. Siitä on seuraamuksena sakko, jonka poliisi kirjoittaa ja syyttäjä vahvistaa. Ensikertalaisella alaikäisellä on mahdollisuus syyttämättä jättämisen päätökseen, jolloin seuraamuksena on hoidollisia toimia ja syyttäjälle ilmoitetaan millaisiin toimiin on ryhdytty.

Nyt kokeilun alaisena ja 2004 käytäntönä on mahdollisuus suorittaa ehdoton tuomio huumerikoksessa aina 7 kuukauden vankeusrangaistukseen asti sitoutumalla hoitoon. Tällaisesta sitoutumisesta pitempään hoitoon on todettu olevan hyötyä käyttäjille, vaikka kyseessä onkin jonkin asteinen pakkopulla. Tästä kokemuksesta rohkaistuneina poliisin toimesta harjoitetaan hoitoonohjausta huumerikoksen esitutkinnassa tehostetusti.

Alaikäisten huumerikokseen syyllistyneiden osalta hoitoasioissa ei käyttäjän oma tahto ole niin keskeinen kuin uusijoiden kohdalla, jolloin hoitomotivaatiota tulee seurannaisvaikutuksista. Vanhempien, nuoren ja sosiaalitoimen yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia avohoidossa. Heille suunnattua asianmukaista laitoshoitoa ei perinteinen huumehoitojärjestelmä tarjoa, koska se on keskittynyt huumeiden pitempiaikaisten käyttäjien hoitamiseen, joita hoitoon hakeutujat pääosin ovat. Vapaaehtoistyön tekijöitä tarvitaan nuorten ja heidän perheidensä tueksi.

Tietoa äkillisiin tilanteisiin varautumisesta

Meillä kaikilla on oikeus määritellä tahtoamme tulevasta hoidostamme. Yleensä hoitovaihtoehtoja on olemassa ja meillä on oikeus tietää mitä ne ovat ja millaisiin tuloksiin eri hoidolla toivotaan päästävän. Hoitava lääkäri voi suositella jotain, mutta valinta tulee jättää potilaalle pyrkimättä painostamaan tiettyyn suuntaan. Rehellinen asian selvittely on asiakkaan- ja hoitavan tahon edun kannalta lopultakin parasta. Kohtalokkaan tiedon vastaanottaminen vie ihmisen usein kriisiin ja tämä on hoitavan tahon syytä ottaa huomioon.

Tulevasta hoidosta päättäminen voi tulla hyvin ajankohtaiseksi, ennen kuin meiltä katoaa kyky ymmärtää asiayhteys sitä selvitettäessä esim. dementiasyistä tai kun sairastamme hyvin vakavaa muuta sairautta. On myös ennakoimattomia onnettomuuksia ja sairauskohtauksia, jotka voivat sattua kenelle tahansa. Siksi on hyvä olla sopimus esimerkiksi siitä millaisiin elvytystoimiin ryhdytään elämän säilyttämiseksi, kun ihmisarvon mukainen elämä ei ole enää mahdollista, tai miten toimitaan, kun muistamatonta henkilöä ollaan siirtämässä hoitopaikasta toiseen.

Äkillisiin tilanteisiin kotioloissa voi varautua huolehtimalla siitä, että joku muu ryhtyy välittömästi hoitamaan asioita silloin, kun itse ei siihen itse pysty. Se tarkoittaa säästötilin nosto-oikeudesta sopimista pankin kanssa ja jollekin omien asioiden uskomista niin, että asioiden hoito on mahdollista. Tähän voi myös yhdistää hoidollisen tahdon ilmaisemisen.

Tietoa alkoholin käytön oheisvaikutuksista

Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen vaikuttaa rikollisiin tekoihin, joita selvänä ei tekisi. Tämä on oikeuslaitoksen piirissä havaittu asia, joka on yleisesti tunnettu, mutta tässä asiassa edelleen toimitaan oman edun vastaisesti. Alkoholista haetaan myös rohkeutta suunnitellun rikoksen toimeenpanoon.

Alkoholin käyttö on lisääntyvää vuosi vuodelta. Vuosittain alkoholista johtuvia kuolemantapauksia tapahtuu 3000-3500. Alkoholiin käyttöön voidaan vaikuttaa parhaiten käytön alkuvaiheessa, mutta hoitoon hakeutuminen kannattaa käytön kaikissa vaiheissa.

Raja alkoholin käytöstä alkoholismiin on liukuva. Alkoholismi on sairaus, joka ilman hoidon antamaa apua johtaa kuolemaan. Hoitovaihtoehtoja on nykyään olemassa monenlaisia ja sopivaa hoitomuotoa kannattaa etsiä. Tämä lohduttanee hoitoon ohjaajien hädässä läheisestään.

