Menu

Tietosuoja ja tietosuojaselosteet

Henkilötietojen käsittely kunnassa on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Mäntsälän kunnassa 25.5. alkaen. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn säännökset tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat kaikissa EU-jäsenmaissa.

Keskeistä uudessa asetuksessa

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa:

  • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
  • Kerättävien henkilötietojen tarkoituksenmukaisuus ja tietojen virheettömyys
  • Avoimen tiedoksiannon lisääminen

Mäntsälän kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyökumppaneidensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille lisää oikeuksia

Yleinen tietosuoja-asetus lisää yksityishenkilöiden eli rekisteröityjen henkilökohtaisia oikeuksia. Rekisteröidyillä on aiempaa laajemmat oikeudet ymmärtää ja seurata omien henkilötietojensa käsittelyä ja käyttöä eri tarkoituksissa.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus esimerkiksi pyytää tietojen oikaisemista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen, rajoittaa tietojen käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia, vaan niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyn perusteet vaikuttavat siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Rekisteröity henkilö voi toteuttaa tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan antamalla rekisterinpitäjälle tietopyynnön. Mäntsälän kunnassa tietopyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti Kunnantalon palvelupiste Vinkissä (henkilöllisyys todistettava): lomake tietopyynnöille (pdf). Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietopyyntölomakkeet löytyvät Tietosuoja ja salassapito -sivustolta.  

Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on velvoite tehdä seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Nämä tiedot on kerätty ns. tietosuojaselosteeksi.

Tälle sivulle on koottu Mustijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Mäntsälän kunnan selosteita käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaselosteita kartutetaan ja päivitetään jatkuvasti. Kukin toimiala vastaa omista tietosuojaselosteistaan ja niiden paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta.

Huomioi vielä tietojen toimittamisen tietoturvasta: sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei ole turvallista lähettää luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja kuten henkilötunnuksia, henkilökohtaisia sosiaali- ja terveystietoja tai pankkitilinumeroa. 

 

Tietosuojaselosteet

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotipalveluiden ja niihin rinnastettavien palveluntuottajien tietosuojaseloste

Aikuis- ja perhesosiaalityön tietosuojaseloste

Hoito- ja hoivapalveluiden tietosuojaseloste

Kasvatus- ja perheneuvonnan tietosuojaseloste

Kehitysvammahuollon tietosuojaseloste

Kuntaan sijoitettujen lasten tietosuojaseloste

Kuntaan yksityisesti sijoitettujen lasten tietosuojaseloste

Lastensuojeluilmoitusten tietosuojaseloste

Lastensuojelun tietosuojaseloste

Toimeentulotuen tietosuojaseloste

Vammaispalvelun tietosuojaseloste

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden tietosuojaseloste

Lapsen elatuksen tietosuojaseloste

Isyyden selvittämisen tietosuojaseloste

Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Päihdehuollon tietosuojaseloste

Opiskeluhuollon psykologin tietosuojaseloste

Opiskeluhuollon kuraattorin tietosuojaseloste

Hoito- ja hoivapalveluiden tietosuojaseloste

Omaishoidon tuen ja perhehoidon tietosuojaseloste

Veteraaniasiain tietosuojaseloste

WinHIT asiakas-/potilasrekisterin tietosuojaseloste

Hallintopalvelut

Dynasty for SQL -asianhallintajärjestelmä

Mäntsälän kunnan CV-tietokanta

Kuntakehityspalvelut

Maanvuokrasopimusten tietosuojaseloste

Rakennusvalvonta tietosuojaseloste

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tietosuojaseloste

Asema- ja yleiskaavoituksen yhteistyörekisteri

Paikkatieto-ohjelmiston tietosuojaseloste

Lupapiste tietosuojaseloste

Maaseutupalvelut

Rekisteriseloste VAP

Kasvatus- ja sivistyspalvelut

Primuksen rekisteriseloste

Kurssinhallintajärjestelmän henkilötietorekisteriseloste

Kirjaston asiakasrekisterin rekisteriseloste

Nuorisotilan rekisteriseloste

Varhaiskasvatuksen rekisteriseloste

Varhaiskasvatuksen Varda rekisteriseloste

Tekniset palvelut

Kameravalvonnan rekisteriseloste

Takaisin ylös