Menu

Asiakkaan ja potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785). Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää potilasta hoitaneen henkilökunnan kanssa.

Myös sosiaalihuollon asiakkaalla tai hänen omaisellaan on oikeus laatia kirjallinen muistutus hoitopaikkansa sosiaalihuollosta vastaavalle johtajalle (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812), mikäli tämä on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun.
 
Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiilla tulostettavalla terveydenhuollon lomakkeella (pdf) tai sosiaalihuollon lomakkeella (pdf).
 
Jos muistutus tehdään vapaamuotoisesti, on siinä mainittava seuraavat asiat:

  • asiakkaan tai potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • Jos muistutuksen tekee omainen, myös hänen nimensä, yhteystietonsa ja sukulaisuussuhteensa tulee mainita.
  • muistutuksen aihe (mistä asiasta halutaan muistuttaa)
  • tapahtumakuvaus: mitä tapahtunut, missä, milloin
  • mihin toimenpiteisiin muistutuksen tekijä haluaa sairaalan ryhtyvän (toiveet ja ehdotukset)
  • päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Sähköpostilla ei ole turvallista asioida muistutusasioissa. Sähköpostiviesteihin ei tule liittää koskaan henkilötietoja. Sähköpostin välityksellä tulleihin muistutuksiin ei voida vastata asiakkaan tai potilaan tiedoilla.

Muistutukseen vastataan kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 15 § ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 23 §).
Lisätietoja ja neuvontaa saa potilasasiamiehiltä tai sosiaaliasiamieheltä.

Takaisin ylös