Alkoholia käyttävät myös alaikäisten lasten huoltajat tai toinen heistä. Lapsille tästä tulee häpeää käyttäjän ongelman salaamisesta ja käytöstä johtuva lasten hoidon laiminlyönti aiheuttaa jatkuessaan lapselle pelkoa ja ahdistusta sekä vaihtelevasta kohtelusta tulevaa epävarmuutta. Tämä näkyy erilaisina sisäisinä vaikeuksina ja ihmissuhdeongelmina. Niiden ratkaisemisessa voidaan tarvita ammattiauttajan apua.

Tietoa velkaneuvonnasta

Kunnissa on velkaneuvojia, jotka auttavat velkojen sovittelussa ja velkajärjestelyhakemuksen täyttämisessä. Toimintaan ohjataan verovaroja ja järjestely on tarkoitettu niille, joilla on selkeitä palkkatuloja. Maksuohjelma toteutetaan ulosottona suoraan palkasta käräjäoikeuden vahvistamalla tavalla. Pienituloisimmat ja varattomat ovat voineet saada 0-ohjelman vahvistetuksi.

Takuu-säätiön rahoitus tulee raha-automaattiyhdistykseltä. He tekevät velkaneuvontaa ilmaisnumerossa 0800-9-8009. Velkaneuvojien selvitystyön hyödyntäminen on ensisijaista, mutta heiltä saa myös selvitysapua, jos velkaneuvoja on ylityöllistetty. Takuusäätiö takaa pankkilainan tapauksissa, joissa on useita velkojia. Lainan takaisinmaksu jaksotetaan maksuvaran mukaisissa kuukausierissä. Maksuvara selviää vähentämällä tuloista elämiseen kannalta välttämättömät menot.

Velkajärjestelyn tavoitteena on saattaa luottotietonsa menettäneet tasavertaiseen asemaan muiden kanssa pankkilaitoksessa ja tätä täydentäisi sitten aikanaan kunnan myöntämä "vekselit" pienituloisille. Tavoitteena on myös saada aikaan velkapotissa korkomenojen osuuden vähentyminen. Kaikilla järjestelytavoilla toteutettuna velan maksuohjelman toteuttaminen on velalliselle raskasta, mutta pitkällä tähtäimellä kannattavaa.

Tietoa oikeusavun hakemisesta

Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä on jäänyt historiaan. Kesäkuun 02 uudistuksen jälkeen edelleen voi saada maksuttoman käsittelyn, jos tulot ja varallisuus eivät ylitä selvittelyn jälkeen 500 euroa kuukaudessa. Muut maksavat maksuosuuden puitteessa, kunnes tuen osuus on 15% ja veloitetaan kaikki kulut.

Oikeusapua anotaan oikeusaputoimistosta. Siellä tehdään selkoa yksityishenkilön\perheen tuloista mukaan lukien tuet ja omaisuustulot, joista vähennetään säännölliset asumis- ja ravintomenot sekä elatusmaksut. Käyntiä kannattaa valmistella kokoamalla tukipäätökset, kuitit menoista ja maksuista ja palkka- ym. tulojen selvitykset sekä tilitiedot ja verotodistus. Tulojen muuttuessa tehdään ko. selvitykset uudelleen reaaliaikaisesti.

Oikeusavun hakeminen käynnistetään soittamalla oikeusaputoimiston toimistoon, jonne kerrotaan mihin asiaan tukea haetaan ja saa hakemuskaavakkeen ja hakemuksen liitetiedot. Hakemuksesta saa ajastaan päätöksen, jossa on myös asianajajan nimi yksityisen tai yleisen asianajon puolelta. Oikeusavun tuntiraja on 100 tuntia, joka Lahden toimiston kokemuksen mukaan riittää normaaliin asian hoitoon oikeudessa.

Oikeusaputoimistossa peritään 35 euron asiointimaksu ja tuntiveloitus juristin työstä on 75 euroa. Kukin voi laskea, mitä kaikki ehkä maksaa. Jos molemmat oikeusasiapuolet hakevat tukea samasta oikeusaputoimistosta, ohjataan viimeksi tullut asiakasta lähimpään toiseen toimistoon.

Oikeusapua koskevan esitteen saa osoitteesta http://www.oikeus.fi/fi/index/esitteet/josjoudutrikoksenuhriksi.html ja näistä osoitteista voi löytää muutakin mielenkiintoista asiaa, jota on hyvä tietää.

Takaisin ylös